Szolgáltatások - 407177-2021

10/08/2021    S153

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2021/S 153-407177

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000928212021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000928212021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M2 Vác-dél és Vác észak közötti szakasz tervezése

Hivatkozási szám: EKR000928212021
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Tervezési szerződés az M2 gyorsforgalmi út Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztésére: engedélyezési és kiviteli tervek készítése, szükséges engedélyek megszerzése”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Tervezési szerződés az M2 gyorsforgalmi út Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztésére: engedélyezési és kiviteli tervek készítése, szükséges engedélyek megszerzése” az alábbi főbb, becsült mennyiségekkel:

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztése tekintetében a meglévő 2x1 sávos, Vác-dél és Vác-észak csomópont közötti egybefüggően mintegy 10 km hosszú szakaszának 2x2 forgalmi sávos + leállósávos, osztott pályás kiépítéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési és teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása. A projekt az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakasz kiépítéséhez kapcsolódik, annak kiépítésével összhangban kell megtervezni. A szakasz 2x2 sávos bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély 2004-ben került kiadásra, emiatt a tervezés során új környezetvédelmi engedély beszerzése szükséges.

Az 1990-es években, a jelenlegi kiépítés keretében az M2 gyorsforgalmi út feletti hidak a tervezett teljes, 2x2 sávos keresztmetszetre már kiépítésre kerültek. Így a nyomvonal rögzítetté vált. A projekt 4 db meglévő különszintű csomópontot érint.

A Tervező főbb feladata a teljeskörű építési engedélyezési terv, a teljeskörű kiviteli terv és tender tervek elkészítése, a fejlesztéshez kapcsolódóan az érintett településekre vonatkozó, Helyi Építési Szabályzat módosításához szükséges szabályozási tervek elkészítése, valamint a teljeskörű kiviteli terv alapján a kisajátítási tervek véglegesítése és záradékoltatása, az építéshez szükséges engedélyek beszerzésével.

Szükséges továbbá az érintett szakaszon a csomópontok vizsgálata és a fejlesztés vonatkozásában a zajárnyékolás megfelelőségének felülvizsgálata, szükség szerinti megtervezése.

Az M2 gyorsforgalmi út fejlesztés részét képezi a Vác-dél és Vác-észak közötti szakaszon pihenő tervezése is.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF M/2.1.alk.köv.ig.bemut.szakember alk.köv.meghat.gyak-on felüli gyak.PV-ként vagy PVH-ként olyan projekt(ek)ben,amely(ek) közlek.infrastruktúrához kapcs. teljeskörű ép.eng.és/vagy teljeskörű kivit.terv .elkészítésére vonatkozott, és tartalmazott/tartalmaztak min. 1 db különszintű csomópontot(min0db,max5db) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az AF III.1.3) M/2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az AF III.1.3) M/2.pont 2.3. alpont szerinti alk.köv.igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk.köv. d) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata, hónapokban (max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

Az AF II.2.7) pontjában megadott időtartam a szerződés hatályba lépésekor kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt.62. § (3) és (5) bekezdésre és a Kbt. 63. § (3) bekezdésre). A Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevőt, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a 321/2015.(X.30.) Korm. rend (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdés alapján az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD-t) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15. § (2) bekezdés értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kr. 1-6. §-a irányadó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján), hogy igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá (Kr. 14. és 16. §).

Ajánlattevő élhet Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ez esetben nyilatkoznia kell, mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Részének α (alfa) pontja).

Ajánlatkérő felhívására az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésre is. Ennek értelmében ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. A dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4), (6) bekezdés alapján. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bekezdés értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: (alfa) pont kitöltésével.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve adott esetben a további ajánlattevőket a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján) felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek:

P1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésre. Minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdésre figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a 700 millió Ft értéket.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: (alfa) pont kiöltését kéri.

A Kbt. 69. § (7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő az ajánlatételi határidőre nyújtsa be az M/2. alkalmassági követelményhez (szakemberek) kapcsolódó igazolásokat (szakemberek bemutatásáról szóló EKR űrlap, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, szakképzettséget igazoló dokumentum, adott esetben a kamarai jogosultság meglétét igazoló dokumentum).

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés (és adott esetben a (6) bekezdés) szerint jár el:

M/1. Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

- teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),

- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye;

- szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelt.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okirat, valamint a saját kezűleg aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolati példányát.

Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nevét, képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

- adott szakember által a hivatkozott beruházás/projekt/munka keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap pontossággal!),

- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A végzettség vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Amennyiben az adott szakember által ellátott feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, a szakember által ellátott feladat bemutatásának a definíció minden elemét tartalmaznia kell, vagy a szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakmai önéletrajzban használt fogalmak megegyeznek az ajánlatkérő által a felhívásban rögzített fogalommeghatározásban foglaltakkal.

