Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 394521-2021

Submission deadline has been amended by:  503580-2021
03/08/2021    S148

Slovakia-Bratislava: Industry specific software development services

2021/S 148-394521

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národné centrum zdravotníckych informácií
National registration number: 00165387
Postal address: Lazaretská 26
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81109
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Slavomír Pintér
E-mail: tender@pactumpark.eu
Telephone: +421 908467265
Internet address(es):
Main address: http://www.nczisk.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433255
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13506/summary
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: štátna príspevková organizácia - právnická osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d)

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Online procesy eZdravia

Reference number: NCZI_OPE_US
II.1.2)Main CPV code
72212100 Industry specific software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy.

Predmetom zákazky je dodanie, prevádzka, údržba a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v časti B.3 Obchodné podmienky (t. j. Zmluva o dielo/ Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 962 850.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48100000 Industry specific software package
48170000 Compliance software package
48180000 Medical software package
48211000 Platform interconnectivity software package
48614000 Data-acquisition system
48810000 Information systems
48814200 Patient-administration system
72212180 Medical software development services
72267100 Maintenance of information technology software
72261000 Software support services
72267000 Software maintenance and repair services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Národné centrum zdravotníckych informácií

Lazaretská 26

811 09 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Výsledkom projektu budú online konsolidované služby s cieľom optimalizovať agendu a dobu vybavenia registrácie a ukončenia ich platnosti pre entity evidované v cieľových registroch pre eZdravie. Sekundárnym cieľom projektu vybudovať chýbajúce podporné nástroje, ktoré umožnia dosiahnuť primárny cieľ a vyriešiť architektonické princípy a mechanizmy.

Predmetom zákazky je dodanie, prevádzka, údržba a rozvoj Informačného systému Online procesy eZdravia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v časti B.3 Obchodné podmienky (t. j. Zmluva o dielo/ Zmluva o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 962 850.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 140
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opcia na podporné služby (SLA): 60 mesiacov v zmysle bodu 5.2 súťažných podkladov.

Podmienky uplatnenia opcie sú uvedené v bode 27.3. ZMLUVY O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (o ďalších 60 mesiacov)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba globálny údaj.

1.4.V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:

-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,

-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,

-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,

1.5.výpis z Obchodného registra SR alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.6.Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke a zároveň preukáže, že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

1.7.Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.8.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred

podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené

vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

2. Poskytnutie súčinnosti je uvedené v bode 36 súťažných podkladov.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2021
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 06/10/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/07/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Elektronická aukcia sa nepoužije.

2. Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému

JOSEPHINE a využitím všetkých jeho funkcionalít. Záujemca predkladá ponuku elektronicky v IS JOSEPHINE. Podrobné informácie o IS JOSEPHINE určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na

https://josephine.proebiz.com/sk/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

3) Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle §48 ZVO.

4) Doručovanie podaní-v IS JOSEPHINE sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

5) Ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z verejného obstarávania.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejného obstarávania a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

7. Zábezpeka sa vyžaduje 500 000,00 EUR. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, jedná sa o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO.

10. V zmysle § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

11. Termín poskytnutia predmetu zákazky je určený zmluvou o NFP. Dielo podľa Zmluvy o NFP vrátane jeho uvedenia do prevádzky, bude zrealizované najneskôr do 30.6.2023. Zmluva na podporné služby bude uzatvorená na 60 mesiacov s opciou na 60 mesiacov. Lehota na dodanie diela plynie odo dňa účinnosti zmluvy v mieste plnenia podľa určenia verejného obstarávateľa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2021