Supplies - 398179-2020

25/08/2020    S164

Romania-Bucharest: Protective gear

2020/S 164-398179

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
National registration number: 15318810
Postal address: Str. Mareșal Averescu nr. 17
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 71314
Country: Romania
Contact person: Mihaela Briciu
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Telephone: +40 212224340
Fax: +40 212224340

Internet address(es):

Main address: www.dgaspc-sectorul1.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100101919
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
European institution/agency or international organisation
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipament și materiale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19: lot 1 – măști; lot 2 – mănuși

Reference number: 20
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea de echipamente și materiale individuale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19 – măști și mănuși, ținând cont și de Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe anul 2020 aprobat și avizat de CSSM. Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 si în vederea asigurării protecției personalului din cadrul Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și personalului din cadrul complexelor sociale de servicii, centrelor de asistare si ingrijire, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, caselor de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1, coroborată cu Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe anul 2020 aprobat și avizat de CSSM, se impune achiziția de produse care sa asigure protecția individuala si astfel limitarea posibilitaților de extindere a pandemiei, in timpul desfășurării activității.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile.

Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 952 569.60 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 1: măști

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul DGASPC Sector 1, din Bulevardul Maresal Averescu nr. 17, sector 1.

Complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 12 de luni, având în vedere:

— evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile care revin institutiilor publice, in vederea limitarii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul angajaților și beneficiarilor;

— obligativitatea asigurării de către angajator unor categorii de personal din cadrul DGASPC Sector 1 a echipamentului individual de protecție, conform Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe anul 2020 aprobat și avizat de CSSM.

Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent:

Lotul nr. 1: măști:

— acordul-cadru: min. 2 buc.; max. 677 712 buc.;

— contractul subsecvent: min. 1 buc.; max. 169 428 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 135 542,4 RON fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 542 169.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lotul nr. 2: mănuși

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul DGASPC Sector 1, din Bulevardul Maresal Averescu nr. 17, sector 1.

Complexele sociale de servicii, centrele de asistare si ingrijire, module pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 12 de luni, având în vedere:

— evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile care revin institutiilor publice, in vederea limitarii infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul angajaților și beneficiarilor;

— obligativitatea asigurării de către angajator unor categorii de personal din cadrul DGASPC Sector 1 a echipamentului individual de protecție, conform Normativul intern de acordare a echipamentului individual de protecție pe anul 2020 aprobat și avizat de CSSM.

Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare.

Lotul nr. 2: mănuși:

— acordul-cadru: min. 2 buc.; max. 820 800 buc.;

— contractul subsecvent: min. 1 buc.; max. 205 200 buc.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 102 600 RON fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 410 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentarii. Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. Nota: in cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea „Formulare”, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele:

— Mariana Tatan – director general;

— Mihaela Briciu – sef Serviciu achizitii publice, avizare contracte;

— Nita Victorita Daniela – director economic;

— Marius Petre – sef Serviciu contabilitate, buget.

Conditie de calificare: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa initial DUAE (Partea IV – „Capacitatea de a corespunde cerintelor” – „Inscrierea in registrul comertului”) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului dovada autorizarii conf. Legii nr. 359/2004, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Precizari:

— In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

— Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

— Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Cerinta pentru loturile 1 si 2: experienta similara. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca, in ultimii trei ani calculati pana la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost furnizate produse ce fac obiectul acordului-cadru sau produse similare, in valoare/valoare cumulata de cel putin: lot 1 – 135 542,4 RON; lot 2 – 102 600 RON. Prin produse similare, autoritatea contractanta intelege echipamente si materiale de protectie similare produselor ce fac obiectul acordului cadru. Ultimii trei ani vor fi calculati prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea contractantă în anunţul de participare (daca se decaleaza termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, produsele furnizate in cadrul contractului, perioada de derulare, aferente ultimilor trei ani (in cazul in care contractul este in derulare sau a presupus o perioada de derulare in afara celei solicitate), data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr.98/2016. Aceste documente justificative, pot fi: certificate sau documente emise de beneficiar/procese-verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii;

(b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/09/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Sol. de clarificari ale potentialilor ofert. se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

Autoritatea contractanta nu va da curs sol. adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Op. ec. care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. In cazul in care ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare.

In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta. In nici un caz autoritatea contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii. Riscul depunerii de documente care nu pot fi vizualizate/deschise este in sarcina ofertantului, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Ofertanţii au posibilitatea sa viziteze şi să examineze atât amplasamentul obiectivului de investiţii, cât şi împrejurimile acestuia pentru a putea evalua din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare la elaborarea ofertei.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/08/2020