Supplies - 402785-2020

28/08/2020    S167

Slovakia-Bratislava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2020/S 167-402785

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lambda Life a.s.
National registration number: 35848189
Postal address: Levočská 3
Town: Bratislava-mestská časť Petržalka
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Marína Polonská
E-mail: obstaravanie@lambda.sk
Telephone: +421 918694860

Internet address(es):

Main address: https://www.lambda.sk/

Address of the buyer profile: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/my-tenders/list

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425318
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/my-tenders/list
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
I.5)Main activity
Other activity: Akciová spoločnosť

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Laboratórne prístroje a zariadenia pre výskumný projekt

Reference number: LMB_LAB
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných laboratórnych zariadení potrebných pre výskumné úlohy verejného obstarávateľa, vrátane záruky, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,

Prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti:

Časť č. 1: Mikroskop

Časť č. 2: Cytometer

Časť č. 3: Všeobecné laboratórne zariadenia

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 365 485.02 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroskop

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného laboratórneho zariadenia a to konkrétne dodanie - 1 ks Digitálneho fluorescenčného mikroskopu.

Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 53 931.69 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 - NFP313010D171

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cytometer

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434510 Cytometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného laboratórneho zariadenia a to konkrétne dodanie - 1 ks Cytometrického analyzátoru.

Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 282 166.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 - NFP313010D171

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Drobné laboratórne vybavenie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
42513100 Freezing equipment
33152000 Incubators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného laboratórneho zariadenia a to konkrétne dodanie - Chladenej centrifúgy, Chladničky s mraziacim boxom, Sterilizátoru, CO2 inkubátoru, Laminárneho boxu triedy II. s Skriňového mraziaceho boxu.

Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, prvého zaškolenia obsluhy.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 386.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03 - NFP313010D171

II.2.14)Additional information

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

(1) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (Uvedená lehota je 36 mesiacov predvádzajúcich dátumu zverejnenia zákazky vo vestníku EU).

(2) Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

(3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

(4) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podľa bodu 1) - § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky v minimálne nasledovnej úrovni:

a) Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej výške predpokladanej hodnoty zákazky pre príslušnú časť na ktorú uchádzač prekladá ponuku. V prípade ak predkladá ponuku na viac častí uvedená hodnota bude súčet hodnôt pre jednotlivé časti.

Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. d) ZVO Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením:

a) Certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality podľa § 35 zákona o verejnom obstarávaní, vydaného nezávislou inštitúciou. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie alebo medzinárodných noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality, a ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Podrobnosti o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/09/2020
Local time: 11:00
Place:

Sídlo verejného obstarávateľa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje v hodnote 8 000 EUR pre časť 2, pre ostatné časti sa nevyžaduje. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi

a)v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

b)nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.

c)vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.

d)počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.

6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.

7. Verejný obstarávateľ uzná v relevantných prípadoch ako rovnocenné doklady a certifikáty vydané orgánmi z iných štátov ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, rovnocenné požiadavkami na vystavenie príslušného dokladu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2020