Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 395139-2021

03/08/2021    S148

Nederland-Utrecht: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2021/S 148-395139

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Chantal van Battum
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Telefoon: +31 882311746
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Apeldoorn - Onderdoorgang Laan van Osseveld

Referentienummer: R-520040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding vindt plaats als een concurrentie gerichte dialoog op grond van het Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (hierna: ARN2016) Deel II alsmede de Europees als oproep tot mededinging gepubliceerde Erkenningsregeling Programmaerkenning Tunnelalliantie.

Korte beschrijving: Aanleg onderdoorgang in de Laan van Osseveld te Apeldoorn:

Het saneren van de huidige overweg Laan van Osseveld inclusief het aanpassen van de treinbeveiliging.

De huidige Laan van Osseveld bestaat uit 2 rijstroken voor wegverkeer. De nieuwe onderdoorgang wordt geschikt gemaakt voor 2x2 rijstroken voor wegverkeer met aan weerszijde een fietspad. Aan de noordzijde van het spoor zal een langzaamverkeersdek worden gerealiseerd. De totale lengte van de constructie bedraag circa 235m. De onderdoorgang maakt een schuine kruising met het spoor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 13 390 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apeldoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie aanbestedingsdossier

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: CO2-Prestatieladder / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Gunningsvoordeel Prestatielijn Opdrachtnemer / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaam Materiaalgebruik / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: BLVC-plan / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Risicodossier / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-034582
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Apeldoorn - Onderdoorgang Laan van Osseveld

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/07/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hegeman Bouw & Infra B.V.
Nationaal identificatienummer: 70248311
Postadres: Ernst Machstraat 11
Plaats: NIJVERDAL
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7442DL
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 390 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: procurement@prorail.nl
Internetadres: https://www.prorail.nl/leveranciers
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/07/2021