Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 395025-2020

21/08/2020    S162

Denmark-Taastrup: Repair and maintenance services

2020/S 162-395025

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DSB
National registration number: 25 05 00 53
Postal address: Telegade 2
Town: Taastrup
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 2630
Country: Denmark
Contact person: Simone Andersen
E-mail: simand@dsb.dk
Telephone: +45 24683297
Internet address(es):
Main address: www.dsb.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte

II.1.2)Main CPV code
50000000 Repair and maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Formålet med dette udbud er at etablere en landsdækkende rammeaftale på facility managemant ydelser, herunder teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte. Aftalen vedrører drift og vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte samt udførelse af projekter herunder også materialer og reservedele.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 64 000 000.00 DKK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50740000 Repair and maintenance services of escalators
50750000 Lift-maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

DSB råder over ca. 165 elevatorer, 44 rulletrapper samt 150 handicaplifte fordelt på lokationer i hele landet. Antallet af objekter kan variere i aftaleperioden.

Aftalen indeholder 2 serviceområder: ”Teknisk vedligehold” og ”Projekter”:

1: Teknisk vedligehold

Serviceområdet ”Teknisk vedligehold” indeholder planlagte og ikke planlagte vedligeholdelsesaktiviteter på DSB’s elevatorer, lifte, rulletrapper og handicaplifte i hele landet. Serviceområdet indeholder ligeledes identifikation af behov for opretning og udskiftning af anlæg.

2: Projekter

Serviceområdet ”Projekter” indeholder identifikation af behovet for projekter, udarbejde projektbeskrivelser og kalkulationer, sikre at disse opgaver igangsættes og gennemføres, samt at status på den enkelte opgave løbende fremgår og opdateres i DSB’s Ticketsystem.

Parallelt hermed skal leverandøren foretage en samlet projektporteføljerapportering indeholdende statusrapportering per projekt samt overordnet økonomi- og dispositionsregnskab for den samlede projektportefølje. Endelig skal leverandøren sikre en korrekt håndværksmæssig gennemførelse af de enkelte projekter.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50
Price - Weighting: 50 %
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Aftalen indeholder optioner på forlængelse af varigheden med op til 1 x 24 mdr. og derefter op til 1 x 12 mdr.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 013-027086
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Thyssenkrupp Elevator A/S
National registration number: 15271728
Postal address: Erhvervsvej 4
Town: Glostrup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2600
Country: Denmark
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 120 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 120 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver ser gerne, at spørgsmål vedrørende prækvalifikationen stilles senest den 7. februar 2020 kl. 13.00 dansk tid.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på, erklærer at være solidarisk ansvarlig med ansøger, såfremt denne bliver tildelt kontrakten. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (8 år), inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug af teknisk vedligehold af elevatorer, rulletrapper og handicaplifte over de sidste 3 år. DSB gør særligt opmærksom på, at der på grund af ydelsens natur må forventes betydelig variation i aftalens omfang og deraf følgende værdi.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgere skal være opmærksom på, at alle krav og kriterier der ikke vedrører udbuddets grundlæggende elementer eller mindstekrav, kan være genstand for forhandling, og dermed blive ændret i løbet af udbudsprocessen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2020