Supplies - 398507-2021

Submission deadline has been amended by:  445746-2021
05/08/2021    S150

Poland-Dobryszyce: Solar collectors for heat production

2021/S 150-398507

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dobryszyce
National registration number: 772-22-59-998
Postal address: ul. Wolności 8
Town: Dobryszyce
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-505
Country: Poland
Contact person: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Telephone: +48 4468111168
Internet address(es):
Main address: www.dobryszyce.i-bip.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=23
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Reference number: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45315300 Electricity supply installations
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712 Łódzki
Main site or place of performance:

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz uruchomienie instalacji wraz z instruktażem użytkowników. Instalacja solarna musi się składać co najmniej z następujących elementów:

a) kolektora solarnego w wymaganej ilości,

b) konstrukcji wsporczej pod kolektory solarne,

c) zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej,

d) zestawu pompowego,

e) naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa,

f) termostatycznego zaworu mieszającego,

g) połączeń kablowych i rurowych wraz z izolacją,

h) sterownika,

i) systemu (układu) monitoringu pracy instalacji,

Przewiduje się następujące typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

a) 62 zestawy instalacji solarnych składających się z 2 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 240 l,

b) 24 zestawy instalacji solarnych składających się z 3 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 280 l.

Zakres wymaganych czynności obejmuje:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów solarnych wraz z konstrukcją wsporczą dostosowaną do miejsca montażu. Zamawiający wymaga, żeby kolektory słoneczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

2) Montaż zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej.

3) Montaż pompy dwudrogowej.

4) Montaż naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa.

5) Montaż armatury kontrolno-pomiarowej.

6) Montaż rurociągów wraz z izolacją

7) Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji.

8) Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla każdej z instalacji.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez instalację solarną na karcie mikro SD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

9) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych zestawów instalacji solarnych.

10) Montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tabliczki informacyjnej (tabliczka zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).

11) Opracowanie oraz dostawę dokumentacji powykonawczej, zawierającej schemat ideowy wykonanej instalacji wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami przedstawiającymi lokalizację poszczególnych urządzeń instalacji wraz z opisem uzupełniającym.

Dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji solarnych wraz z ich montażem stanowi załącznik do przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia.

Miejsca montażu kolektorów słonecznych:

budynek mieszkalny – 79 lokalizacji.

budynek pomocniczy – 5 lokalizacji.

grunt – 2 lokalizacje.

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/02/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” dofinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1.Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.2.14)Additional information

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie - od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2022 roku, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji solarnych (słonecznych) w ilości min. 30 instalacji – w ramach jednego kontraktu, w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w §8 pkt. 1 ppkt 8) swz, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu udokumentowania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wykazu (według wzoru z załącznika nr 4 do swz) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami §7 ust. 5 swz

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 26 8973 0003 0050 0050 0013 0135 z dopiskiem „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce””. Znak sprawy: ZP.271.1.8.2021.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Termin i sposób płatności - szczegółowe zasady zostały opisane w swz.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/09/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.

Information about authorised persons and opening procedure:

Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym dostęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli ma zastosowanie;

2) dokument wadium, o ile nie został wniesiony w pieniądzu, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 6 SWZ;

3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

4) uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

5) informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma zastosowanie.

6) dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - §12 ust. 17 pkt. 7) SWZ.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże w formie i trybie określonym w §8 SWZ Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej.

Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w formie i trybie określonym w §8 SWZ oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415), tj. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej – wskazanych w §8 ust. 1 pkt 3, oraz w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej wskazanych w §9 ust. 1 pkt 1 i 3.

W celu wykazania braku przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania – na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazane w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia.

Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne określone w § 4 ww. rozporządzenia. Forma oraz język składanych dokumentów została określona w §15 ww. rozporządzenia oraz w §8 SWZ.

Wymagane dokumenty – w formie i trybie określonym w §9 SWZ – powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. art. 118 ust. 4 ustawy, podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 SWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące wymagań wobec Wykonawców zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

art. 515. (Termin wniesienia odwołania)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/07/2021