Supplies - 39974-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Leeuwarden: Administratieve software

2022/S 017-039974

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord
Nationaal identificatienummer: 56533669
Postadres: Elzenstraat 5
Plaats: LEEUWARDEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8924JN
Land: Nederland
Contactpersoon: Debbie Nauta
E-mail: dnauta@ovofn.nl
Telefoon: +31 588801104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.piterjelles.nl/ovo/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Financieel systeem

Referentienummer: 2022 SB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48219300 Administratieve software
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren, implementeren en onderhouden van een financieel informatiesysteem binnen het onderwijs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friesland, Leeuwarden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is circa € 80.000 per jaar exclusief btw. Daarbij komen de kosten voor implementatie. De kosten voor implementatie bestaan uit kosten voor trainingen,

inrichting, configuratie en conversie.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022