Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 394781-2020

21/08/2020    S162

România-Bucureşti: Echipamente de protecţie

2020/S 162-394781

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Municipală Termoenergetica S.A.
Număr naţional de înregistrare: 41269473
Adresă: Str. Constantin Radulescu-Motru nr. 18
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030254
Țară: România
Persoană de contact: Oana-Sorina Yila
E-mail: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu
Telefon: +40 372148018
Fax: +40 213108132
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cmteb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101697
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipament individual de protecție – patru loturi

Număr de referinţă: 256/2020
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionarea de „Echipament individual de protectie” prin incheierea unui acord-cadru cu o durata de 24 luni, cu 4 loturi.

Prin acest acord-cadru se doreste achizitionarea de „Echipament individual de protectie”, structurate astfel:

Lot 1 - „Echipament individual de protectie – Imbracaminte de protectie”;

Lot 2 - „Echipament individual de protectie – Incaltaminte de protectie”;

Lot 3 - „Echipament individual de protectie – Accesorii de protectie”

Lot 4 - „Echipament individual de protectie – trepied cu troliu de salvare, conform Caietelor de sarcini.

Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:

A. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legaturp cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

B. În conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimentare în a 12 - a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 781 700.92 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament individual de protectie – Accesorii de protectie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitul situat în Bulevardul Timișoara, nr. 78, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate a acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 atasata Documentatiei de atribuire pentru lot 3.

Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite (dacă se cunosc): Pe durata acordului-cadru se vor incheia 4 contracte subsecvente, fiecare de 6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru:

Lotul 3 – 809.437,50 RON, fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 011 796.87 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament individual de protectie – Incaltaminte de protectie

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitul situat în Bulevardul Timișoara, nr. 78, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate a acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 atasata Documentatiei de atribuire pentru lot 2.

Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite (dacă se cunosc): Pe durata acordului-cadru se vor incheia 4 contracte subsecvente, fiecare de 6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru:

Lotul 1 – 901.674,46 RON, fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 127 093.21 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament individual de protectie – trepied cu troliu de salvare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitul situat în Bulevardul Timișoara, nr. 78, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate a acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 atasata Documentatiei de atribuire pentru lot 4.

Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite (dacă se cunosc): Pe durata acordului-cadru se vor incheia 4 contracte subsecvente, fiecare de 6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru:

Lotul 4 – 213.547,88 RON, fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 266 934.85 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament individual de protectie – Imbracaminte de protectie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
18143000 Echipamente de protecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Depozitul situat în Bulevardul Timișoara, nr. 78, sector 6, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate a acordului-cadru si ale unui singur contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 atasata Documentatiei de atribuire pentru lot 1.

Frecventa și valoarea contractelor ce vor fi atribuite (dacă se cunosc): Pe durata acordului-cadru se vor incheia 4 contracte subsecvente, fiecare de 6 luni.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru:

Lotul 1 – 1.100.700,79 RON, fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 375 875.99 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Ofertanții/Terții susținători/Subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea 99/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art.177 din Legea 99/2016 - se va completa DUAE;

2. Neîncadrarea în prevederile art.178 din Legea 99/2016 - se va completa DUAE;

3. Neîncadrarea în prevederile art.180 din Legea 99/2016 - se va completa DUAE;

4. Neîncadrarea în prevederile art. 72 din Legea 99/2016 - se va completa DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 73 din Legea 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului sectorială.

Declarația privind neincadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 5) din fisierul “Modele de formulare”) va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul entității contractante sunt următoarele:

David-Alexandru BURGHIU Director General

HARITONOVICI Tania Director General Adjunct (comercial-dezvoltare)

GÎTLAN Adrian Director General Adjunct (tehnic-operaţional)

MITRAN Maria Director Direcţia Economică

TOMA-MIHAI Monica Şef Serviciul Achiziţii

DOBRE Cristina Marilena Director Direcţia Juridică

GOJGAR Ilie Director Directia Comerciala

NITU Claudia Gabriela Sef Birou CFP

ACHIM Cristina-Elena Consilier Juridic Serviciul Avizare

FILIPESCU Valeria Sef Serviciu Planificare Achizitii

YILA Oana Sorina Responsabil proces, Serviciul Achiziţii

NASTASE Mioara Sef Serviciul Aprovizionare si Administrare Contracte

TAMBRESCU Elena Expert achiziţii publice, Serviciul Achiziţii

CALIN Octavian Sef Serviciul Prevenire si Protectie, SU

IONITA George Instalator, Sectia Retea Primara Sud

IOVANOVICI Tosa Inginer, Serviciul Aprovizionare si Administrare Contracte

GAVRILA Madalin Daniel Inginer, Serviciul Prevenire si Protectie, SU

OLTEAN Irene Gabriela Economist, Serviciul Urmarire Debitori

TUDOR Anisoara Inginer, Serviciul Aprovizionare si Administrare Contracte

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea Entității contractante doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

a) Certificate fiscale care trebuie sa ateste lipsa datoriilor si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestora;

b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic, și a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare/și sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Informații pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociati/subcontractanti/ terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificător privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ ofertanți

