Építési beruházás - 392012-2019

20/08/2019    S159    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Szennyvízcsatorna építése

2019/S 159-392012

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárádi Kálmánné
E-mail: ehr2@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu

A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BKISZ VII. tender kiviteli tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000682532018
II.1.2)Fő CPV-kód
45232400 Szennyvízcsatorna építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés (FIDIC „Piros Könyv”) - Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. tender megvalósítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 787 164 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111290 Közmű-előkészítési munka
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232440 Szennyvízcső építése
45233251 Újraburkolás
45240000 Vízi létesítmények építése
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. tender Budapest III., IV., XI., XII., XVII., XVIII., XXII., és XXIII. kerületében gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő-telep kiviteli tervezési és kivitelezési munkái, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

a) kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, a vízjogi létesítési engedélyek, a Műszaki követelmények és az átadott tendertervek, továbbá az üzemeltető által megfogalmazott követelmények szerint,

b) vízjogi létesítési engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és a vízjogi létesítési engedély szükség szerinti módosítása, meghosszabbítása

c) a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi engedély beszerzése,

d) ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése,

e) közműkiváltási munkák elvégzése,

f) kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák lefolytatása, dokumentálása

g) a helyreállítási munkák elvégzése, beleértve az Európai Unió által nem támogatott munkákat is (nyomvonalas burkolat helyreállításon felüli burkolat helyreállítási munkák),

h) a vízjogi üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges hiánytalan dokumentáció elkészítése,

i) a befejezett létesítmény átadása, j) a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása,

k) a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.

III. kerület

— DN 800 637,5 fm

— DN 600 579,7 fm

— DN 500 1231,5 fm

— DN 300 6293,0 fm

— D63 nyomó vezeték 176,2fm

— Gravitációs házi bekötő csatorna (továbbiakban: hbcs) 368 db,

— házi átemelő 68 db.

IV. kerület

— DN 300 20,5 fm

— hbcs. 2 db.

XI. kerület

— DN 300 368,8 fm

— hbcs. 18 db.

XII. kerület

— DN 300 431,0 fm

— D75 nyomó vezeték 97,0 fm

— hbcs. 15 db,

— házi átemelő 10 db.

XVII. kerület

— DN 300 1199,9 fm

— D63 nyomó vezeték 115,2 fm

— hbcs. 86 db,

— házi átemelő 3 db.

XVIII. kerület

— Határ utcai átemelő telep 1 db. (Qmax. = 1,95 l/s =168,48 m3/nap)

— DN 300 427,3 fm

— D50 nyomó vezeték 50,1 fm

— hbcs. 15 db.

XXII. kerület

— DN 300 953,9 fm

— D90 nyomó vezeték 40,0 fm

— D63 nyomó vezeték 272,6 fm

— hbcs. 57 db,

— házi átemelő 14 db.

XXIII. kerület

— Orbán utcai átemelő telep 1 db. (Qmax. = 12,7 l/s = 1097,28 m3/nap)

— DN 1000: 840,2 fm

— DN 300: 1099,0 fm

— D90: nyomó vezeték 96,0 fm

— hbcs. 128 db.

ÖSSZESEN:

— átemelő telep 2 db,

— gravitációs és nyomott csatornák 14 947,5 fm

O ebből gravitációs 14 130,4123, fm

O ebből nyomó vezeték 847,1 fm

— hbc 689 db,

— házi átemelő 95 db.

OPCIÓS tételek

III. kerület

— DN 300 1109,3 fm

— D63 nyomó vezeték 39,6 fm

— hbcs. 53 db,

— házi átemelő 15 db.

XXII.

— DN 300 101,5 fm

— hbcs. 5 db.

XXIII. kerület

— DN 300 916,8 fm

— hbcs. 43 db.

ÖSSZESEN:

— gravitációs és nyomott csatornák 2167,2 fm

O ebből gravitációs 2 127,6 fm

O ebből nyomó vezeték 39,6 fm

— hbcs. 101 db,

— házi átemelő 15 db.

A szennyvíz átemelő műtárgyak és a házi átemelők gépészeti, elektromos és irányítás technikai munkáival együtt.

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A csatorna építése mellett a nyertes Ajánlattevő feladata a járulékos munkák elvégzése is, a közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint.

A kivitelezés során az Ajánlattevő köteles a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére kiemelt hangsúlyt fektetni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban.

Amennyiben a kiadott közbeszerzési dokumentumok konkrét megjelölést tartalmaznak, az a beszerzés tárgyának egyértelmű azonosítása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: M/2 a) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 a) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M/2 b) alkalmassági feltételre bemutatott szakember M/2 b) pont szerinti tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

II.2.4) pontban meghatározott „Opciós tételek” szerinti műszaki tartalom és mennyiség

Ajánlatkérő az opció lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében dönt, a szerződés hatálybalépését követő 2 hónapon belül. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) című, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosító számú nagyprojekt

A beruházás saját erőből és a KEHOP támogatási programon elnyert támogatásból valósul meg.

Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). A támogatás intenzitása: 83,180581 %

II.2.14)További információk

II.2.5) kiegészítése.:Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírt 36 hónapot meghaladó 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli, a 36 hónapot meghaladó ajánlatokra egységesen a pontszámok felső határával azonos számú pontot ad.

AK "Ár" értékelési szempont alatt a következőt érti: Szerződés Elfogadott Végösszege, nettó forintban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 198-446849
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

BKISZ VII. tender kiviteli tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári út 1/e.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 732 733 550.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 787 164 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Állapotfelvétel, bontási munkák, tervezés, tervezői művezetés, tereprendezés, földmunka, víztelenítés, dúcolás, csatornaépítés, aszfaltmarás; irányítástechnikai munkák; állagfelvétel; geodézia; csőszerelés; elektromos munkák; ideiglenes-végleges forgalomtechnika kialakítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Környezetvédelmi szempontok a műszaki leírásban foglaltak szerint.

További ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150

Adószám: 11426628403

Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.

Adószám:11097875-2-44.

Nyertes ajánlattevők adószáma az V.2.3) pontban is rögzítetten:

Strabag Építőipari Zrt.: 10776456449

Penta Általános Építőipari Kft.:10452556244

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/08/2019