Szolgáltatások - 391551-2019

19/08/2019    S158    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Pécs: Őrzési szolgáltatások

2019/S 158-391551

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46419260
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csíkné Bock Márta
E-mail: csik.marta@ph.pecs.hu
Telefon: +36 72533500
Fax: +36 72511607

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pecs.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzés-védelmi feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000596952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Élőerős őrzés-védési szolgáltatás és portaszolgálat ellátása a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata épületeiben”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 182 925 576.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7621 Pécs, Széchenyi tér 1., 7621 Pécs,Kossuth tér 3., 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 8/A, 7629 Pécs, Dobó I.

u. 89., 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19., 7632 Pécs, Sarolta u. 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Élőerős őrzés védelmi feladatok ellátása Ajánlatkérő alábbi telephelyein: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 165 óra/hét; tervezett túlóra igény 200 óra/év 7621 Pécs, Kossuth tér 3. 127 óra/hét; tervezett túlóra igény 200 óra/év 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 8/A. (Adóiroda) 55 óra/hét 7629 Pécs, Dobó I. u. 89. (Szociális központ) 55 óra/hét; tervezett túlóra igény 20 óra/év 7633 Pécs, Esztergál L. u. 19. (Szociális központ) 55 óra/hét; 7632 Pécs, Sarolta u. 2. (Szociális központ) 55 óra/hét tervezett túlóra igény 20 óra/év Ajánlattevő feladata továbbá: Épület nyitás-zárás Riasztó és tűzvédelmi rendszer kezelés Épületbiztonsági feladatok ellátása Információbiztonsági előírások betartása Kamerarendszer kezelés (Széchenyi tér 1.) Kulcskezelés Ügyfél tájékoztatás személyes és telefonos Belépési napló, beléptető rendszer kezelése, regisztráció, vendégkártya kiadása Ügyfélhívó kezelése Liftkezelés, liftkezelői vizsga (Széchenyi tér 1.) Bejövő napilapok szortírozása és kiosztása Ablakok ellenőrzése zárás esetén Világítás lekapcsolása zárás esetén Az épülethez tartozó parkolási rend betartása A teljesítési helyszínek részletes feladatleírását, szolgálati időbeosztását és személyi igényét a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

Opció: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a megkötésre kerülő szerződés időtartama

Alatt plusz 30 % mértékig adjon le megrendeléseket. Opció keretében új teljesítési helyszínhez kapcsolódó feladat ellátáshoz, valamint Ajánlatkérő működési rendjéhez igazodóan kerülhet sor lehívásra.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF

A befizetés helye: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 10024003-00336255 sz. fizetési szla

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja befizetést tanúsító banki igazolás egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolása.

Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében AK újabb hiánypótlást rendel el, melyre vonatkozóan korlátozást nem határoz meg. AK az értékelés során a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

Kbt. 61.§ (4) bek indokai: a szolg. telj. során szükséges élőerő munka és irányítási vezetők vezénylése miatt részajánlattétel esetén a munkaszervezés hatékonyságából fakadó költségcsökkenés nem érvényesül

Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, azok nem elfogadhatók.

Az eljárásban az ajánlattételi határidő: 13.6.2019 10.00 óra, az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben elektronikusan történik 13.6.2019 12.00 órakor.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AT-nek ajánlatában a MK 1.ért. részszempontra a szakember szakmai önéletrajzát, MK 3-ra szakmai ajánlatot kell csatolnia az ajánlattételi határidőre. Ha AT a szakember önéletrajzát nem csatolja vagy nem nevezi meg, vmint a szakmai ajánlat teljes hiánya, vagy valamely kötelező tartalmi elemének hiánya nem hiánypótoltatható, az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bek. szerinti érvénytelenségét eredményezi

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Minőségi sz:

1./ Az M.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(min. 0, max. 60 hónap) (súlysz 5)

2. Helyettes vagyonőr kiállításának vállalt időtartama (min. 1 - max 24 óra) (súlysz 5)

3. Szakmai ajánlat (súlysz 20)

Ár sz:

Nettó ajánlati ár (HUF/fő/munkaóra) (súlysz 70)

Pontszám: 0-10

Ár: ford.ar., Mk.1. ért. szempont: egyenes ar. 2./ fordított ar, 3./ Sorba rendezés

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 100-243090
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Fax: +36 12734440
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 182 925 576.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ajánlattevő a közbeszerzés azon részét, melyben alvállalkozó bevonására kerül sor az alábbiak szerint jelölte meg: Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás a műszaki tartalom szerint, a 2. számú értékelés szerinti vagyonőr biztosítása

További adat nem áll rendelkezésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1./ S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. 9600 Sárvár, Batthyány u. 63. adószám: 23490103-2-18

2./ CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 77. adószám: 12698084-2-44 (nyertes ajánlattevő)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat a Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/08/2019