Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 397275-2017

Display compact view

07/10/2017    S193

Romania-Craiova: Vehicle-fleet management services

2017/S 193-397275

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Distributie Energie Oltenia SA
Postal address: Calea Severinului nr. 97, parter, etajele 2,3 si 4
Town: Craiova
Postal code: 200769
Country: Romania
Contact person: Departament Achizitii Servicii si Produse
For the attention of: Monica Stanca
E-mail: monica.stanca@cez.ro
Telephone: +40 372523235
Fax: +40 372523810

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Main activity
Electricity
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Judetele Olt, Gorj, Teleorman, Olt, Valcea, Dolj, Mehedinti, Constanta, Resita, Bucuresti.

NUTS code RO4 MACROREGIUNEA PATRU

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 60

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 25 987 588 EUR
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se va incheia un acord- -cadru de prestari servicii pentru fiecare membru al asocierii :
Distributie Energie Oltenia SA (lider), CEZ Romania SA, CEZ Vanzare SA, CEZ Trade Romania SRL, Ovidiu Development SRL, Tomis Team SA, TMK Hidroenergy Power SRL.
Contract Subsecvent cu durata de 48 luni pentru:Servicii de leasing operational si management flota pentru autovehiculele proprietatea Prestatorului pe baza de comanda, cu posibilitatea de prelungire pana la 57 luni;
Contract Subsecvent anual ( 12 luni) pentru: servicii conexe Managementului de flota Auto, Servicii de exploatare Flota auto, Alte servicii, Servicii de management de flota si Servicii conexe managementului de flota pentru autovehiculele proprietatea DEO si optional, daca va fi cazul si contracte subsecvente de pana la 3 luni pentru serviciile de inchiriere auto.
Valoarea estimata a acordurilor cadru: 25 987 588 EUR; Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 4 486 858 EUR fara TVA.
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

50111100 Vehicle-fleet management services, 66000000 Financial and insurance services

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Servicii Leasing Operational si Management de Flota Auto – cantitatile minime si maxime sunt detaliate in anexa 16 a fiecarui caiet de sarcini al asocierii.
Estimated value excluding VAT: 25 987 588 EUR
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 60 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare: este de 89 000 EUR; Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO03BRDE170SV26689741700 BRD Suc. Craiova, cont care nu este purtator de dobanda, sau printr-un orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Echivalenta EUR/ RON/alta valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).
Se va constitui garantia de buna executie pentru fiecare contract subsecvent, reprezentând 5 % din pretul contractului subsecvent (fara TVA).
Garantia de buna executie se constituie în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, printr-una din urmatoarele modalitati:
– printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii în favoarea Achizitorului de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
– prin virament bancar în contul Distributie Energie Oltenia SA nr. RO03BRDE170SV26689741700 deschis la BRD Sucursala Craiova, cont care nu este purtator de dobânda; – prin retineri succesive din valorile facturilor acceptate la plata.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Plata se va efectua din Fonduri proprii prin virament bancar.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:
a) Cazier judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor), sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul Constatator emis de ORC/actul constitutiv, valabil la data depunerii acestuia.
b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget de stat, buget local, etc) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la momentul prezentarii – se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti).
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/ subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179, alin. 2, art. 180, alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/peroane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.
2. Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratiea privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) – se va prezenta odata cu depunerea DUAE.
In conformitate cu art. 76 din Legea 99/2016, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante sunt:
Ion Dobrescu - presedinte al directoratului, Zorel-Cristinel Tita – director Directia Administrativa Financiara – membru al directoratului; Ion-Eugen Butoarca – director executiv - membru al directoratului – presedinte al Comisie de Evaluare; Constantin Leanca – Compartiment Achizitii – membru al Comisiei de Evaluare, Bogdan Cirstea - sef Serviciu Exploatare, Suport, Planificare RED MT&JT – membru al Comisiei de Evaluare, Marius Trache – sef Serviciu Transport – expert cooptat, Cristian Florin Radu – manager Departament Facility Management - expert cooptat, Napoleon Buica – manager Departament Operare si Mentenanta – expert cooptat, Gabriel Stelian Negrescu – O&M manager – expert cooptat, Ruxandra Barbu – economist Serviciu Transport – expert cooptat, Mihaela Alina Serbanica – specialist suport administrativ – expert cooptat, Paizan Gabriela- economist – expert cooptat, Viorel Catana - manager Departament Achizitii Servicii si Produse -expert cooptat, Monica Daniela Stanca – manager Achizitii Servicii - expert cooptat.
Operatorii economici trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza:
— Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele teritoriale, conf. Legii 26/1990. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorul economic. Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ORC.
Pentru persoanele juridice straine se vor prezenta documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.
Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele :original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate (2014, 2015, 2016), trebuie sa fie de minim: 4 486 858 EUR .Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual EUR/ RON/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
— prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Se solicita candidatului sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii similare privind Managementul de Flota Auto, asa cum este definit in Caietul de sarcini la „Definitii” pentru o valoare cumulata de minim: 4 486 858 EUR. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual EUR/RON/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor servicii similare privind Managementul de Flota Auto, asa cum este definit in Caietele de sarcini la „Definitii” prestate in ultimii 3 ani, insotita de copii ale unor parti relevante ale contractelor sau Procese verbale de receptie/ certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cãtre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valoarea serviciilor similare efectiv prestate.
Ultimii 3 ani (pentru servicii), se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii – se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Acord de Subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate de catre subcontractant/ subcontractanti prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a 2. a procedurii de atribuire.
Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE.
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Acord de Asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate de catre asociat/ asociati prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul).In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE
Modalitatea de indeplinire
Completare DUAE si se va prezenta formularul Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise de catre tert/ tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in angajamente/ acorduri vor fi prezentate doar la solicitrea autoritatii contractante
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN
ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE. Documentele justificative pentru sustinerea cerintei vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, respectiv: certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, valabile la data prezentarii. Pentru operatorii economici straini se vor prezenta documente echivalente insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 9.11.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 11:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10.11.2017 - 12:00

Place

Craiova, Calea Severinului nr. 97, et. 1, Dep. Achizitii Servicii, Dolj, Romania

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:

In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati pot accesa unul din urmatoarele linkuri https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si/sau https://ec.europa.eu/tools/espd. La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune solicitarea de participare inclusiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese art. 73), acord de subcontractare (daca este cazul), acord de asociere (daca este cazul), angajament privind sustinerea (daca este cazul).

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor.
Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.
Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita.
Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa derularea rundelor de negocieri, au preturi egale, entitatea contractanta, va solicita, în vederea departajarii ofertelor clasate pe primul loc, o noua propunere financiara în plic închis, la o data care va fi anuntata.
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara).
Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/ completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat, doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.1).
Nota: Se va incheia cate un acord-cadru de prestari servicii pentru fiecare membru al asocierii (Distributie Energie Oltenia SA, CEZ Romania SA, CEZ Vanzare SA, CEZ Trade Romania SRL, Ovidiu Development SRL, Tomis Team SA, TMK Hidroenergy Power SRL).
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Distributie Energie Oltenia SA
Postal address: Calea Severinului nr. 97, parter, etajele 2, 3 si 4
Town: Craiova
Postal code: 200769
Country: Romania
E-mail: monica.stanca@cez.ro
Telephone: +40 372523235
Fax: +40 372523810

VI.5)Date of dispatch of this notice:
3.10.2017