Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 397975-2021

04/08/2021    S149

Nederland-Venlo: Onderhouden van sportvelden

2021/S 149-397975

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 127-337328)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Venlo
Nationaal identificatienummer: 54364892
Postadres: Hanzeplaats 1
Plaats: Venlo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5912 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud Sassen
E-mail: inkoop@venlo.nl
Telefoon: +31 773596666
Fax: +31 773596766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.venlo.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud sportparken

Referentienummer: Inkoopzaak 1718111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77320000 Onderhouden van sportvelden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gevraagde dienstverlening betreft het gehele onderhoud van de sportparken binnen gemeente Venlo, met uitzondering van de lichtinstallaties en beregeningsinstallaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/07/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 127-337328

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 15-09-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

Te lezen:

Datum: 11-10-2021

Plaatselijke tijd: 10:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aanpassing planning aanbestedingsprocedure