Árubeszerzések - 397853-2019

23/08/2019    S162

Magyarország-Budapest: Rakodógépek

2019/S 162-397853

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobos László
E-mail: phkarcag@ph.karcag.hu
Telefon: +36 59500610
Fax: +36 59311998

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.karcag.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088542019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001088542019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NFP_Hull_Karcag_egyéb gép

Hivatkozási szám: EKR001088542019
II.1.2)Fő CPV-kód
44614310 Rakodógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kar-cag Város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
42415100 Emelőtargonca
43250000 Homlokrakodók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014.(XII.19.) Kr.-ben az NFP (AF.I.1) pont 1. szervezet) feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszakban KEHOP terhére finansz. hulladék-gazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése az alábbi mennyiségben:

Anyagmozgató-rakodó gépek az alábbiak szerint:

Tétel (típus) sorszáma - tétel (típus) megnevezése - mennyiség (db):

1. - Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó -1 db

2. - Targonca bálafogóval -1 db

AK új (nem használt, nem felújított, gyári kivitelű, utólagosan nem átalakított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

AK az alapmennyiségen túl nem kíván opcionális részt meghatározni.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.

Az átadás üzembe helyezett állapotban történjen, továbbá a teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó esetében műszaki vizsgával, rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére a szerződő végső kedvezményezett (Karcag Városi Önkormányzat) köteles ak-ként, hogy azt az ajánlati árra vonatkozó megajánlás (szerződéses vállalási ár) nem tartalmazza.

Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás meg-kezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szak-szerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.

Nyertes AT feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni.

A betanítás helyszíne: tervezetten Nagykunsági Környezetvédelmi Kft, 5300 Karcag, Petőfi u. 1/E, azzal, hogy Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állá-si helyének is a figyelembe vételével arra eltérő helyszínen is sor tud kerülni.

Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért (a felhívás III.1.2.) P.2. és III.1.3.) M.1.pontok tekintetében), melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodó-villa segítségével.

Az anyagmozgató gépek rendszerezésébe az alábbi berendezések tartoznak:

— Emelőgépek (targoncák),

— Rakodógépek - rövid távú anyagtovábbításra (teleszkópos rakodógép, homlokrakodó, iparigémes rakodó)

— Kisegítő és segédberendezések (raktárak és tárolók gépi berendezései).

A részletes feltételeket a közbesz. dok. részét képező dok., műszaki leírás és szerződéstervezet tart.

Amennyiben a közbesz. dok. bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási fo-lyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Kr46.§(3) bek. alapján.

A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1.1. Teherbírás teljes talajmenti kinyúlás esetén: min. 1000 Kg / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.1.2.Dízel motor teljesítmény: min. 80 kW / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.1.Teherbírás min. 2000 kg (500 mm súlyponttávolság) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2.2. Dízel motor teljesítménye min. 30 kW / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Karcag város, valamint a Tisza tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 azonosítószámú hulladékgazdálkodási projekt

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött és megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (aján-lattevőnek) a ”Kr.” 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1.§ (7) bek. az irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását a formanyomtatvány IV. részében.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások be-nyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy meg-felel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) be-kezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (a felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében az alábbiak szerinti kivétellel) attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:

A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának idő-pontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja.

P.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mi-kor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben

P.1. a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P.2. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gépek szállítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 30 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazda-sági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmény).

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kap-csolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz-ügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével öszszefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az aján-lattevőnek (AT) az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megf. a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során előírja a részletes információk megadását az EEKD formanyomtatvány IV. részében. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egy-séges európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megf. a köv.-eknek:

M.1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bek. alapján Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy hat év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban foglaltak.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a szállítás tár-gya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a ref. munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során. Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja mű-szaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) és (11a) bek. rendelkezései is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciamunkával:

Legalább 1 db anyagmozgató-rakodó gép szállítására vonatkozó referenciával.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj.-el érintett egyes tételek (gépek) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten, de össze-sen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 20%a

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett egyes gépek szerinti nettó vételár 20%a

Jótállás:12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától

Teljesítési bizt.: a nettó vételár 2 %-a

Előleg: max. 30 % elszám. rész és végszámlában arányosan

AK az előleg fizetését a szerz. elszámolható összegének 10%a és a folyósított előleg különbö-zetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti

Részszáml.: gépenként max. 1 db részszámla

Szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF

Kifizetés során vonatkozó jsz.-ok:Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek, 272/2014.(XI.5.)Kr.

Utófinansz., támogatás intenz.: a mindenkor hatály. TSz. szerint, AF feladásakor 89,887640 %

Részletesen: ADban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módja a minősített ATk hivatalos jegyzéké-be történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

2) A Kbt.135.§(12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; TSZ mód.-t, vált.bejt.) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.

Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

3) Értékelés módsz. – legjobb ár-érték arány; AK az 1. r.sz. (ár) esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot a fordított arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. ba) pont. AK a 2. részszempont valamennyi alszempontja esetében az ajánlati elemeket olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlati tartalmi elemre a max., a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot az egyenes arányosítás módszerével osztja ki, KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) VI. pont 1. sz. mell. A.1. bb) pont. Részszempont szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 p. legrosszabb, 100 p. legjobb érték. Részl: AD I. kötet.

4) AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az AD szerint, mely tartalmazza a megajánlott gépek gyártóját, típusát, származási helyét és leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek való megfelelés. (AD II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti AT részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.

Szakmai ajánlat keretében kerüljön csatolásra az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozata a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.ban foglalt részletfeltételek szerint.

AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti!

AK előírja, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve és aláírva, továbbá az AD II. Kötet 1. sz. mellékleteként rendelkezésre bocsátott, a 2. értékelési részszempontok tekintetében megtett megajánlások alátámasztó excel táblázatát (excel formátumban). Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter(ek) nem vagy nem egyértelműen állapítható(ak) meg, AK az értékelés során a minimális, 0,00 pontot adja.

A további információk a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ előírásai szerint

További információk folytatása:

5) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6) Ajánlati biztosíték: 400 000 Ft, az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén az Ajánlatkérő (Karcag Városi Önkorm.) 10045002-00337562-00000024 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatol-ni kell. A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása. A biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

7) AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) és f) pontját.

8) Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).

9) A Kbt. 29.§, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1) pontjában AKként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás AKja az AF I.1) pontjában megjelölt szervezet, azaz a Karcag Városi Önkormányzat

10) AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

11) Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!

12) Nemzeti elbánás: Az AK a Kbt. 2.§ (5) bekben foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

13) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3.) pontjában megadott címen. Ajánlatkérő a Kbt. 40§. (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.) Kr. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.

14) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§ szerinti kieg. táj. kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcs. infók elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu

15) FAKSZ: dr. Varga Krisztián (FAKSZ – lajstromszám: 00087)

16) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalom esetén is).

17) AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.46.§(3) bek-ben foglaltak alap-ján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tev-re, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

18) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése érelmében az EKR-ben az ajánlatkérő-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasó-lap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat része-ként kitölteni.

19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan.

20) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlat-hoz csatolni kell a közös ajánlat-tevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.: AD I. kötet, III/14.2)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2019