Supplies - 396183-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Sittard: Veiligheidscamera's

2021/S 149-396183

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Sittard-Geleen
Nationaal identificatienummer: 14130475 0000
Postadres: Hub Dassenplein 1
Plaats: Sittard
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6131 LB
Land: Nederland
Contactpersoon: Mariëlle Smeets-Leenders
E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl
Telefoon: +31 627109354
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sittard-geleen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168478
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168478
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuw camerasysteem inclusief bijhorende diensten en services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125300 Veiligheidscamera's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sinds 2014 zet de burgemeester cameratoezicht in ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen. Later is de omgeving rondom het voetbalstadion Fortuna toegevoegd en heeft er door de jaren heen uitbreiding in en rond de centra plaatsgevonden. Het cameratoezicht is geëvalueerd en hieruit blijkt dat het cameratoezicht een constante positieve bijdrage levert aan het pakket maatregelen om de veiligheidsopgaven in de gemeente aan te pakken. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. In 2021 is de gemeente een doorontwikkelingsproject gestart. Het contract met de huidige leverancier loopt in februari 2022 af, het cameratoezichtsysteem is verouderd en het is tijd voor vernieuwing. Dit houdt in dat een Europese aanbesteding is gestart om de continuïteit van het cameratoezicht te waarborgen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125300 Veiligheidscamera's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sittard-Geleen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bevat de levering, de installatie, het in bedrijf stellen en het in beheer nemen van een cameratoezichtsysteem incl. bijbehorende diensten en services.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan met 2 x 1 jaar verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht maar worden pas afgenomen als daar specifiek opdracht voor wordt gegeven. De opdrachtnemer wordt vooraf gevraagd een offerte uit te brengen. De opdrachtgever beoordeelt of de offerte marktconform is. De opdrachtgever kan gemotiveerd besluiten om deze werkzaamheden middels een separate opdracht op de markt te zetten bij een andere leverancier.

1. Mocht het binnen de looptijd van de overeenkomst nodig zijn om additionele camera’s te plaatsen of bestaande camera’s te verplaatsen of te vervangen dan kan de opdrachtnemer gevraagd worden deze werkzaamheden te realiseren.

2. Mocht het binnen de looptijd van de overeenkomst besloten worden de cameratoezichtruimte te verhuizen naar een andere locatie kan de opdrachtnemer gevraagd worden de verhuizing en het opnieuw aansluiten van de apparatuur te realiseren;

3. De gemeente Sittard-Geleen zal in de komende jaren worden voorzien van een glasvezel netwerk. De wens van de opdrachtgever is om met het cameratoezichtsysteem gefaseerd over te gaan naar dit glasvezelnetwerk. Op het moment dat dit gaat spelen kan de opdrachtnemer gevraagd worden inzichtelijk te maken welke draadloze verbindingen cruciaal zijn en t.b.v. het behoud van dan wel verbetering van beeldkwaliteit en stabiliteit als eerste in aanmerking zouden moeten komen om over te gaan naar het glasvezelnetwerk. Tevens kan de opdrachtnemer gevraagd worden om de overgang naar glasvezel, lees aansluiting op, te realiseren

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt een schouw georganiseerd waaraan per Ondernemer max. 2 personen kunnen deelnemen. Deze vindt plaats op 16 augustus 2021, 10.00 uur. De Ondernemers dienen zich uiterlijk 12 augustus, via lotte.heijgelen@sittard-geleen.nl, aan te melden voor de schouw onder vermelding van de personen die deelnemen aan de schouw.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsleidraad

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad en programma van eisen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sittard-Geleen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021