Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 398714-2021

Submission deadline has been amended by:  472657-2021
06/08/2021    S151

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 151-398714

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623292021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000623292021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg között szakasz

Hivatkozási szám: EKR000623292021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak elvégzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fenékpuszta-Sármellék 8+600-19+600 km. sz. között

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233110 Autópálya építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése (PST: K076.18.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között) kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 11 000 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása. A nyomvonal a jelenleg kivitelezés alatt álló (II. ütem) M76-os Fenékpusztai csomópontjából indul (a 8+600 km. szelvényben) egy R=750 m sugarú jobb ívhez csatlakozva és északi irányba, majd egy R=3550 m-es bal ívvel vezet tovább északi irányba Keszthely felé. A nyomvonal párhuzamosan egyenesben és nagy sugarú ívben halad az egyesített övcsatornával. A meglévő 71 sz. főút korrekciójával egy elhúzott csomópontot alkotva, kétszer keresztezi a nyomvonal a módosított 71. sz. főutat a 10+735,19 km. szelvényben (egy háromnegyed értékű rombusz csomóponttal) és a 12+002,36 km. szelvényben.A 71 sz. főút korrekciója után a pálya 12+240 km sz- ben keresztezi a Páhoki egyesített csatornát, majd a 12+325 km sz-ben vadátjárót és a csatorna kezelőútját. Az ex-lege láp keresztezése a 12+200 - 15+800 km sz. között valósul meg. Ezen a szakaszon a pálya kis töltésen, lebegő árkos-pótpadkás víztelenítéssel kerül kialakításra. A szakaszon keresztezett vízfolyások átvezetését műtárgyak biztosítják. A szükséges helyeken további ökológiai átjárók kerülnek elhelyezésre a környezetvédelmi engedélynek megfelelően. Sármelléktől északra, de Sármellék lakott területének érintése nélkül külön szintben keresztezi a 16+076,79 km. sz.-ben a 7509. j. összekötő utat. A 7509. j. ök. utat követően kis mértékben dél felé vezet a nyomvonal, majd a 75111. j. bekötő út különszintű keresztezése (17+407,81 km. sz.) után a 18+795,21 km. sz. térségében kerül kialakításra a 76. sz. főúti különszintű - trombita típusú - csomóponti kapcsolat. Ezen csomóponti területe mellett dél-nyugati irányban fekszik a Zalavögyi Komplex pihenőhely a hozzá tartozó magasépítési és létesítményeivel együtt.

A Sármelléki repülőtér az újonnan építendő repülőteret 76101 j. összekötő úton, és a 76. sz. főúton keresztül erről a csomópontról kapja meg közúti kapcsolatát az M76 autóúttal.

A tárgyi szakaszon valósul meg a 76 sz. főúttal párhuzamos Keszthely-Fenékpuszta - Sármellék közötti szakaszon önálló kerékpárút 5 892 m hosszban.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 847 927 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 58 141 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 57 282 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 31 743 m

Padka építése: 36 671 m3

Burkolati jelek készítése: 18 078 m2

Portál építése: 86 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 7 997 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 390 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 9 588 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 61 575 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 2 831 m3

Híd próbaterhelés: 4 db

Híd legnagyobb támaszköze: 35,42 m (B122)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sármellék-Zalaegerszeg 19+600-43+200 km.sz. között

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz (19+600-43+200 km.sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése (PST: K076.14.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Sármellék-Zalaegerszeg Keleti csomópont közötti szakasz megvalósítása (19+600-43+200 km.sz. között) és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése kivitelezése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 23 600 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása és a szakaszhoz kapcsolódó Nemesrádói mérnökségi telep építése.

