Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 391899-2021

02/08/2021    S147

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg

2021/S 147-391899

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Henna Suliman - Lalmahomed
E-mail: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 707000523
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minvws.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VWS EA Ambassadeursproject destigmatisering

Referentienummer: 201865006.001.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ambassadeursproject destigmatisering; activiteiten ter vermindering van stigma op psychische aandoeningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 994 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ambassadeursproject destigmatisering; activiteiten ter vermindering van stigma op psychische aandoeningen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. plan van aanpak / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. kwaliteit van het team / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. regio's en domeinen / Weging: 20
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden (twee jaar)

Daarna is het mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst (eenzijdig) verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Optioneel kan de Overeenkomst maximaal drie keer worden verlengd met maximaal twaalf maanden per keer, waarmee de uiterste looptijd van vijf jaar kan worden bereikt.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt alleen beoordeeld op Kwaliteit. Bugetmethode wordt toegepast.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 025-060721
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VWS EA Ambassadeursproject destigmatisering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diversion Holding BV
Nationaal identificatienummer: 54430518
Postadres: Max Euweplein 36
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1017 MB
Land: Nederland
E-mail: kpattipilohy@diversion.nl
Telefoon: +31 205787997
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 994 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Voorafgaand aan deze aanbesteding is een Marktconsultatie uitgevoerd. De marktconsultatie is gepubliceerd onder het nummer 2020/S139-342209.

Op 28-07-2021 is de gunning definitief geworden en zijn de inschrijvers hiervan op de hoogte gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UBR / HIS
Postadres: \Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twintig kalenderdagen na bekendmaking gunningsbeslissing (is al geweest).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2021