Services - 396306-2017

07/10/2017    S193    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 193-396306

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
National registration number: 188704927
Postal address: Gedimino pr. 19
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: 01103
Country: Lithuania
Contact person: Loreta Markevičienė
E-mail: loreta.markeviciene@nzt.lt
Telephone: +370 70685099

Internet address(es):

Main address: http://www.nzt.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3333

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364328
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364328&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugų Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 134 860.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugos Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties vykdymo metu paslaugos privalo būti teikiamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį (nepriklausomai nuo to, kada toks poreikis atsirastų sutarties vykdymo metu). 1. Parengiamieji darbai: iki 115 planų; 2. Žemės reformos žemėtvarkos projekto arba jam prilyginamo žemės sklypo plano sprendinių brėžinio rengimo darbai: iki 987 žemės ūkio paskirties žemės sklypų, iki 12 miškų ūkio paskirties žemės sklypų, iki 311 kitos paskirties žemės sklypų, iki 46 konservacinės paskirties žemės sklypų, iki 115 planų; 3. Kiti žemės reformos darbai: iki 35 dokumentų bylų.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti sutartį dar du kartus po 12 mėnesių. Bendra sutarties trukmė, įskaitant numatomus pratęsimus, ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

2. Tiekėjas turi turėti teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas. Pateikiama: valstybės įmonės Registrų centro išplėstinis išrašas arba įstatai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas, kurios būtinos sutarčiai įgyvendinti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas (-i) dokumentas (-ai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę teikti žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo paslaugas. 3. Tiekėjas dalyvaujantis pirkime turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo ir pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Turėti bent 1 specialistą, turintį teisę rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus. Pateikiama Tiekėjo siūlomo specialisto darbo sutartis (ar kitas dokumentas, įrodantis, kad tiekėjui šio specialisto paslaugos bus prieinamos) ir siūlomo specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai: galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas žemės reformos žemėtvarkos projektams rengti, arba Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės narės fiziniams asmenims ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, išduotas galiojantis kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus.

Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai su tiekėju darbo santykiais nesusiję, tokiu atveju siūlomi specialistai laikomi subtiekėjais (įrašomi į pasiūlymą) ir turi būti pateikta tiekėjo ir specialisto pasirašyta deklaracija, kad laimėjus konkursą, specialistas atliks numatytas funkcijas sutarties galiojimo laikotarpiu.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, kuri pateikiama ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties pasirašymo dienos. Vertė – ne mažiau kaip 5 % visos Sutarties kainos su PVM. 2. Jei Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, moka Pirkėjui 50 EUR dydžio baudą už kiekvieną nustatytą Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį (kiekvieną neparengtą ar netinkamai parengtą planą, nesuprojektuotą ar netinkamai suprojektuotą žemės sklypą, neįgyvendintą ar netinkamai įgyvendintą žemės sklypo planą arba neparengtą ar netinkamai parengtą dokumentų bylą). 3. Jei Tiekėjas nesuteikia paslaugų per Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 4. Pirkėjui neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti 0,05 % dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 09:45
Place:

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus, vyks 10.11.2017 9:45 adresu: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilnius, 137 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu nzt@nzt.lt.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vapygarda@vat.lt
Telephone: +370 52688003
Fax: +370 52625645
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vapygarda@vat.lt
Telephone: +370 52688003
Fax: +370 52625645
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2017