A Zalaapáti - Alsónemesapáti közötti a 23,6 km hosszú tervezési szakasza a zalai dombság erdős, domborzati szempontból erősen tagolt területein halad. A 24+000 km szelvényben 2x2 sávos autópálya keresztmetszetű kiépítésű burkolt üzemi savval, a nagysebessegű tesztszakasz részeként kerül megvalósításra. A tervezett nyomvonal által érintett területeken a vízfolyások kb. a 24,7 km szelvényig a „fokozottan védett Balaton”, a további szakaszon az „általános védettségi” kategóriába tartozó Principális csatorna - Mura vízgyűjtő területéhez tartoznak. A 25+400 km szelvényben völgyhíddal/palyaműtarggyal (B254 j. műtárgy) szeli át, helyet, lehetőséget biztosítva nagyvad átjárásra is. A patak menti vadátjárás biztosítása érdekében a meglevő 75. sz. főúti patak híd is átépítésre kerül a főút korrekciójával, igy nagyvadátjáróval kombinált patak műtárgy kerül kialakításra (B254-1 j. műtárgy). Pacsa közigazgatási területen kerül kialakításra a meglevő 75. sz. főúttal az M76 - 75. sz. főút különszintű - egyoldali fel-lóhere alakú - csomópont, amellyel biztosított Pacsa es Zalaapáti települések megközelítése. A csomópontot követően a R=10000 m sugarú 1022 m hosszú jobb ívben éri el Szentpéterúr települést, amit közel 2 km hosszú egyenes szakasz követ, ahol a Principális csatorna mellékfolyóit (Kaloncai-patak, Vörrű patak es mellek agák) es meglevő országos közúti mellékutakat (73212, 73215 j. utak) keresztez. Ezt követően R=5500 m sugarú bal ellenívvel keresztezi a Cserhidi - patak es Rádói ág által alkotott völgyeltet. Nemesrádó települést és a mérnökségi telephelyet délről elkerülő ívben került kialakításra az M76 - 7362 j. összekötő út különszintű - egyoldali fel-lóhere alakú - csomópont, amellyel biztosított Nemesrádó és a mérnökségi telephely megközelítése. Környezetvédelmi szempontból érzékeny (Natura 2000, vízbázis) területek találhatóak Nemesrádó település térségében a Principális csatorna menten (32+400 - 33+100 km szelvények között), amelyek elkerülése - a tervezett Nemesrádói mérnökségi telephely kismértékű érintésével - a tagolt domborzat mellett további kötöttséget jelentenek. A felszín alatti vizek az érintett területen a 2. érzékeny kategóriába tartoznak. A tervezet nyomvonal 35,6 - 36,8 km szelvények közötti szakasza áthalad a Misefa - Nagykapornak vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén.

Alsónemesapáti - Misefa közötti közel 5 km hosszú szakaszon a nyomvonal még Kisbucsa és Nemessándorháza településeket érinti.

A tervezett Nemesrádói különszintű csomópontot elhagyva a gyorsforgalmi út völgyhíddal a 17. sz. vasútvonalat Szévíz vízfolyást, lándzsás patakot majd a meglévő országos 7354 j. közutat keresztezi.

Alsónemesapáti település térségében került kialakításra az M9 - 76. sz. főút (Zalaegerszeg - Kelet) különszintű csomópont, Alsónemesapáti felé egy rövid kerékpárút szakasz, amely kialakítás, mint Város kapu biztosítja a kapcsolatát keleti irányból Zalaegerszegnek a gyorsforgalmi úti hálózathoz. A tárgyi M9 és a tervezett M76 autóút kiépülésével, az M7 autópályán keresztül közvetlen gyorsforgalmi úti hálózaton elérhető lesz a megyejogú város számára a Balaton és Budapest.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 2 987 013 m3

Földmű építése- üveghabból: 57 800 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 111 070 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 108 954 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 86 843 m

Padka építése: 39 640 m3

Burkolati jelek készítése: 21 226 m2

Portál építése: 445 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 16 590 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 4 424 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 15 409 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 178 160 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 6 836 m3

Híd próbaterhelés: 10 db

Híd legnagyobb támaszköze: 67 m (B204)

Mérnökségi telep:

Hrsz: 0264/36

Telek területe: 69 039,00 m2

Depónia területe: 20 000 m2

Beépített terület: 8 495,78 m2

Zöldfelület területe: 23 079,94 m2

ÉPÜLETEK nettó alapterületei a kiviteli tervek szerint hozzávetőlegesen:

Iroda épület: földszint 637,55 m2, emelet 683,32 m2, Iroda épület nettó hasznos terület összesen: 1320,87 m2

Műhelyépület: földszint 1 151,96 m2 , emelet 637,05 m2 , Műhely épület nettó hasznos terület összesen: 1789 m²

Garázs épület nettó hasznos terület összesen: 1 541,70 m²

Raktárépület: földszint 1 865,31 m2, emelet 603,46 m2, Raktárépület nettó hasznos terület összesen: 2469 m2