Asociați/subcontractanți/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către Entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. La solicitarea Entității contractante doar ofertantului clasat pe primul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial. Datele din document vor fi valabile la momentul prezentării.

În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice document edificator din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct și asociații.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare În scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale, dacă este aplicabil, Ofertantul va prezenta informații privind partea/părțile din acordul-cadru și din contractele subsecvente pe care respectivul ofertant are eventual intenția să o/le subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze parte/părți din acordul-cadru și din contractele subsecvente, odată cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta Acordul de subcontractare (Formular nr. 7), care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. La data depunerii ofertei subcontractantul/îi va/vor prezenta DUAE, conform art. 202, alin. (3) din Legea 99/2016, completând secțiunile aferente cerințelor pentru care sunt subcontractați, și secțiunile relevante astfel încât să reiasă că subcontractantul/ii nu se află în situațiile care determină excluderea din procedură, conform prevederilor art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea entității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc, în urma evaluarii ofertelor. Ofertanții vor avea în vedere faptul că orice entitate (alta decât terțul susținator declarat, dacă este aplicabil, pentru care există reglementări specifice în prezenta fișă de date a achiziției) pe care intenționează să o utilizeze în prestarea unei/unor părți (activități) din acordul-cadru și din contractele subsecvente trebuie să aibă calitatea de subcontractant.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul gar. de part.: Lot 1 - 11.007,00 Lei, Lot 2 – 9.016,74 Lei, Lot 3 – 8.094,37 Lei, Lot 4 – 213,54 Lei.

Gar.a de part. constituită în altă monedă decât leul, se va calcula la cursul leu/valută comunicat de BNR din data publicării anunțului de participare.

Gar. de part. se va constitui în conformitate cu prev. art. 42 alin (1) din H.G. nr. 394/2016 cu modif. si complet. ulterioare, prin virament bancar în contul RO 34 RNCB 0074 1643 5032 0009 deschis la BCR sector 3, Bucuresti, Cod fiscal: RO41269473 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari in conditiile legii.

Gar. de part. se poate constitui și prin depunerea în numerar, la casieria entității contractante, a sumelor corespunzătoare conf. prev. art. 42 alin. (6) din H.G. nr. 394/2016 cu modif. si complet. ulterioare.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP, împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata gar. de part. se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Gar. de part. trebuie să fie irevocabilă și necondiționată, conform art. 42 alin (3) si (4) din H.G. nr. 394/2016) cu modif. si complet. ulterioare.

Perioada de valab. a gar. de part.: min 120 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Gar. de part. se va returna de către entitatea contractantă conf. prev.r art. 44 din HG 394/2016 cu modif. si complet. ulterioare.

Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitue prin virament bancar bancar în contul RO 72 RNCB 0074 1643 5032 0004 deschis la BCR sector 3, Bucuresti, Cod fiscal: RO41269473 sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achiziţiile sectoriale nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare. Se va solicita ca asocierea să fie prezentată în forma legalizată odata ce le-a fost atribuit contractul (Formular nr. 6) din fisierul „Modele de formulare”)

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/09/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/09/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

a) Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica motivat in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elemente confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin (1) ale art. 70 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Documentația de atribuire este afișată în SEAP, sicap-prod.e-licitatie.ro. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se face prin accesarea acestuia direct din SICAP.

Având în vedere că entitatea contractantă va semna acordul-cadru cu operatorul ecomomic situat pe primul loc modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

1. În cazul în care comisia de evaluare constată că în urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire „ pretul cel mai scazut” mai mult de două oferte admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul I, entitatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor off-line (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) caz în care acordul-cadru va fi incheiat cu ofertantul care prezinta cel mai mic pret. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către entitatea contractantă.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de notificare prealabilă, de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția juridică CMTEB S.A.
Adresă: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030254
Țară: România
E-mail: cristina.dobre@cmteb.ro
Telefon: +40 372148000
Fax: +40 213108132
Adresă internet: www.cmteb.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/08/2020