Services - 397975-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Venlo: Onderhouden van sportvelden

2021/S 149-397975

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 127-337328)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Venlo
Nationaal identificatienummer: 54364892
Postadres: Hanzeplaats 1
Plaats: Venlo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5912 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud Sassen
E-mail: inkoop@venlo.nl
Telefoon: +31 773596666
Fax: +31 773596766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venlo.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud sportparken

Referentienummer: Inkoopzaak 1718111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gevraagde dienstverlening betreft het gehele onderhoud van de sportparken binnen gemeente Venlo, met uitzondering van de lichtinstallaties en beregeningsinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337328

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 15-09-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

Te lezen:

Datum: 11-10-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing planning aanbestedingsprocedure