Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 405796-2019

29/08/2019    S166

Magyarország-Paks: Építési munkák

2019/S 166-405796

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Péter Tamás
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Telefon: +36 205152564
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks2.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000817282019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000817282019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBK tervezése, megvalósítása II.

Hivatkozási szám: EKR000817282019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Erőmű Beruházási Központ építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

Az Erőmű Beruházási Központ (továbbiakban EBK) engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és azok alapján az EBK teljes körű megvalósítása és műszaki átadása. Az EBK kb. 3553,5 m2 hasznos alapterületű irodaépület, amely alkalmas 300 fő irodai elhelyezésére a szükséges tárgyaló és egyéb kiszolgáló funkciók együttes biztosításával. Az EBK területét kerítéssel körülvett védett területként kell kialakítani, amelyen az OTÉK által megkövetelt személygépkocsi parkolót, utat és kerékpár tárolót szükséges elhelyezni. A kerítéssel lehatárolt területen belül zöldfelület (gyepesítés, fák telepítése) kialakítása szükséges. Az EBK megvalósítása feladatspecifikációjául a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Jóváhagyási Terv szolgál.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, hrsz. 8803/16.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Erőmű Beruházási Központ építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.

Az Erőmű Beruházási Központ (továbbiakban EBK) engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése és azok alapján az EBK teljes körű megvalósítása és műszaki átadása. Az EBK kb. 3553,5 m2 hasznos alapterületű irodaépület, amely alkalmas 300 fő irodai elhelyezésére a szükséges tárgyaló és egyéb kiszolgáló funkciók együttes biztosításával. Az EBK területét kerítéssel körülvett védett területként kell kialakítani, amelyen az OTÉK által megkövetelt személygépkocsi parkolót, utat és kerékpár tárolót szükséges elhelyezni. A kerítéssel lehatárolt területen belül zöldfelület (gyepesítés, fák telepítése) kialakítása szükséges. Az EBK megvalósítása feladatspecifikációjául a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Jóváhagyási Terv szolgál.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az előzetesen kiszámított legkisebb épület összesített energetikai jellemzőjének értéke (3 tizedesjegy pontossággal, kWh/m2a-ban megadva). / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 390
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszába az első három legtöbb darabszámú referenciát bemutató részvételre jelentkező kerül. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közötti rangsorolást az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciák darabszáma alapján végzi, amely referencia a) 1.min. 2000 m2 hasznos alapterületű, és 2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és 3.új épület kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozott; és/vagy b) 1.min. 2000 m2 hasznos alapterületű, és 2.min.220 fő elhelyezésére alkalmas és 3.új épület kivitelezésére vonatkozott. Az a) és/vagy b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, azzal, hogy egy referencián belül, az a) és/vagy b) pont 1-3.alpontjaiban meghatározott valamennyi feltételt teljesíteni kell.

Ajánlatkérő az épület fogalma alatt a 1997.évi LXXVIII.tv.2.§10.pontban meghatározott fogalmat érti. Amennyiben részvételre

Jelentkező által bemutatott referenciák ugyan azon épület kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére vonatkoztak, ajánlatkérő a bemutatott referenciákat a rangsorolásnál két darab referenciának veszi figyelembe. A jelen rendelkezés (rangsorolás) szerint bemutatott referenciák a felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során is bemutathatók. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező által megjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által teljesített referenciákat is elfogadja. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A referenciák darabszámának egyezősége (holtverseny) esetén Ajánlatkérő jogosult háromnál több részvételre jelentkezőt is felkérni ajánlattételre. A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtanak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.

A rangsoroláshoz bemutatandó referenciákkal szemben meghatározott követelményeket, igazolási módot részletesen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmaz.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban foglalt időtartam naptári napokban értendő.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján:

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint részvételi jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását a részvételi jelentkezések benyújtásának napján ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat a részvételre jelentkező az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésében foglaltak szerint:

— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

Amennyiben az eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Folytatás a III.1.2) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint.

P1. Részvételre jelentkező nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 65.§ (1) bek. a) pont és a Kr. 19.§ (1) bek.c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év

Közbeszerzés tárgya (épület(ek) kivitelezése és/vagy tervezése) szerinti - áfa nélküli - árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés a Kr.19.§ (3) bek. szerint igazolható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület(ek) kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele mindösszesen elérte a 1 300 000 000 Ft-ot.

Amennyiben részvételre jelentkező az előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését (321/2015. Korm. r. 19. § (2) bekezdés), alkalmas, ha közbeszerzés tárgyából (épület(ek) kivitelezéséből és/vagy tervezéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele mindösszesen elérte az 1 300 000 000 Ft-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.1) pont folytatása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (SZT) [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]:

SZT1. A Kbt. 65. (1) bek .c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű, a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplését, vagy azt kell igazolnia, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.

