Supplies - 399472-2021

06/08/2021    S151

Poland-Warsaw: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 151-399472

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postal address: ul. Karolkowa 30
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-207
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.kowr.gov.pl
Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kowr.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://kowr.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Agencja wykonawcza

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 koszyk 2

Reference number: 222/2021/C
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych wymienionych w tabeli w ust. 1 SWZ, do magazynów organizacji partnerskich, tj.: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Kościoła Starokatolickiego w RP.

2. Szczegółowe wymagania jakościowe dla wyżej wymienionych artykułów spożywczych, metodyki badań, rodzaje opakowań oraz sposób oznakowania opakowań określone są w Załączniku nr 1 do SWZ (Część A).

3. Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością każdego artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B) z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 1 lit. c Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, zwany dalej umową.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 77 126 967.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy groszku z marchewką

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15331400 Preserved and/or canned vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy groszku z marchewką do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 4 590,000 ton (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt ton), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 382,000 ton (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie tony), Caritas Polska 959,400 tony (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć ton i czterysta kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 862,800 tony (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwie tony i osiemset kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 344,400 tony (słownie: trzysta czterdzieści cztery tony i czterysta kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 41,400 tony (słownie: czterdzieści jeden ton i czterysta kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy koncentratu pomidorowego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15331427 Concentrated tomato purée
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy koncentratu pomidorowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 607,680 tony (słownie: jeden tysiąc sześćset siedem ton i sześćset osiemdziesiąt kilogramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 834,048 tony (słownie: osiemset trzydzieści cztery tony i czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 335,872 tony (słownie: trzysta trzydzieści pięć ton i osiemset siedemdziesiąt dwa kilogramy), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 302,080 tony (słownie: trzysta dwie tony i osiemdziesiąt kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 120,832 tony (słownie: sto dwadzieścia ton i osiemset trzydzieści dwa kilogramy), Kościoła Starokatolickiego w RP 14,848 tony (słownie: czternaście ton i osiemset czterdzieści osiem kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy powideł śliwkowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15332200 Jams and marmalades; fruit jellies; fruit or nut purée and pastes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy powideł śliwkowych do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 2 152,332 tony (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwie tony i trzysta trzydzieści dwa kilogramy), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 1 116,648 tony (słownie: jeden tysiąc sto szesnaście ton i sześćset czterdzieści osiem kilogramów), Caritas Polska 449,748 tony (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć ton i siedemset czterdzieści osiem kilogramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 404,820 tony (słownie: czterysta cztery tony i osiemset dwadzieścia kilogramów), Polskiego Czerwonego Krzyża 161,460 tony (słownie: sto sześćdziesiąt jeden ton i czterysta sześćdziesiąt kilogramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 19,656 tony (słownie: dziewiętnaście ton i sześćset pięćdziesiąt sześć kilogramów).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15131000 Meat preserves and preparations
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy szynki wieprzowej mielonej do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 1 721,6064 tony (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden ton, sześćset sześć kilogramów i 400 gramów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 893,2032 tony (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tony, dwieście trzy kilogramy i 200 gramów), Caritas Polska 359,7696 tony (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć ton, siedemset sześćdziesiąt dziewięć kilogramów i 600 gramów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 324,0000 tony (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tony), Polskiego Czerwonego Krzyża 129,0816 tony (słownie: sto dwadzieścia dziewięć ton, osiemdziesiąt jeden kilogramów i 600 gramów), Kościoła Starokatolickiego w RP 15,5520 tony (słownie: piętnaście ton i pięćset pięćdziesiąt dwa kilogramy).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawy oleju rzepakowego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15421000 Refined oils
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Wykaz magazynów każdej organizacji partnerskiej wraz z adresami oraz ilością artykułu spożywczego do dostarczenia do poszczególnych magazynów został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ (Część B)

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy oleju rzepakowego do magazynów organizacji partnerskich łącznie w ilości 5 738,850 tys. litrów (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt litrów), w tym do magazynów: Federacji Polskich Banków Żywności 2 977,560 tys. litrów (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy i pięćset sześćdziesiąt litrów), Caritas Polska 1 199,610 tys. litrów (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy i sześćset dziesięć litrów), Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 1 078,920 tys. litrów (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Polskiego Czerwonego Krzyża 430,920 tys. litrów (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy i dziewięćset dwadzieścia litrów), Kościoła Starokatolickiego w RP 51,840 tys. litrów (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy i osiemset czterdzieści litrów).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CCI:2014PL05FMOP001 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

II.2.14)Additional information

Dotyczy sekcji II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa – nie później niż do 31.05.2022 r., z zastrzeżeniem, że realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Więcej informacji w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, a także

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) sytuacji finansowej;

b) zdolności zawodowej.

