The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 39713-2020

27/01/2020    S18    Services - Contract notice - Open procedure 

Croatia-Ogulin: Energy-management services

2020/S 018-039713

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Grad Ogulin
National registration number: 58264108511
Postal address: Bernardina Frankopana 11
Town: Ogulin
NUTS code: HR04D
Postal code: 47300
Country: Croatia
Contact person: Dubravka Salopek, bacc. ing. traff.
E-mail: dubravka.salopek@ogulin.hr
Telephone: +385 47801527
Fax: +385 47522821

Internet address(es):

Main address: www.ogulin.hr

Address of the buyer profile: www.ogulin.hr

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0003044
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti javne rasvjete

Reference number: VV 1/19
II.1.2)Main CPV code
71314200
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Ogulinu što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda, a koje će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti (nadalje: Mjere), koje se sastoje od:

— Izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Glavnim projektom rekonstrukcije javne rasvjete Grada Ogulina, uključujući nepredviđene radove i/ili sve potrebne radnje koje su nužne za ostvarenje ušteda,

— Stručnog nadzora nad provedbom Mjera (nadalje: Nadzor),

— Praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda (nadalje: Praćenje).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 000 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR04D
Main site or place of performance:

Teritorijalno područje Grada Ogulina.

II.2.4)Description of the procurement:

Točka 2.1. DON-a.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Točka 6.6. DON-a / Weighting: Točka 6.6. DON-a
Cost criterion - Name: Točka 6.6. DON-a / Weighting: Točka 6.6. DON-a
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 000 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 76
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1. Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjeni e-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za ponuditelja, odnosno za sve članove zajednice ponuditelja (ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja).

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Sukladno DON-u i prijedlogu ugovora.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/02/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/06/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/02/2020
Local time: 12:00
Place:

Ogulin.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Sukladno DON-u.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/01/2020