The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 400884-2020

Submission deadline has been amended by:  464142-2020
26/08/2020    S165

Poland-Białystok: Systems support services

2020/S 165-400884

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Podlaskie
Postal address: ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-888
Country: Poland
Contact person: Zbigniew Hajduczenia
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Telephone: +48 856654551
Fax: +48 856654642
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Reference number: BZP.272.34.2020
II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona) zobowiązany będzie złożyć:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) – formularz (wzór) tego Oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (formularz – wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (formularz – wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 13:

1) pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 1–2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Czas realizacji zgłoszenia typu awaria / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu, przez okres co najmniej 10 miesięcy, asysty technicznej systemu o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto, zrealizowanego w architekturze trójwarstwowej, zbudowanego z min. 3 podsystemów, zasilanego w czasie rzeczywistym z zewnętrznych źródeł, dla którego interfejsem dostępowym użytkownika końcowego jest przeglądarka www, w którym serwery aplikacyjne korzystają z baz danych Oracle.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami:

Ba) kierownik projektu, który zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę świadczenia asysty technicznej dla systemu zbudowanego w architekturze trójwarstwowej, dla którego interfejsem dostępowym użytkownika końcowego jest przeglądarka www;

Bb) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach opartych o serwery aplikacyjne: JBoss Application Server, Apache Tomcat, WildFly, Oracle WebLogic, w szczególności doświadczenie w implementacji w Java EE;

Bc) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach integracyjnych opartych na Oracle Service Bus, Java, znajomość usług WebService, technologii przetwarzania XML;

Bd) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach Oracle Database Enterprise Edition, Oracle OLAP, Oracle Business Intelligence;

Be) co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie w programowaniu i obsłudze, naprawie błędów i wprowadzaniu zmian w rozwiązaniach/ systemach zrealizowanych w architekturze wielowarstwowej, w tym graficznych interfejsów w HTML, Java Script, CSS.

Uwaga:

— Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania min. 2 osób, z których jedna będzie kierownikiem projektu (wymagania określone lit. ba) oraz będzie spełniała wszystkie pozostałe wymagania (wymagania określone lit. bb–be), oraz druga osoba, która będzie spełniała wszystkie wymagania z wyjątkiem wymagań określonych dla kierownika projektu (wymagania określone lit. bb–be).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli jeden z Wykonawców lub obaj Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie ww. warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy, o których mowa w ust. 1.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/09/2020
Local time: 10:30
Place:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej – zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi również za pośrednictwem platformy zakupowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozp. RODO została zawarta w rozdziale XXVIII SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 2 SIWZ, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ),

— z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6.1 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp.

3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2020