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum:

1) 4 700 000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 1,

2) 2 750 000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 2,

3) 3 400 000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 3,

4) 4 850 000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 4,

5) 8 500 000,00 PLN (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej muszą spełnić łącznie (w sumie).

UWAGA 1: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę stanowiącą sumę określonych wyżej kwot dla zadań częściowych, na które składa ofertę.

UWAGA 2: W przypadku podania wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie dowolnych artykułów spożywczych, o wartości nie mniejszej niż:

1) 2 350 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 1,

2) 1 350 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 2,

3) 1 700 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 3,

4) 2 400 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 4,

5) 4 250 000,00 PLN brutto (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 5.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie dowolnych artykułów spożywczych, o wartości nie mniejszej niż wskazane w ust. 3 powyżej.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa w rubryce "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

UWAGA 1: W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

UWAGA 2: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe musi wykazać, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę – w odniesieniu do każdego zadania częściowego, na które składa ofertę.

Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli wartości poszczególnych dostaw są nie mniejsze niż wartości określone odpowiednio dla zadania częściowego, na które wykonawca składa ofertę.

UWAGA 3: Przez jedną dostawę, którą Wykonawca zobowiązany jest wymienić w wykazie dostaw, Zamawiający rozumie:

- pojedynczą dostawę lub

- całą umowę, w ramach której Wykonawca wykonał lub wykonuje wiele dostaw, których łączna wartość odpowiada co najmniej wartości wymaganej w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.

UWAGA 4: Wykonawca nie może wykazać tych samych dostaw więcej niż jeden raz, dlatego wszystkie wykazane dostawy muszą być odpowiednio, jednoznacznie opisane w wykazie, np. poprzez określenie dat, miejsc dostaw lub ich odbiorców.

UWAGA 5: W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert zostały faktycznie zakończone, ich wartość jest nie mniejsza niż wartość określona w ust. 3 i co do których Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające ich należyte wykonanie.

WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

A. Podmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty składane wraz z ofertą

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (odpowiednio - podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy) jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej,

a w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - pełnomocnictwa odpowiednio do postanowień tiret drugie powyżej,

- oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, (przykład oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ)

- zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.

Procedura odwrócona

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, a także nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych, gdyż zgodnie z dyspozycją art. 139 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia, jak i podmiotowych środków dowodowych wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

B. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy i podmiotowe środki dowodowe składane po otwarciu ofert

1. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, złożonego na jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

3. Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 3, str. 16).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - podpisane przez te podmioty.

6. Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca nie polega.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy – informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

b) art. 108 ust. 1 pkt 5 - oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

c) art. 108 ust. 2 ustawy - informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe w rubryce "Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji"

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

d) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Wzór oświadczenia, o którym mowa w lit. b zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z wezwaniem Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji B ust. 7 SWZ składa każdy z nich.

2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:

a) sytuacji finansowej – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej;

b) zdolności zawodowej - wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

oraz

- dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub jego poprzednicy prawni) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w lit. b, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1:

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

2) lit. c – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

Minimum level(s) of standards possibly required:

3) lit. d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawionym w terminach nie wcześniejszych, niż wskazane w ust. 8 pkt 1-3 powyżej.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

11. W przypadku, o którym mowa w sekcji A ust. 1 tiret pierwsze Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

12. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, winny spełniać wymagania określone w § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu udostępniającego zasoby, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu i na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w Rozdziale VII sekcja B ust. 2 i ust. 7 pkt 1) lit. a, c, d. Wykonawca będzie zobowiązany również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w Rozdziale VII sekcja B ust. 7 pkt 2).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy co najmniej jednej osoby bezrobotnej, pozostającej z Wykonawcą w stosunku pracy, zatrudnionej po zawarciu umowy. Przez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/09/2021
Local time: 10:15
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

2. W przypadku awarii Platformy Zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w ust. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdego zadania częściowego, na które Wykonawca składa ofertę, w wysokości:

1) 440 000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 1,

2) 260 000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 2,

3) 320 000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 3,

4) 460 000,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 4,

5) 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) dla zadania częściowego nr 5.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 2-3 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Owoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/08/2021