Az M/2.2. úttervező szakember és M/2.3. zaj-és rezgésvédelmi szakértő szakember esetén az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor

Az M/2.1. projektvezető szakember esetében az értékelési szempontra bemutatott projekt(ek) időben átfedésben lehetnek az alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai gyakorlattal, azonban ugyanazok a projektek nem mutathatók be az értékelés és az alkalmasság körében. Az átfedés lehetőségét tehát kizárólag projektek tekintetében zárja ki Ajánlatkérő, időben nem.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt képzettség/végzettség megszerzésének időpontjától, az M/2.2. c) pont szerinti megfelelés esetén a jogosultság megszerzésének időpontjától számítandó. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:

M/1.1. legalább 5 km hosszú, egybefüggő nyomvonalon tervezett, meglévő min. 2x1 sávos út min. 2x2 sáv plusz leállósávos úttá történő bővítése, vagy új nyomvonalon vezetett, minimum 2x2 sávos plusz leállósávos osztottpályás (fizikai elválasztású) gyorsforgalmi út

a) teljeskörű engedélyezési terveinek elkészítése, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és az útépítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését) és/vagy

b) teljeskörű kiviteli terveinek elkészítése,

és

c) amely tartalmazott 1 db különszintű csomópont tervezését

elkészítése tárgyú referenciával.

M/1.2. legalább 5 km hosszú, egybefüggő nyomvonalon tervezett, meglévő min. 2x1 sávos út min. 2x2 sávos úttá történő bővítése, vagy új nyomvonalon vezetett minimum 2x2 sávos osztottpályás (fizikai elválasztású) gyorsforgalmi út

a) környezeti hatásvizsgálat elkészítése, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvétel, mely tartalmazza a Hatóság és egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését)

és

b) amely tartalmazott 1 db különszintű csomópont tervezését

elkészítése tárgyú referenciával.

Ugyanazon szerződés bemutatható az M/1.1. és M/1.2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására.

AK teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési tervet érti.

AK teljeskörű kiviteli terv alatt az építésiengedély-határozat alapján készített, az építmények megvalósítására is alkalmas, a műszaki kialakításokat és megoldásokat részletesen tartalmazó tervet érti.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

Környezeti hatásvizsgálat: 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, 6.sz. melléklet szerinti szakmai dokumentáció elkészítése.

Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet, ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata és felelőssége.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel vagy „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal és

b) minimum 36 hónap közút tervezése területen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.

M/2.2 legalább 1 fő úttervező szakember, aki rendelkezik:

a) okleveles közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 36 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

b) közlekedés-építőmérnök szakképzettséggel és min. 60 hónap közlekedési építmények tervezési szakterületen közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy

c) «KÉ-K» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal és

d) legalább 36 hónap közút tervezése területen szerzett útépítési szakági szakmai gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő zaj-és rezgésvédelmi szakértő, aki rendelkezik:

a) 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV1.4. zaj- és rezgésvédelem (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel vagy SZKV 1.4 zaj- és rezgésvédelem (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és

b) minimum 36 hónap környezetvédelem szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal.

A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

„Projektvezetői gyakorlatként” ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel.

„Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt tervezési feladatainak ellátásában.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;

297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezési díj 5%-5%-a).

Az építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés biztosítéka: nettó tervezési díj 1%-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezési díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap; hiba kijavítása, hiányok pótlásának késedelme esetén 0,1%/nap; közreműködési kötelezettség tekintetében 0,01%/nap.

Az egyes késedelmi kötbérek és azok összesített mértéke nem haladhatja meg a teljes Tervezési Díj 15%-át.

Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezési díja/jótállási, szavatossági időszakban a teljes tervezési díj, illetve 0,1% szakember/nap, ill. az értékelési rész-vagy alszempontokra tett vállalás megszegéséért 0,1%/nap. Szakemberenként, szervezetenként, szerződésszegő magatartásonként kiszabható hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 5%-át.

Közreműködés hibás teljesítése esetén 0,05%/ szerződésszegő magatartás, alapja a nettó tervezési díj.

A hibás teljesítési kötbér összesített mértéke nem haladhatja meg a Tervezési Díj 20%-át.

Meghiúsulási kötbér: a Meghiúsulással érintett Tervezési Mérföldkőnek a hozzá tartozó Tervezési Szakaszokkal együttes Tervezési Díja 20%-a, vagy a Szerződéses Megállapodásban ezen kívül külön meghatározott és külön díjazott tervezési feladatok nettó ellenértéke 20 %-a vagy a nettó tervezési díj 20%-a, közreműködési kötelezettség a tervezési díj 1%-a.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- 2015. évi CXLIII.tv. 27/A. §, 135. § (1), (5)-(6), (11) bekezdés.

- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bekezdés.

- 2007. évi CXXVII. tv.

Részszámlázás a szerződés szerint biztosított.

A szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul.

A szerződés hazai finanszírozású. A finanszírozás típusa: utófinanszírozás.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetés devizaneme: HUF.

Részletes információ a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/09/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/09/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel nem biztosított.

Indokolás:A közbeszerzés tárgyát képező feladat egy komplex feladat, mely a gyakorlatban egymást szigorúan követő részfeladatokból áll.

A forgalmi kapcsolat és a közlekedés lefolyása, a forgalombiztonság, a környezetvédelmi szempontok, megfelelő vízelvezetés és közműkiváltás, közmű építés, az üzemi hírközlés, tekintetében a tervezésre kerülő létesítmények egymásra hatással vannak minden szakág tekintetében.