Sótároló: 1 309,96m2

Elemes tároló: 103,68m2

Üzemanyagtöltő: 180,80 m2

Fedett gépjárműtároló: 257,36 m2

RENDŐRSÉG

Hrsz: 0264/37

Telek területe: 2 227,00 m2

Beépített terület: 484,00 m2

Zöldfelület területe: 1 358,70 m2

ÉPÜLET nettó hasznos alapterülete a kiviteli tervek szerint: 366,12m2

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Zalaegerszeg Keleti-Északi csomópont között

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45221111 Közúti híd építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakaszának (8+600-19+600 km. sz. között)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész: Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Zalaegerszeg Keleti csomópont - Zalaegerszeg Északi csomópont közötti szakasz (43+200-52+435 km.sz. között) építése (PST: A009.12.73).

Mennyiség:

Az M76 autóút Zalaegerszeg Keleti csomópont - Zalaegerszeg Északi csomópont közötti szakasz (43+200 - 52+435 km.sz. között) építése.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó kivitelei tervek rendelkezésre állnak, azok a közbeszerzési dokumentumok körében kiadásra kerülnek.

A kiviteli tervek szerint 1 db egybefüggő 9 235 m hosszúságú, 2x2 sávos autóút megvalósítása a zalai dombság erdős, domborzati szempontból erősen tagolt területein halad. A gyorsforgalmi út vonalvezetésében a domborzati adottságok mellett kötöttséget jelentettek a térségégi fejlesztési területek, illetve azok érintése nélkül - a tervezett kialakítással való elkerülése, azonban forgalmi kapcsolatok biztosítása mellett. A vizsgált területen fejlesztési (autó ipari teszt-pálya, új kijelölésű fejlesztési terület, zalaszentiváni ipari park, logisztikai központ/konténer terminál) környezetvédelmi szempontból érzékeny (Natura 2000, vízbázis) területek találhatóak, amelyek elkerülése mellett a meglévő vasútvonal, Zala folyó és a tagolt domborzat kötöttséget jelentenek.

Az M9 szelvényezése szerint a szakasz elején a nyomvonal az épülő Autóipari Teszt-pálya fejlesztési terület és a meglévő 74. sz. főút között, azzal közel párhuzamosan halad déli irányban a gyorsforgalmi út szelvényezése szerint a 21+190 és 22+000 km sz. között. A 22+130 km szelvényben a tesztpálya dél keleti részén „Zalaegerszeg-Észak” különszintű csomópont kerül kialakításra a 74. sz. főúttal, amely csomópont kapcsolatot biztosít Zalaegerszeg északi térségével, a tesztpályával, és a 761 sz. úttal (76. sz. elkerülő úttal). Ezt követően erdős területeken halad keresztül a Zala folyó irányában a gyorsforgalmi út. Mielőtt a nyomvonal eléri a 7328 j. utat, elkerüli délről a meglévő szennyvíziszap ülepítő medencék telephelyét, illetve a Zalaszentiván területén elhelyezkedő, új kijelölésű fejlesztési terület. A nyomvonal külön szinten keresztezi a 7328 j. utat és meglévő kerékpárutat, majd északról kerüli el a fejlesztés alatt lévő Zalaegerszeg Logisztikai Központot (konténer terminál) és délről határolja a 7328 j. út két oldalán kijelölt zalaszentiváni ipari park területeket. A nyomvonal a logisztikai központ mellett elhaladva keresztezi a MÁV Zrt. üzemeltetésében lévő 25. sz. vasútvonalat. A keresztezésnél figyelembe kellet venni egy további (távlati) iparvágány és megközelítő/feltáró út átvezetésének helyigényét is. A vasúti fejlesztés/bővítés kapcsolódik illetve illeszkedik a GYSEV Zrt. előkészítésében engedélyezési és kiviteli terv fázisban lévő Zalaszentiváni deltavágány projekthez. A vonalvezetés figyelembe veszi a Zalaegerszeg Keleti Vízbázist - Zalaegerszegtől északkeletre - melyhez magas számban víznyerő kutak is tartoznak.

A Zala völgyét elhagyva a nyomvonal a pethőhenyei Hosszúhegy vonulatait szeli át, érintve a henyei-árok vízfolyást. Ezen szakaszon jelentős a terepi szintemelkedés, amely alapvetően befolyásolja a gyorsforgalmi út vonalvezetését, és ehhez kapcsolódóan a megvalósítandó műtárgyakat. A Hosszúhegyen vezetett nyomvonalszakasz igyekszik a terepi adottságok és a zártkerti beépítések általi kötöttségek szerint haladni déli irányban Alsónemesapáti település és a 76-os út felé.

