The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 398507-2021

Submission deadline has been amended by:  445746-2021
05/08/2021    S150

Polska-Dobryszyce: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2021/S 150-398507

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobryszyce
Krajowy numer identyfikacyjny: 772-22-59-998
Adres pocztowy: ul. Wolności 8
Miejscowość: Dobryszyce
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-505
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Tel.: +48 4468111168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dobryszyce.i-bip.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=23
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz uruchomienie instalacji wraz z instruktażem użytkowników. Instalacja solarna musi się składać co najmniej z następujących elementów:

a) kolektora solarnego w wymaganej ilości,

b) konstrukcji wsporczej pod kolektory solarne,

c) zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej,

d) zestawu pompowego,

e) naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa,

f) termostatycznego zaworu mieszającego,

g) połączeń kablowych i rurowych wraz z izolacją,

h) sterownika,

i) systemu (układu) monitoringu pracy instalacji,

Przewiduje się następujące typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

a) 62 zestawy instalacji solarnych składających się z 2 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 240 l,

b) 24 zestawy instalacji solarnych składających się z 3 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 280 l.

Zakres wymaganych czynności obejmuje:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów solarnych wraz z konstrukcją wsporczą dostosowaną do miejsca montażu. Zamawiający wymaga, żeby kolektory słoneczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

2) Montaż zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej.

3) Montaż pompy dwudrogowej.

4) Montaż naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa.

5) Montaż armatury kontrolno-pomiarowej.

6) Montaż rurociągów wraz z izolacją

7) Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji.

8) Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla każdej z instalacji.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez instalację solarną na karcie mikro SD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

9) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych zestawów instalacji solarnych.

10) Montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tabliczki informacyjnej (tabliczka zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).

11) Opracowanie oraz dostawę dokumentacji powykonawczej, zawierającej schemat ideowy wykonanej instalacji wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami przedstawiającymi lokalizację poszczególnych urządzeń instalacji wraz z opisem uzupełniającym.

Dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji solarnych wraz z ich montażem stanowi załącznik do przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia.

Miejsca montażu kolektorów słonecznych:

budynek mieszkalny – 79 lokalizacji.

budynek pomocniczy – 5 lokalizacji.

grunt – 2 lokalizacje.

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” dofinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1.Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie - od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2022 roku, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu minimum jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem oraz uruchomieniem instalacji solarnych (słonecznych) w ilości min. 30 instalacji – w ramach jednego kontraktu, w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w §8 pkt. 1 ppkt 8) swz, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu udokumentowania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wykazu (według wzoru z załącznika nr 4 do swz) dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami §7 ust. 5 swz

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert określonego w swz.

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299)

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 26 8973 0003 0050 0050 0013 0135 z dopiskiem „Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce””. Znak sprawy: ZP.271.1.8.2021.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Termin i sposób płatności - szczegółowe zasady zostały opisane w swz.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje w trybie przewidzianym w MiniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Czynność otwarcia ofert nie jest publiczna.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym dostęp do tych zasobów o którym mowa w §7 ust. 5 którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli ma zastosowanie;

2) dokument wadium, o ile nie został wniesiony w pieniądzu, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 6 SWZ;

3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, przywołane w ust. 10 i 11 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

4) uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie;

5) informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, w sytuacji gdyby wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT – jeżeli ma zastosowanie.

6) dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - §12 ust. 17 pkt. 7) SWZ.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże w formie i trybie określonym w §8 SWZ Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej.

Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia w formie i trybie określonym w §8 SWZ oświadczeń lub dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415), tj. w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej – wskazanych w §8 ust. 1 pkt 3, oraz w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej wskazanych w §9 ust. 1 pkt 1 i 3.

W celu wykazania braku przesłanek powodujących wykluczenie z postępowania – na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć dokumenty wskazane w §2 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 ww. rozporządzenia.

Zamawiający dopuszcza dokumenty równoważne określone w § 4 ww. rozporządzenia. Forma oraz język składanych dokumentów została określona w §15 ww. rozporządzenia oraz w §8 SWZ.

Wymagane dokumenty – w formie i trybie określonym w §9 SWZ – powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. art. 118 ust. 4 ustawy, podwykonawców, które powinny być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału określonych w §7 SWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ustawy Pzp,

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje dotyczące wymagań wobec Wykonawców zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

art. 515. (Termin wniesienia odwołania)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2021