A tervezési feladatokat ellátó gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZT2. Kbt. 65. (1) bek.c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végző,Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők szerepeljenek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű, a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplését, vagy azt kell igazolnia, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.

Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő alkalmatlan, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet a részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy a részvételi jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.

Igazolási mód a Kr. 26. § (2) bek. szerint.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkezőnek – a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt műszaki ill. szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel.

Ajánlatkérő e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolását ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint.

M1. Részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bek.b) pontja és a Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja, 22.§ (3)-(5) bek. alapján ismertesse a részvételi felhívás feladásnak napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített legjelentősebb építési beruházásait a Kr. 22.§ (3) bek. szerinti fél által kiállított igazolással. Az igazolásnak tartalmaznia kell:a szerződést kötő másik fél nevét, címét, kapcsolattartójának elérhetőségét, teljesítés helyét, teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év,hónap,nap) valamint információt arról, hogy a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult-e; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; a referencia tárgyát és információt arról, hogy a feladat kiviteli tervek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozott-e; az építési beruházás mennyiségét, azaz legalább hasznos alapterület m2-ben, hány fő elhelyezésére alkalmas az épület, új épület kiviteli terveinek elkészítésére és/vagy kivitelezésére vonatkozik-e a referencia).

M2. Részvételre jelentkező a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek.b) pontja alapján csatolja azoknak a

Szakembereknek a megnevezését, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint nyilatkozni szükséges, hogy milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert, és meg kell adni a szakember ajánlattétel időpontjában irányadó munkáltatóját, vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában, amennyiben releváns. A szakembert bemutató nyilatkozaton túl csatolandó a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap/nap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével, kezdésének és befejezésének időpontjával), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen, továbbá az Országos Atomenergia Hivatal által vezetett, az OAHr. szerinti névjegyzékbe vételt igazoló határozat egyszerű másolata. Amennyiben a szakember ÉT szerinti szakterületi jogosultsága a Kbt. 69.§ (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartó kamara és a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása esetén a szakmai önéletrajz becsatolásával nem szükséges. Ellenkező esetben részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek az ÉT szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba vételnek az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésétől számított 30 napon belül történő elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Egy szakember több, az M2. pont alpontjai szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhat azzal, hogy a szakembernek az egyes pontokban meghatározott valamennyi feltételt (ÉT és OAHr feltételt) teljesítenie kell.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

a)

1. min. 2000 m2 hasznos alapterületű, és

2. min. 220 fő elhelyezésére alkalmas és

3. új

Épület kiviteli terveinek elkészítése tárgyú referenciával/referenciákkal;

b)

1. min. 2000 m2 hasznos alapterületű, és

2. min. 220 fő elhelyezésére alkalmas és

3. új

Épület kivitelezése tárgyú referenciával/referenciákkal.

Az M1. a) és b) pontnak való megfelelés egy vagy több referenciával igazolható, azzal, hogy egy referencián belül, az a) és b) pont 1-3. alpontjaiban meghatározott valamennyi feltételt teljesíteni kell. Ajánlatkérő az épület fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§. 10. pontban meghatározott fogalmat érti.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján az építmény jellegét tekintve hasonló műszaki tartalmú és használatú létesítményre vonatkozó korábbi építési beruházás megvalósítását a felhívásban előírtakkal műszaki szempontból egyenértékűnek kell tekinteni.

M2. Alkalmas a részvételre jelentkező, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

1. Tervezők:

a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÉT) 1.sz. mell. I.2. rész 2. pontja szerint É (építészeti tervezési szakterület) jelű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet (továbbiakban: OAHr) 1. sz. mell. 18. pontja szerint AT-ÉT-É-0000 (építészeti) jelű jogosultsággal,

b) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. I.2. rész 26. pontja szerint T (tartószerkezeti tervezési szakterület) jelű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 19. pontja szerint AT-ÉT-T-0000 (tartószerkezeti) jelű jogosultsággal,

c) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. I.2. rész 28. pontja szerint G (gépészeti tervezési szakterület) jelű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 20. pontja szerint AT-ÉT-ÉG-0000 (épületgépészeti) jelű jogosultsággal,

d) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. I.2. rész 29. pontja szerint V (építményvillamossági tervezési szakterület) jelű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 21. pontja szerint AT-ÉT-ÉV-0000 (épületvillamossági) jelű jogosultsággal.