Az előzőekben részletezett Nagypáli - Egervár - Zalaegerszeg észak - Zalaszentiván - Pethőhenye - Alsónemesapáti szakasz térségében és a Zala folyó keresztezésében a kötöttségek miatt nyomvonal igen tagolt, inflexiós kissugarú ívekkel került kialakításra jelentős műtárgy, magas töltés és mélybevágásos szakasz igénnyel. A vonalvezetés figyelembe veszi a területen nagy arányban megjelenő védett növényfajok és egyéb társulások élőhelyeit.

Főbb mennyiségek (hozzávetőlegesen):

Útépítés:

Földmű építése: 1 973 777 m3

Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 42 704 m3

Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 43 616 m3

Közúti visszatartó rendszerek: 52 681 m

Padka építése: 20 550 m3

Burkolati jelek készítése: 12 834 m2

Portál építése: 127 t

Műtárgyépítés:

Cölöpalapozás: 5 206 m

Tömör gerincű főtartó gyártása: 2 580 to

Előregyártott feszített vasbeton tartók építése: 2 391 m

Háttöltés, előtöltés, töltéslezáró kúp építése: 73 205 m3

Cölöpöket összefogó gerenda: 2 035 m3

Híd próbaterhelés: 5 db

Híd legnagyobb támaszköze: 56 m (B245)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

tervezetten egyéb uniós és/vagy hazai támogatás

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKD-val köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§ (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II. fejezetben foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles megtenni.

Az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6-7. §-ai alapján kell kitölteni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4.§ (3) bek-re. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján ajánlattevőknek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a Kr.8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-t, a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot és a nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás kapcsán az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz a Kbt. 41/A. § (3) és (5) bek. alapján.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, a (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek.).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (1) és (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re

Szakmai tevékenyég végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi részben:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

NY.1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9)és a Kbt. 69.§ (11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§ (1) bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6); (11) bek., a Kbt. 69 § (11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6) bek. szerinti együttes megfelelés alapján a közös ajánlattevők árbevételei összeadódnak. A Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építési és/vagy hídépítési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el

- az 1. részben nettó 50 000 000 000,- Ft értéket,

- a 2. részben nettó 90 000 000 000,- Ft értéket,

- a 3. részben 30 000 000 000,- Ft értéket.

Több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek elegendő a magasabb követelményt teljesíteni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi részben:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását, az alfa szakasz kitöltése szükséges.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év legjelentősebb befejezett építési referenciáinak igazolását. A referenciákat Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel kell igazolni.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

- a szerződés során az igazolást benyújtó gazd. szereplő által megvalósított műszaki tartalom ismertetése olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

- a szerződés teljesítésének helyét,

- vállalkozóként, közös ajánlattevők tagjaként vagy alvállalkozóként, teljesítette a szerződést,

- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

A Kr. 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (2a) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt 13 éven belül megkezdett, de legfeljebb 8 éven belül befejezett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M.2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell

a) AT nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló iratot,

c) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és

d) a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott kivitelezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!), valamint annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, azon szakemberek vonatkozásában, akik az értékelési részszempontra is bemutatásra kerülnek már az ajánlatban benyújtandók az alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások is.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az önéletrajznak, amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szükséges tartalmaznia a jogosultság megszerzésének időpontját is. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1 a felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 (kilencvenhat) hónapban) nem rendelkezik

1. részben:

M.1.1. min. 25 m támaszközű új híd építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

és

M.1.2. min. 8 000 m hosszúságú, min. 2x2 sávos új országos közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával.

2. részben:

M.1.1. min. 50 m támaszközű új híd építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

és

M.1.2. min. 14 000 m hosszúságú, min. 2x2 sávos új országos közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával.

3. részben

M.1.1. min. 40 m támaszközű új híd építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával

és

M.1.2 min. 6 000 m hosszúságú, min. 2x2 sávos új országos közút építése tárgyú, műszaki átadás átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referenciával.

Az M.1.1 - M.1.2 alkalmassági köv. igazolására 1-1 db szerződés mutatható be. Ugyanaz a referencia bemutatható valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában is.

