We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 39677-2022

Submission deadline has been amended by:  249486-2022
25/01/2022    S17

Slovakia-Pribeta: Sewer construction work

2022/S 017-039677

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Pribeta
National registration number: 00306649
Postal address: Hlavná 113
Town: Pribeta
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 94655
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Katarína Százová
E-mail: katarina.szazova@mpprofit.sk
Telephone: +421 918373314
Internet address(es):
Main address: https://www.pribeta.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436557
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.ezakazky.sk/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta

Reference number: VO_Pribeta_SP_1/2022
II.1.2)Main CPV code
45232400 Sewer construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom stavebných prác je zhotovenie Diela "Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta" v nasledovnom rozsahu:

-výstavba gravitačnej kanalizácie v dĺžke 20 715,50 m z hladkých plnostenných kanalizačných rúr PVC DN250/300 SN8,

-výstavba 8 ks čerpacích staníc,

-výstavba 2 042,80 m výtlačných potrubí HDPE DN65/80 PN10,

-realizácia 1 218 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 9 401,90 m rúr PVC DN150/200 SN8 ukončené revíznou šachtou DN400,

-výstavba ČOV Pribeta pre projektovanú kapacitu 3000 EO.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 15 985 053.67 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232423 Sewage pumping stations construction work
45332000 Plumbing and drain-laying work
45232440 Construction work for sewage pipes
45112000 Excavating and earthmoving work
45232431 Wastewater pumping station
45252127 Wastewater treatment plant construction work
45252130 Sewage plant equipment
45351000 Mechanical engineering installation works
90491000 Sewer survey services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

k.ú. Pribeta, Obec Pribeta, okres: Komárno, kraj: Nitriansky

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom stavebných prác je zhotovenie Diela "Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta" v nasledovnom rozsahu:

-výstavba gravitačnej kanalizácie v dĺžke 20 715,50 m z hladkých plnostenných kanalizačných rúr PVC DN250/300 SN8,

-výstavba 8 ks čerpacích staníc,

-výstavba 2 042,80 m výtlačných potrubí HDPE DN65/80 PN10,

-realizácia 1 218 ks kanalizačných odbočiek v celkovej dĺžke 9 401,90 m rúr PVC DN150/200 SN8 ukončené revíznou šachtou DN400,

-výstavba ČOV Pribeta pre projektovanú kapacitu 3000 EO.

Dielo obsahuje nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Kanalizácia

SO 01 Splašková kanalizácia

časť - gravitačná kanalizácia

časť - výtlačné potrubia

časť - kanalizačné odbočenia

časť - čerpacie stanice

SO 02 Prípojky NN k ČS

PS 01 Splašková kanalizácia - technologická časť ČS

Čistiareň odpadových vôd

SO 1 Prevádzková budova s biologickými reaktormi

SO 1 Prevádzková budova s biologickými reaktormi

Stavebná elektroinštalácia pre objekty

- SO 1 Prevádzková budova s biologickým reaktorom

- SO 2 Budova odvodňovania kalu

- SO 6.2 NN Prípojka a NN Rozvody

- SO 7 Kalojem

- MO Merný objekt

SO 01 Prevádzková budova zdravotechnika

SO 2 Budova odvodnenia kalu

SO 2 Budova odvodnenia kalu

SO 2 Budova odvodnenia kalu-zdravotechnika

SO 3 Oplotenie

SO 4 Spevnené plochy

SO 5 Terénne a sadové úpravy

SO 6 Inžinierske siete

SO 6 Inžinierske siete

Merný objekt

SO 7 Kalojem

PS 1 - Mechanické predčistenie

PS 2 - Biologické a terciárne čistenie

PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem

PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Celková cena s DPH (EUR) / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Lehota realizácie (kalendárny deň) / Weighting: 5
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 985 053.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1. ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

kód ŽoNFP v ITMS2014+: NFP310010BPL9

II.2.14)Additional information

Zábezpeka: Vyžaduje sa vo výške 500 000,00 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, bod 16. Zábezpeka ponuky, podmienky jej zloženia, podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Uchádzač alebo záujemca musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

2.Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, resp. osobe podľa § 8 a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

3.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.V zmysle § 39 môže uchádzač predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (JED).

V prípade navrhovaných subdodávateľov JED uchádzača obsahuje informácie o každom takomto subdodávateľovi a zároveň predkladá aj JED za každého takéhoto subdodávateľa.

V prípade Skupiny dodávateľov sa musí predložiť samostatný JED pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.

5.Uchádzač alebo záujemca nepredkladá z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 ZVO doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO predkladá v plnom rozsahu.

Ostatné dokumenty podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), d) a f) ZVO uchádzač predkladá (ak nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Z predloženého jednotného európskeho dokumentu musia jednoznačne vyplývať informácie o splnení všetkých určených podmienok účasti a informácie o spôsobe preukázania určených podmienok účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní v tomto postupe zadávania zákazky.

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K bodu 1: Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má uchádzač otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) že:

- nebol po určený čas v nepovolenom debete,

- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,

- uchádzač nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.

Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk).

K bodu 2: Uchádzač na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní musí vo svojej ponuke predložiť:

Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktorý je dostupný v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, vo výške minimálne 60 000 000,00 EUR sumárne za požadované obdobie alebo ekvivalent v inej mene.

Za obrat v oblasti predmetu zákazky sa považuje obrat za činnosti v oblasti realizácie stavebných prác.

Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka formou čestného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať prehľadnú tabuľku, v ktorej bude uvedený:

- dosiahnutý obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, v členení za jednotlivé požadované roky,

- celkový obrat uchádzača, v členení za jednotlivé požadované roky.

Uchádzač prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch za požadované hospodárske roky. V prípade, ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude schopný si splnenie podmienky účasti overiť samostatne a uchádzač v tomto prípade účtovné výkazy nepredkladá.

Ak uchádzač nemá príslušné účtovné závierky zverejnené v súlade s platnými predpismi, z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané výkazy alebo ich ekvivalenty v ponuke.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem príslušného členského štátu.

Obraty budú uvedené v originálnej mene, a ak touto menou nie je mena v EUR, obraty budú prepočítané aj na EUR. Prepočet cudzej meny na euro:

- uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti,

- uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia uchádzač predkladá vo forme skenu originálu/úradne overenej kópie v needitovateľnej forme vo formáte pdf.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: uchádzač preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: uchádzač preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

3. § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO: uchádzač preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

4. § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: uchádzač preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.

5. § 34 ods. 1 písm. d) ZVO: uchádzač preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť implementáciu manažmentu informačnej bezpečnosti podľa daných noriem, ktorý použije pri plnení zmluvy.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa požadovaného osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

Minimum level(s) of standards possibly required:

K bodu 1. Uchádzač preukáže v Zozname stavebných prác realizáciu stavebných prác rovnakých alebo obdobných predmetu zákazky (výstavba a/alebo rekonštrukcia kanalizácie, výstavba alebo rekonštrukcia ČOV) za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom zo Zoznamu stavebných prác musí vyplývať, že:

a)súhrnná hodnota stavebných prác, ktorých predmetom bola výstavba a/alebo rekonštrukcia kanalizácie, bola v minimálnej hodnote 14 000 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, pričom

aa) predmetom zákaziek bola výstavba a/alebo rekonštrukcia minimálne 20 km gravitačného kanalizačného potrubia súhrnne za predložené zákazky,

ab) predmetom zákaziek bola výstavba a/alebo rekonštrukcia minimálne 2 km tlakového kanalizačného potrubia súhrnne za predložené zákazky,

ac) predmetom zákaziek bola výstavba a/alebo rekonštrukcia minimálne 8 ks čerpacích staníc súhrnne za predložené zákazky;

b)súhrnná hodnota stavebných prác, ktorých predmetom bola výstavba alebo rekonštrukcia ČOV, bola v minimálnej hodnote 1 400 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, pričom

ba) zákazky výstavby alebo rekonštrukcie ČOV boli realizované min. pre 3 000 ekvivalentných obyvateľov (EO) súhrnne za predložené zákazky.

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

K bodu 2. Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledujúcich kľúčových odborníkov:

Kľúčový odborník 1: Stavbyvedúci pre inžinierske stavby

Kľúčový odborník 2: Stavbyvedúci pre technologické zariadenia

Kľúčový odborník 3: Stavbyvedúci pre elektrotechniku a ASRTP

Kľúčový odborník 4: Projektant

Kľúčový odborník 5: Autorizovaný geodet

Kľúčový odborník 6: Zvárač plastov

Kľúčový odborník 7: Zváračský technik alebo zvárač kovov

Kľúčový odborník 8: Osoba zodpovedná za vykonávanie skúšok tesnosti

Kľúčový odborník 9: Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického

Kľúčový odborník 10: Technik BOZP

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

K bodu 3. Uchádzač predloží Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz.

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

K bodu 4. Uchádzač predloží Zoznam a popis strojového vybavenia (podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov), ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam musí byť podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene uchádzača.

Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii strojové vybavenie na uskutočnenie predmetu zákazky, a to:

- min. 1x žeriav do 20 t (manipulácia s ťaž. bremenami),

- min. 1x nákladné auto s rukou min Euro 5 (manipulácia so stav. materiálom),

- min. 3x nákladné auto (sklápač) Euro 6,

- min. 3x rýpadlo-nakladač (realizácia zem. prác),

- min. 1x finišer asfaltových zmesí s min. šírkou 3,2 m so snímačom automatickej nivelácie,

- min. 1x cestný valec min. 2,5 t (pokládka asf. vrstiev),

- min. 1x kamerový monitoring monitoring potrubia kamerou od priemeru min. DN 150,

- min. 3x sada pažiacich boxov,

- min. 2x zváračka plastových potrubí,

- min. 3x elektrocentrály 7,5 kW,

- min. 3x hutnia doska min. 450 kg (realizácia spevnených plôch, zhutňovanie podkladových vrstiev pod konštrukciu),

- min. 4x čerpadlo min. 15 l/s (čerpanie spodnej a priesakovej vody v jamách a ryhách),

- min. 1x výkopový drapák.

Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

K bodu 5. Uchádzač predloží Certifikát 27001. Bližšie informácie sú kvôli nedostatku znakov v tejto bunke uvedené v SP, A.2 Podmienky účasti uchádzačov, ktoré sú zverejnené v profile.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené

v profile.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/03/2022
Local time: 11:00
Place:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, zasadačka

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk je neverejné vzhľadom k použitiu elektronickej aukcii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.

Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.

Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli eZakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke UVO alebo iným spôsobom.

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak sa v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o vysvetlenie.

2. V súlade s § 56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v § 56 ods. 8, 10 a 14 na viac ako 10 pracovných dní.

3. VO je zelené a nie je zamerané na sociálne aspekty a obstaranie inovácií.

4. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022