A tervezés során, annak szinte minden fázisában különösen, de nem kizárólagosan az úttervezés, vízelvezetés, környezetvédelem, forgalomtechnika, műtárgy- és közműtervezés stb. során az adatok, műszaki paraméterek tehát egymásra épülnek, egymás kiinduló adatait befolyásolják, azaz a tervezés komplex és egységes szemléletmódot kíván, s ez a részekre bontás esetén nem tud teljesülni. Fentiek miatt részajánlattétel nem megengedett.

A tervezési munka természetéből adódóan a munkafolyamat nem bontható részajánlattételre lehetőséget adó részekre, így nem valósítható meg a részfeladatokra történő ajánlattétel.

A tervezendő útszakasz kezdőpontja a meglévő 2x2 sávos pályaszakasz vége Vác-Dél csomópont környezetében, amelyhez csatlakozni kell, végpontja a Vácot elkerülő útszakasz Vác-Észak csomópont környezetében. Ezen kezdő-és végpontok által behatárolt szakaszon belüli tervezési feladatok további részfeladatokra a fenti indokokra tekintettel nem bonthatók, célja Vác település keleti elkerülésének 2x2 sávos fejlesztése, a szakasz megépülése esetén a közlekedés ezen két végpontok közötti zavartalan bonyolítása a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosítékhoz kötött, mértéke 9 500 000,- Ft.

A befizetés helye: Ajánlatkérő MKB Bank Zrt.-nél vezetett fizetési számlaszáma: 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB.), vagy teljesíthető-az AT választása szerint-átutalással, vagy az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Igazolása: készpénz átutalás: a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példánya, garancia szerződés, készfizető kezesség: az okirat a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerint; biztosítási szerződés: a kötelezvény a Kbt. 41/A (2) bekezdés szerinti formában. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

3. Hiánypótlás, ill. felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bekezdés). Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a Kbt. 39. §(1) bekezdésre tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.

5. Az ajánlatot a Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján elektronikus példányban kell benyújtani, a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf), egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§(1) bekezdés).

6. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.

7. Ajánlatkérő az Ajánlattevő műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1. pont és a ) Műszaki, ill. szakmai alkalmasság M1. szigorúbban került meghatározásra; M2. a névjegyzékbe való felvételnek nem feltétele).

8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.

9. Felelősségbiztosítás: min. 200 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káresemény. Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek külön-külön kell igazolniuk az előírt mértékű felelősségbiztosítás meglétét. Részletesen a dokumentációban.

10. Dokumentumok benyújtása a Kbt. 41/A. §, 47. § (2) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 11. § szerint.

11. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.

12. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 40. §(1) bekezdés, ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges (https:// ekr.gov.hu/portal/kezdolap).

13. Az EKR-hez regisztráció szükséges, melynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bekezdés szerinti adatokat is.

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

15. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes által a jelen felhívás III.1.3) alkalmasságra megjelölt szakembere rendelkezzen a következő érvényes jogosultsággal, aktív tagi státusszal: M/2. pont 2.1. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint a M/2. pont 2.2. alpont szerinti szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend szerinti érvényes „KÉ-K” (vagy egyenértékű) jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu) ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal; valamint M/2. pont 2.3. alpont szerinti szakember rendelkezzen 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes „SZKV”1.4. zaj- és rezgésvédelem (vagy egyenértékű) jogosultsággal továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében (www.mmk.hu ilyen jogosultsággal szerepeljen aktív tagi státusszal.

16. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2) bek.c)pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az adható pontszám az értékelési szempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere (ponthatárok közötti pontszám meghatározása): az ár kapcsán fordított, az 1. minőségi kritérium (M/2.1 pontra megajánlott projektvezető szakember többlettapasztalata) kapcsán abszolút pontkiosztás (megajánlás legkedvezőbb szintje: 5 db), a 2-3. minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje: 36 hónap).

17. A IV.2.6) pontban írt 1 hónapos ajánlati kötöttség 30 naptári napos ajánlati kötöttséget jelent.

18. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

Karakterkorlát miatt folytatás a „VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” című pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

Karakterkorlát miatt folytatás a "VI.3) További információk" című pontból:

19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet megalakítását (Kbt. 35.§ (9) bekezdés).

20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Andresz-Bódi Zita, lajstromszám: 00106.

21. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

22. Az 1. sz minőségi kritérium (projektvezető szakember többlettapasztalata) az EKR karakterkorlátja miatt rövidítésre került, a teljes szöveg az alábbi: „AF M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott gyakorlaton felüli szakmai gyakorlata projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként olyan projektben, amely közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó építmény teljeskörű engedélyezési és/vagy teljeskörű kiviteli tervének elkészítésére vonatkozott és tartalmazott/tartalmaztak min. 1 db különszintű csomópontot (min. 0 db, max.5 db)”.

23. Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a szakemberekre vonatkozó értékelési szempontokra tett megajánlás esetében adott esetben a jogosultság megszerzésének időpontját igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Részletek a dokumentációban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2021