Supplies - 391271-2016

08/11/2016    S215

Czech Republic-Prague: Electricity

2016/S 215-391271

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
National registration number: 41197518
Postal address: Orlická 2020/4
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 130 00
Country: Czechia
E-mail: jozef.tutka@vzp.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.vzp.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: zdravotní pojištění

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka elektrické energie na 48 měsíců formou DNS.

Reference number: 1605688
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou:

a) dodávky elektrické energie v hladině nízkého napětí (dále jen „NN“) a

b) v hladině vysokého napětí (dále jen „VN“) – viz znění zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 73 025 400.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Česká republika.

II.2.4)Description of the procurement:

a) dodávka elektrické energie v hladině NN:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je fyzická dodávka elektrické energie zadavateli s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., ze dne 23.12.2015 Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny NN. Předpokládaná výše odběru elektrické energie z hladiny NN po dobu trvání DNS, tedy za 48 měsíců, činí 10 700 MWh po celé ČR.

b) dodávka elektrické energie v hladině VN:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS je fyzická dodávka elektrické energie zadavateli s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., ze dne 23.12.2015 Energetického regulačního úřadu o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny VN. Předpokládaná výše odběru elektrické energie z hladiny VN po dobu trvání DNS, tedy za 48 měsíců, činí 19 301 MWh po celé ČR.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále je dodavatel dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ povinen prokázat splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. předloží rozhodnutí o udělení licence na obchod s elektrickou energií dle energetického zákona a vyhlášky č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Blíže viz čl. 12.1 zadávací dokumentace.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2016
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel poskytne dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie („TED“) a Věstníku veřejných zakázek až do ukončení trvání DNS na internetové adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Zadavatel v souladu s ustanovením § 138 odst. 1 ZZVZ, nerozděluje DNS do kategorií na základě objektivního vymezení předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu.

Každá veřejná zakázka zadávaná v rámci DNS může být specifikována co do rozsahu a podmínek až v rámci výzvy k podání nabídek zařazeným účastníkům, nicméně zadávací podmínky plnění konkrétní veřejné zakázky nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami obsaženými v této zadávací dokumentaci.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/11/2016