2. Felelős műszaki vezetők:

e) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. IV.1. rész 2. pontja szerint MV-É (építési szakterület) jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 38. pontja szerint AT-ÉFMV-MA-0000 (magasépítési) jelű jogosultsággal,

f) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. IV.2. rész 2. pontja szerint MV-M (mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 39. pontja szerint AT-ÉFMV-MÉ-0000 (mélyépítési) jelű jogosultsággal,

g) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. IV.2. rész 3. pontja szerint MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 40. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉG-0000 (épületgépészeti) jelű jogosultsággal,

h) min. 1 fő, aki rendelkezik az ÉT 1. sz. mell. IV.2. rész 5. pontja szerint MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) jelű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű feltételekkel és az OAHr 1. sz. mell. 41. pontja szerint AT-ÉFMV-ÉV-0000 (épületvillamossági) jelű jogosultsággal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési és kártérítési kötelezettség terheli. A kötbérek részletezése a VI.4.3) pontban. Megrendelő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési és jótállási biztosítékot köt ki.

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a 322/2015. Kormány rendelet 30-32/B. § szerint, a fordított ÁFA alkalmazásával történik. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és a teljesítés pénzneme a magyar forint. Előleg: a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. alapján legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Az előleg igénybevétele nem függ biztosíték nyújtásától. Vállalkozó 8 db számla (1 előlegbekérő, 6 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult.

Részletes feltételek - amely a tárgyalások során módosulhatnak - a Közbeszerzési Dokumentumban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 25/11/2019
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában 5 000 000 Ft ajánlati biztosíték nyújtását fogja előírni. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10404326-50526677-67521005. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint, a Közbeszerzési Dokumentumban részletezve.

2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Azon módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: mindkét értékelési szempont esetében fordított arányosítás.

3. Részvételre jelentkező csatolja a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

4. A részvételre jelentkezőknek csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ennek hiányában az erről szóló nyilatkozatot.

5. A benyújtott jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és székhelyét.

6. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!).

7. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban található összeférhetetlenségi és

Titoktartási nyilatkozatot.

8. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasság feltételei és az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

9. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös részvételre jelentkezők, sem az önálló részvételre jelentkezők esetében.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

11.Tanúsítvány: A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a tárgyi kivitelezés munkálataira vonatkozó ISO9001 minőségbiztosítási,ISO14001 környezetközpontú irányítási és OHSAS18001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági,v.azzal egyenértékű tanúsítványokkal rendelkezni vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását,v. a tanúsítványok másolatát Megrendelő részére bemutatni.A tanúsítványok vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek.alapján.

12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Sipos Péter Tamás, lajstromszám: 00200, dr. Túri Renáta, lajstromszám: 00928.

Folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/09/27 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint nyújtható be.

Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. Amennyiben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani.

III.2.2) pont folytatása:

Szerződésszegés esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetésére köteles:

a) a sikeres műszaki átadás-átvétel késedelme esetén 6 000 000 Ft/nap, minden megkezdett nap után, legfeljebb 30 napig,

b) hibás teljesítés esetén 1 000 000 Ft/alkalom,

c) késedelmi kötbér 1 000 000 Ft/minden megkezdett nap (hiba kijavítása esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre), de legfeljebb 30 napig,

d) amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul vagy lehetetlenül, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a.

VI.3) pont folytatása:

13. A tárgyalásos eljárás indoklása: A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő nem rendelkezik végleges építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel, az építési beruházás műszaki-szakmai tartalma kiterjed az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére továbbá a kivitelezésre is. Tekintettel a szerződés fenti körülményből fakadó összetettségére és az egyes részfeladatok egymásra épülésére, a legkedvezőbb ajánlat nem választható ki tárgyalások folytatása nélkül. Csak a tárgyalások során képes az ajánlatkérő meggyőződni arról, hogy melyik ajánlat tekinthető szakmai szempontból a legmegfelelőbb ajánlatnak, melyik az optimális szerződéses konstrukció a beszerzési igény maximális kielégítéséhez.

14.Biztosítások: A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig legalább az alábbi követelményeknek megfelelő biztosításokkal rendelkezni:

— A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra kiterjedő teljes körű – tervezési hibákból eredő károkra is kiterjedő – építési-szerelési biztosítással (CEAR), melynek kártérítési limitje dologi károk esetén legalább a beruházási érték/kár/teljes beruházási időszak, felelősségi és keresztfelelősségi károk esetén legalább 50 000 000 Ft/teljes beruházási időszak, de 25 000 000 Ft/káresemény,

— Általános felelősségbiztosítás, amelynek kártérítési limitje legalább 50 000 000 Ft/teljes beruházási időszak/káresemény.

A biztosítások időbeli hatályának ki kell terjednie a szerződés szerinti tevékenység teljes időtartamára, továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnését követő legalább 24 (huszonnégy) hónapos időtartamra (kiterjesztett kárbejelentési időszak).

A fentieknek megfelelő felelősségbiztosítási kötvények bemutatásának elmaradása a szerződéskötés időpontjáig az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján.

15. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell a nyertes ajánlattevőnek végeznie.

III.1.3) pont folytatása: A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/08/2019