Szolgáltatások - 408211-2014

Normál nézet megjelenítése

02/12/2014    S232

Luxemburg-Luxembourg: Az Európai Parlament épületeinek felülvizsgálata az akadálymentesítés javítása érdekében, különös tekintettel a látás- vagy hallássérültekre

2014/S 232-408211

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer épület
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu
Fax: +352 4300-23570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=635

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az Európai Parlament épületeinek felülvizsgálata az akadálymentesítés javítása érdekében, különös tekintettel a látás- vagy hallássérültekre.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
A teljesítés helye: Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg (valamint az EU tagállamainak összes olyan városa, amelyben az Európai Parlament tájékoztatási irodával vagy fiókirodával rendelkezik).
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül:
1 300 000 és 1 600 000 között EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A) Az Európai Parlament épületeinek (brüsszeli, luxembourgi és strasbourgi helyszínek) felülvizsgálata az akadálymentesítés javítása érdekében, különös tekintettel a látás- vagy hallássérültekre, valamint e személyek a nevezett épületekben való mobilitásának javítása érdekében.
B) Az Európai Parlament az EU tagállamaiban található épületeinek (tájékoztatási irodák vagy fiókirodák) felülvizsgálata az akadálymentesítés javítása érdekében, különös tekintettel a látás- vagy hallássérültekre, valamint e személyek a nevezett épületekben való mobilitásának javítása érdekében.
C) Tanulmány egy látássérülteket célzó strasbourgi központ létesítéséről.
D) Általános kézikönyv (vade mecum) kidolgozása az egyes helyszínekre, amely standard dokumentumként szolgál az Európai Parlament adott helyszínen fekvő épületében végzett tevékenységek tervezésekor és értékelésekor.
E) Épület-akadálymentesítési útmutató az egyes helyszínekhez, az Európai Parlament adott helyszínen fekvő épületének megközelítéséhez.
F) A látogatóknak és érdeklődő feleknek szánt, az Európai Parlament akadálymentesítési projektjeivel kapcsolatos tájékoztató szóróanyagok megfogalmazása egyszerű nyelven.
G) Eszközök ajánlása az Európai Parlament által mind az EP épületein belül, mind azokon kívül elért akadálymentesítési eredményeinek kommunikálására.
H) Egyedileg árazott a fenti A)–G) pontokban nem kifejezetten szereplő olyan megbízások, amelyek e szerződésnek a pályázati dokumentáció 3.8. cikkében meghatározott tárgyához kapcsolódnak.
A fenti A) és B) pontban szereplő felülvizsgálatokat az Európai Parlament által jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt használt épületekben kell elvégezni. E vizsgálatokat esetlegesen olyan épületekben is el kell majd végezni, amelyeket az Európai Parlament a szerződés időtartama alatt fog beszerezni; ezeket adott esetben egyedileg árazott megbízások keretében kell teljesíteni.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Becsült érték áfa nélkül:
1 300 000 és 1 600 000 között EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetéseket csak abban az esetben teljesítik, ha az ajánlattevő a kifizetési kérelem megküldésének napjáig eleget tett valamennyi szerződéses kötelezettségének. Az Európai Parlamentnek 60 naptári nap áll a rendelkezésére az esedékes összegek kifizetésére, illetve a megrendelt szolgáltatásról szóló beszámoló (vagy a megrendelt dokumentum) jóváhagyására. A fizetési feltételek megtalálhatóak a pályázati dokumentációban.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Európai Unió tagállamainak valamennyi jogi és természetes személye, illetve közjogi szerve részére, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval olyan egyedi megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személy, valamint közjogi szerv részére, amely által jogosultságuk van az ajánlati felhívásban szereplő szerződésre irányuló pályázatban való részvételre a szóban forgó megállapodásban foglalt feltételek szerint.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: * A költségvetési rendelet 106. cikke:
1. az ajánlattevőket kizárják a közbeszerzési eljárásokban történő részvételből, ha:
