Services - 40209-2021

26/01/2021    S17

België-Brussel: Diensten voor de landbouw

2021/S 017-040209

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 225-554823)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Leefmilieu Brussel
Nationaal identificatienummer: 0236.916.956_27200
Postadres: Havenlaan 86c/3000
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: cfierens@environnement.brussels
Telefoon: +32 25634407
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://environnement.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=393108

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor diensten met betrekking tot de exploitatie van de Ketelboerderij in Anderlecht

Referentienummer: IBGE-Bruxelles Environnement-2020GC01-F24_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77100000 Diensten voor de landbouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pilootproject BoerenBruxselPaysans

BoerenBruxselPaysans is gebaseerd op een visie die uitgaat van de transitie van onze voedselsystemen (productie, verwerking, distributie en consumptie) om respect voor het leven en de mogelijkheden van de toekomstige generaties te waarborgen. Deze visie richt zich, in het kader van het project, op het verbeteren van de veerkracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BoerenBruxselPaysans heeft als opdracht de lokale voedselproductie en -verwerking (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn voedingsgrondgebied) te vergemakkelijken en te versterken volgens ecologische productiemethodes, gericht op de Brusselse verbruikers. Het project heeft tot doel hun toegang tot kwaliteitsvoedsel via korte circuits te bevorderen, hun bewustzijn van duurzame voeding in al haar aspecten te vergroten en hen te betrekken bij de lokale voedselcircuits.

Het doel is om een proefproject op te zetten dat reproduceerbaar is en dat de gehele duurzame voedselketen, van productie tot consumptie, integreert. Dit proefproject bevindt zich aan de grens van het stedelijk randgebied, voornamelijk in Anderlecht (Neerpede en Vogelzang). Het project zal tot stand komen via methodologische en technische ondersteuning aan projectleiders, opleidingen, het aanbieden van infrastructuur en grond, de ontwikkeling van korte verwerkings- en verkoopketens, bewustmakings- en netwerkacties [...].

BoerenBruxselPaysans beperkt zijn actieradius voor de primaire productie tot de teelt in volle grond (en niet bovengronds).

Lokale dynamiek

De zone Neerpede is al vele jaren de plaats waar een aantal actoren actief is in de voedselproductie en het natuurbewustzijn. Dit unieke karakter in Brussel is de afgelopen jaren verder versterkt dankzij het project BoerenBruxselPaysans. Het is de bedoeling van Leefmilieu Brussel om deze lokale dynamiek te ondersteunen, te versterken en eraan deel te nemen, onder meer via de activiteiten die op de site van de Ketelboerderij zullen plaatsvinden.

Bijlage 3 bevat een lijst van lokale actoren die in dit verband nuttig is om op te nemen.

Intergewestelijk richtplan voor Neerpede - Vlezenbeek - Sint-Anna-Pede/Operationeel plan Neerpede

Het intergewestelijk richtplan spitst zich toe op het behoud en de landschappelijke valorisatie van het ecologisch erfgoed en de agrarische functie van het gebied, gecombineerd met het streven naar een evenwicht tussen deze componenten en de recreatieve functie.

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/intergewestelijk-richtplan-neerpede-st

Het operationeel plan Neerpede (OPN) is een vervolg op het intergewestelijk richtplan om voor het BHG een actieplan op te stellen dat uitvoering geeft aan de visie van het richtplan. Men plant in dit kader de bouw van een recreatiecentrum van gewestelijke omvang in de buurt van de Pedevijver, aan de kant van het Vijverspark. Meer informatie over dit plan is op aanvraag beschikbaar via het email adres vermeld onder punt II.2.2. De documenten van het OPN zullen dan via een download link gestuurd worden aan elke kandidaat die het wenst. Het is momenteel niet mogelijk om die documenten openbaar ter beschikking te stellen, aangezien hun publicatie nog in een latere fase zal gebeuren. Dit is ook de rede waarom men die documenten enkel in het kader van het opmaken van een offerte voor deze concessie dient te gebruiken, en die niet mag verspreiden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 225-554823

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

I.1.2 Contactgegevens - Vragen/Antwoorden

Inschrijvers hebben het recht om de Concessiegever alle vragen te stellen die zij nuttig achten voor het opstellen van hun offerte, onder de volgende voorwaarden:

— verzoeken worden schriftelijk ingediend en per e-mail verstuurd naar cfierens@environnement.brussels en secretariatdev@leefmilieu.brussels

— de uiterste termijn voor de ontvangst van vragen is twintig kalenderdagen voor de uiterste datum van de indiening van de offertes. Na deze periode behoudt de Concessiegever zich het recht voor om ze te negeren.

De vragen worden schriftelijk en zonder vermelding van de naam van de inschrijver beantwoord.