Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 400884-2020

Submission deadline has been amended by:  464142-2020
26/08/2020    S165

Poland-Białystok: Systems support services

2020/S 165-400884

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Podlaskie
Postal address: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-888
Country: Poland
Contact person: Zbigniew Hajduczenia
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Telephone: +48 856654551
Fax: +48 856654642
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Reference number: BZP.272.34.2020
II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) zobowiązany będzie złożyć:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) – formularz (wzór) tego Oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (formularz – wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (formularz – wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 13:

1) pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 1–2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji zgłoszenia typu awaria / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu, przez okres co najmniej 10 miesięcy, asysty technicznej systemu o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto, zrealizowanego w architekturze trójwarstwowej, zbudowanego z min. 3 podsystemów, zasilanego w czasie rzeczywistym z zewnętrznych źródeł, dla którego interfejsem dostępowym użytkownika końcowego jest przeglądarka www, w którym serwery aplikacyjne korzystają z baz danych Oracle.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

Ba) kierownik projektu, który zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę świadczenia asysty technicznej dla systemu zbudowanego w architekturze trójwarstwowej, dla którego interfejsem dostępowym użytkownika końcowego jest przeglądarka www;

Bb) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach opartych o serwery aplikacyjne: JBoss Application Server, Apache Tomcat, WildFly, Oracle WebLogic, w szczególności doświadczenie w implementacji w Java EE;

Bc) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach integracyjnych opartych na Oracle Service Bus, Java, znajomość usług WebService, technologii przetwarzania XML;

Bd) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach Oracle Database Enterprise Edition, Oracle OLAP, Oracle Business Intelligence;

Be) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach/ systemach zrealizowanych w architekturze wielowarstwowej, w tym graficznych interfejsów w HTML, Java Script, CSS.

Uwaga:

— Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania min. 2 osób, z których jedna będzie kierownikiem projektu (wymagania określone lit. ba) oraz będzie spełniała wszystkie pozostałe wymagania (wymagania określone lit. bb–be), oraz druga osoba, która będzie spełniała wszystkie wymagania z wyjątkiem wymagań określonych dla kierownika projektu (wymagania określone lit. bb–be).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli jeden z Wykonawców lub obaj Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie ww. warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o których mowa w ust. 1.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/09/2020
Local time: 10:30
Place:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej – zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi również za pośrednictwem platformy zakupowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozp. RODO została zawarta w rozdziale XXVIII SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 2 SIWZ, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ),

— z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6.1 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2020