(a) csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, egyezséget kötöttek a hitelezőkkel, felfüggesztették üzleti tevékenységüket vagy ilyen ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami jogszabályok szerinti hasonló eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak
(b) velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező személyekkel szemben valamely tagállam illetékes hatósága res iudicata hatályú ítéletet hozott szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt;
(c) súlyos szakmai kötelességszegést követtek el, amit az ajánlatkérők bármely eszközzel bizonyíthatnak, beleértve az EBB, illetve nemzetközi szervezetek határozatait;
(d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a szerződést teljesíteni kell;
(e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező személyekkel szemben;
(f) a 109. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatási szankció hatálya alá tartoznak.
Az első albekezdés a)–d) pontja nem vonatkozik áruk különösen kedvező feltételek mellett, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól, vagy vagyonfelügyelőtől, felszámolótól vagy végelszámolótól, csődegyezség, vagy ahhoz hasonló, a nemzeti jogban rögzített eljárás keretében történő beszerzésére.
Az első albekezdés b) és e) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő bizonyítani tudja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadtak el a felette képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező azon személyekkel szemben, akik az első albekezdés b), illetve e) pontjában említett ítélet tárgyát képezik.
(...)
* A költségvetési rendelet 107. cikke:
nem ítélhető oda szerződés olyan pályázók számára, akik a szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ideje alatt:
(a) összeférhetetlennek minősülnek;
(b) az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információ tekintetében megtévesztő információt szolgáltattak, vagy nem szolgáltattak információt;
(c) a közbeszerzési eljárásból való kizárás 106. cikk (1) bekezdésében említett helyzetei egyikében vannak.
* A kizárási kritériumok értékelése:
1. az ajánlattevőnek – pályázatával együtt – önmagára és adott esetben a csoportosulás valamennyi tagjára és a javasolt alvállalkozókra vonatkozóan, megfelelően keltezett és aláírt ünnepélyes nyilatkozatot kell benyújtania (lásd az adminisztratív záradék II. mellékletében foglaltakat).
A szerződést elnyerő ajánlattevőnek az előzetes szerződés-odaítélésről szóló hirdetmény dátumától számított 10 naptári napon belül és még a szerződés aláírása előtt önmagára és adott esetben a csoportosulás valamennyi tagjára vonatkozóan be kell nyújtania az alábbi bizonyító erejű dokumentumokat:
— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak hiányában egyéb, azzal egyenértékű, új keletű, a származási ország valamely igazságügyi, illetve közigazgatási szerve által kiadott dokumentum, mely igazolja, hogy maga a nyertes ajánlattevő és a vele kapcsolatban képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel bíró személyek (különös tekintettel a többségi részvényesekre vagy vezető partnerekre, vállalatvezetőkre, a cég képviseletét ellátó vezetőkre és ügyintézőkre stb.) nincsenek a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének b) vagy e) pontja szerinti helyzetek egyikében sem,
— amennyiben a fentebb említett hatósági erkölcsi bizonyítvány nem bizonyítja, hogy a nyertes ajánlattevő nincs a 106. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti helyzetben, akkor be kell nyújtani egy, a származás vagy székhely szerinti ország igazságügyi vagy közigazgatási szerve által kiállított, új keletű igazolást arról, hogy az ajánlattevő nem áll csődeljárás alatt,
— az érintett ország releváns adóhatósága és társadalombiztosítási szerve által kiadott új keletű igazolás, amely szerint a pályázó nincs a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett helyzetben.
Amennyiben a fentebb említett tanúsítványokat nem állítják ki az alapítás vagy székhely szerinti országban, úgy azokat helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat, vagy ennek hiányában a származás szerinti országban az érdekelt fél által igazságügyi vagy közigazgatási szerv, közjegyző vagy minősített szakmai testület előtt tett ünnepélyes nyilatkozat (ennek az említett testület által kidolgozott hivatalos okmánynak kell lennie; az aláírás hitelesítése nem elegendő), amely igazolja, hogy a nyertes ajánlattevő nincsen a szóban forgó kizárási helyzetek egyikében sem.

