Supplies - 403021-2020

28/08/2020    S167

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2020/S 167-403021

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
Postal address: ul. Karowa 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-315
Country: Poland
Contact person: Anna Pietruszka – kierownik Działu Zamówień Publicznych
E-mail: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl
Telephone: +48 225966460
Fax: +48 228279354
Internet address(es):
Main address: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy preparatów do dezynfekcji i pielęgnacji ran

Reference number: 07/08/20
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji i pielęgnacji ran zgodnie z zamówieniami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 136 805.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Apteka w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy preparatów do dezynfekcji i pielęgnacji ran zgodnie z zamówieniami Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 136 805.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium:

a) w wysokości: 2 736,00 PLN;

b) przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 b pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (w przypadku producenta) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.).

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych (w przypadku producenta) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami częściowymi, z których każda płatna będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę odpowiedniej części zamówienia i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego płatność zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, chyba, że dostarczony towar posiada wady. Wówczas zapłata nastąpi po usunięciu wad i dostarczeniu towaru wolnego od wad, stosownie do postanowień § 8 określonego w niniejszej umowie. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim strony ustaliły na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).

Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2020
Local time: 10:30
Place:

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa, POLSKA, platforma zakupowa: (https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1, 5, 6 i 8 uPzp. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących oświadczeń i dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

d) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (platforma zakupowa), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wymogi co do dokumentów dla podmiotów zagranicznych zawarte są w SIWZ. Wykaz wymaganych dokumentów na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ. Obowiązki informacyjne, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wypełnione są i opisane w rozdziale XX SIWZ. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopia odwołania może być przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://szpitalkarowa.ezamawiajacy.pl)

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowo kwestie odnoszące się odwołania przedstawione są w art. 180–197 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/08/2020