Több részre történő ajánlattétel esetén az M.1.1 és M.1.2. alkalmassági követelmények esetében elegendő a magasabb követelmény teljesítése, tekintettel az azonos beszerzési tárgyra.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

Valamennyi részben:

M.2.1. min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és

b) legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal

M.2.2. min. 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és

b) legalább 36 hónap országos közút építéséhez kapcsolódó építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal

M.2.3. min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, és

b) legalább 36 hónap országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal.

2. részben:

A fentieken felül:

M.2.4. min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal.

Az M.2.pont valamennyi alpontja esetén a jogosultság és szakképzettség tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő. A szakképzettség tekintetében az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.

AK támaszköz alatt a 2 egymással szomszédos támasz középvonala(v.tengelye)között az úttengelyben mért vízszintes vetületi távolságot érti.

„Országos közút” alatt ajánlatkérő a 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet 2. §-ban foglaltakat érti.

Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák közül az új út kialakítása értendő.

„Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

„Építésvezető” alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen irányítja.

"Főépítésvezető" több, különböző szakterületű építésvezető munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja.

„Projektvezető-helyettes” alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezetőfeladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt felsőfokú szakképzettség megszerzésének időpontjától vehető figyelembe.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén a szakemberek közötti átfedés megengedett, azaz ugyanaz a szakember több részben is bemutatható.

A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell, amelyről nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a projekt során az M2.2, M2.3 és az M2.4 pontokban bemutatott szakembereknek kell ellátniuk a felelős műszaki vezetői pozíciókat.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési-, jótállási- és előleg-visszafizetési biztosíték; Késedelmi-, Hibás teljesítési-, Meghiúsulási kötbér. A részletes előírásokat a szerződés tervezet (szerződéses feltételek) tartalmazza.

Jótállás: 36 hónap

Részszámlázás megengedett. Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani és benyújtani a Megrendelő Teljesítésigazolása alapján.

A részletes felt. a közbesz. dok. részét képező szerz.terv. tartalmazza.

Tartalékkeret: 2%

Előleg: 20%. Támogatás igénybevétele esetén a támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazandók, különösen a fizetési feltételek és az előlegfizetés vonatkozásában. 2021-2027 programozási időszakban uniós támogatás igénybevétele esetén különösen a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet irányadó.

Előleggel történő elszámolás arányosan a részszámlákban történik, akként, hogy először a pénzügyi biztosítékkal nem fedezett rész kerül levonásra.

A kifiz.-re vonatkozó szab.: a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 30-32/B. §, a Kbt. 135. § (l),(3)-(4) és (5)-(8), (10),(12) bek., a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bek., a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifiz. pénzneme magyar forint (HUF).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/09/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az AF I.3. pont szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. A kommunikációra a Kbt. 40., 41., 41/A., 41/B., 41/C. §-aiban foglalt rendelkezések irányadóak.

2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 2.1, 2.2 esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 2.1, 2.2, minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

3. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára ajánlati részenként minimum 1 milliárd-Ft/év és 300 000 000- Ft/káresemény összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés, meglétét írja elő.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.4. pont szerinti, valamint az 2.1.-2.2. minőségi értékelési szempont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M.2.1-2.3. pont - „MV-KÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

M.2.4. pont - „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság.

5. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

7. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj - nettó vállalkozási díj.

9. Ajánlatkérő előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

11. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

13. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész nettó 30 millió Ft, 2. rész: nettó 30 millió Ft, 3. rész: nettó 30 millió Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

14. Szakmai ajánlat a Dokumentációban foglaltak szerint.

15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.

16. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241); dr. Takács Éva (00526)

17. AK az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indítja meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés(ek)/Támogatói Okirato(k) hatályba lépésének napját követő 15. napon lép hatályba vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem következik be, akkor a szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

18. II.2.5) ponthoz kapcsolódóan:

2.1 Az M.2.1. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max.36 hónap) - szempont esetén többlet tapasztalat alatt a szakember országos közút építéséhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

2.2 Az M.2.3. pont szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0 max. 36 hónap) - szempont esetén többlet tapasztalat alatt országos közúthoz kapcsolódó új híd építése és/vagy meglévő híd átépítése és/vagy felújítása területén szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői és/vagy felelős műszaki vezetői szakmai többlet tapasztalata vehető figyelembe az értékelés során.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2021