Supplies - 406675-2020

31/08/2020    S168

Romania-Sfântu Gheorghe: Hospital beds

2020/S 168-406675

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Județean „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe
National registration number: 4202010
Postal address: Str. Stadionului nr. 1
Town: Sfântu Gheorghe
NUTS code: RO123 Covasna
Postal code: 520064
Country: Romania
Contact person: Attila Becsek
E-mail: secretariat@spitfog.ro
Telephone: +40 267311675
Fax: +40 267311675

Internet address(es):

Main address: www.spitfog.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100102314
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lot 1 – pat de spital mecanic cu o secțiune mobilă cu protecţie laterală și saltea antidecubit; lot 2 – pat de spital electric cu trendelenburg și saltea; lot 3 – noptieră de spital cu măsuţă incorporată

Reference number: 10500
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Lot 1 – pat de spital mecanic cu o secțiune mobilă cu protecţie laterală și saltea antidecubit; lot 2 – pat de spital electric cu trendelenburg și saltea; lot 3 – noptieră de spital cu măsuţă incorporată.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 318 900.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pat de spital mecanic cu o secțiune mobilă cu protecție laterală și saltea antidecubit

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123 Covasna
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe.

Adresa sediu social: Str. Stadionului nr. 1, municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna; cod poştal: 520064.

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 1. Pat de spital mecanic cu o sectiune mobila cu protectie laterală si saltea antidecubit.

Cantitate minimă acord-cadru: 1. Cantitate maximă acord-cadru: 100 bucăţi.

Cantitate minimă contract subsecvent: 50 bucăţi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 455 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2 – Pat de spital electric cu trendelenburg și saltea

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123 Covasna
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1-3, judeţul Covasna.

II.2.4)Description of the procurement:

2 – Pat de spital electric cu trendelenburg si saltea.

Cantitate minimă acord-cadru: 1 bucată. Cantitate maximă acord-cadru: 250 bucăţi.

Cantitate minimă contract subsecvent: 30 bucăţi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 637 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Noptieră de spital cu măsuţă incorporată

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39143123 Bedside tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO123 Covasna
Main site or place of performance:

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 1-3, judeţul Covasna.

II.2.4)Description of the procurement:

Noptieră de spital cu măsuţă incorporată.

Cantitate minimă acord-cadru: 1 bucată. Cantitate maximă acord-cadru: 350 bucăţi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 226 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul/ofertanţii clasaţi pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

(b) cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

(c) declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59, respectiv 60 din Legea nr. 98/20016;

(d) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizţtiile publice;

(e) alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

— András-Nagy Róbert – manager;

— ec. Fülöp Árpád – director financiar-contabil;

— Doci Cristina Tünde – consilier juridic;

— Bărăcuţ Brigitta – consilier juridic;

— ing. Becsek Attila – şef Serviciu logistică şi administrativ;

— dr. Györbíró László – medic şef coordonator Bloc operator;

— Vasvári Alpár – merceolog, responsabil procedură.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Se va completa formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional/avize si autorizatii specifice domeniului de activitate/respectiv:

Certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrări de produse efectuate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii – operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va solicita completarea DUAE în conformitate cu. Documentele justificative care demonstrează cele asumate prin DUAE vor fi prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante şi doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor.

Se va completa formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor Avize si autorizatii specifice domeniului de activitate/respectiv: autorizaţie de funcţionare emis de ANMDM (Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale) sau aviz MSF pentru produsele ofertate.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Da.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/08/2020