A közbeszerzési eljárások céljára az egyes országokban kibocsátott tanúsítványok típusa és pontos jellege az eCertis adatbázisban található a következő internetcímen: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_fr.htm

A pályázóknak a fent említett dokumentumokat az eljárás során, vagy a szerződés-odaítélési szakaszt megelőzően kell benyújtaniuk.
Az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy ugyanazon határidőn belül az alvállalkozóktól is igazoló okmányok benyújtását kérje.
2. Az ajánlatkérő felmentheti a szerződést elnyerő pályázót az 1. bekezdésben szereplő igazoló dokumentum benyújtása alól, amennyiben az az Európai Parlament valamely másik közbeszerzési eljárása keretében már benyújtásra került, és amennyiben kibocsátása 1 évnél nem régebben történt, és a jelen tender időpontjában még érvényes. Ebben az esetben az ajánlattevőnek ünnepélyesen ki kell jelentenie, hogy az igazoló dokumentumokat egy korábbi szerződés-odaítélési eljárás keretében már benyújtotta, és helyzetében azóta nem történt változás.
* Jogi helyzet és felkészültség igazolása:
az ajánlattevő köteles saját magára vonatkozóan és adott esetben a csoportosulás valamennyi tagjára és valamennyi javasolt alvállalkozóra vonatkozóan benyújtani pályázatával a státuszát és jogképességét igazoló okmányokat, alapító okiratának és alapszabályának másolatát, vagy egy azokkal egyenértékű dokumentumot, amelyben tájékoztatja az Európai Parlamentet az alapításának helyéről (lásd a 4. cikket), a pályázó tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező személyekről (lásd a 13. cikket), jogi formájáról és a szerződés teljesítésére való jogképességéről. Amennyiben a benyújtott bizonyíték nem bizonyul elégségesnek, az Európai Parlament további bizonyítékokra tarthat igényt a tenderértékelési folyamat során. A fent említett bizonyíték hiányában az Európai Parlament fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlatot elfogadhatatlannak minősítse.
Természetes személyek által benyújtott pályázatok esetében az előírt bizonyító erejű dokumentumok között szerepelnie kell a személyazonosságot igazoló dokumentum másolatának, vagy olyan dokumentumfajtának, amely lehetővé teszi az érintett fél szempontjából a szerződés teljesítéséhez szükséges jogképesség értékelését (héa-nyilvántartásba történt bejegyzés, szakmai vagy cégjegyzékbe történő felvétel stb.).
* Engedélyek és akkreditáció:
a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződésben említett tevékenységek ellátásához szükséges, a származási országa nemzeti jogszabályainak megfelelő valamennyi közigazgatási engedéllyel.
Ennek érdekében 1 vagy több igazoló dokumentumot kell benyújtaniuk az engedélyezés bizonyítékaként. Az Európai Parlament igazoló dokumentumként elfogadja például a szakmai vagy cégnyilvántartásba történt bejegyzést, speciális szakmai szervezeti tagságot igazoló eskü alatt tett nyilatkozatot vagy tanúsítványt, héanyilvántartásba történt bejegyzést. Ha az említett jogosultság igazolására és értékelésére a felsorolt dokumentumok egyike sem jelent kellő bizonyítékot, az Európai Parlament az ajánlattevő által benyújtott más, a felsoroltakkal egyenértékű hivatalos dokumentumokat is elfogadhat.
Gazdasági csoportosulás esetében a szerződés tárgyának teljesítésére vonatkozó engedély meglétének igazolását valamennyi csoportosulási tagnak be kell nyújtania.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a pénzügyi és a gazdasági felkészültséget az ajánlattevők által benyújtandó alábbi dokumentumok adatai alapján értékelik:
— az éves jelentésben közzétett, az adóbevalláshoz csatolt teljes körű pénzügyi kimutatás (mérleg, eredménykimutatás, cash flow-táblázat és mellékletek) másolata, illetve – ennek hiányában – a beszámolónak az ajánlattevő képviselője által az előbbi pontosságára és hitelességére vonatkozóan elkészített, aláírt igazolása, az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan,
— az adminisztratív záradékok V. mellékletében található pénzügyi információs lap szerinti egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan,
— érvényes szakmai felelősségbiztosítás meglétének bizonyítéka.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): — az utóbbi 2 lezárt pénzügyi év során elért pozitív árrés (bruttó működési eredmény),
— az odaítélendő szerződés szerinti területen realizált legalább 1 000 000 EUR minimális éves forgalom az utóbbi 2 lezárt pénzügyi év során,
— érvényes szakmai felelősségbiztosítás.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A műszaki és szakmai felkészültséget az alábbi dokumentumokban közölt információk alapján értékelik:
— szervezeti ábra, megnevezve a pályázati dokumentációban részletezett megbízások végrehajtásáért felelős személyeket (azaz a felelős mérnököket, illetve építészeket, valamint azok helyetteseit, a kommunikációs szakértőt), valamint ezek szakmai diplomáinak, tanúsítványaik és bizonyítványaik másolata, illetve önéletrajzaik.
— az elmúlt 3 év során nyújtott főbb szolgáltatások felsorolása, feltüntetve a szolgáltatások értékét, teljesítésének időpontját, továbbá az állami vagy magánkedvezményezettek adatait. Amennyiben e szolgáltatások megrendelője valamely európai uniós intézmény osztálya volt, akkor ezt a gazdasági szereplőknek az illetékes szerv által kibocsátott vagy ellenjegyzett tanúsítvánnyal kell igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A jelen ajánlati felhívásban említett szerződés tekintetében az Európai Parlament a pályázóktól az alábbi technikai és szakmai felkészültséget várja el:
* legalább 3 éves tapasztalat a szerződés szerinti területeken az elmúlt 3 évben végrehajtott szolgáltatások kapcsán;
* a pályázó saját személyi állománya (az alvállalkozókat nem tartalmazóan) az elmúlt 3 évben minimumként a következőket kellet, hogy tartalmazza:
— 2 mérnök,
— 2 építész,
— 1 kommunikációs szakértő,
— 2 műszaki rajzoló/technikus,
— 1 a várostervezési jogra szakosodott jogi szakértő,
— 2 vezetőségi titkár,
— 1 grafikai tervező;
* az épületelemzési csapatért felelős mérnök vagy építész projektmenedzsernek:
— legalább 10 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie épületek átalakítása (tanulmány és végrehajtás), valamint a mozgáskorlátozottak mobilitásának optimalizálását célzó technikák tervezése terén (középületek akadálymentes átépítése, munkaállomások akadálymentesítése, rendezvények akadálymentesítése, látássérülteknek készített iránymutatás épületekben, a nyilvános forgalmú épületek akadálymentesítésének javítása, mobilitási tanácsadás mozgáskorlátozott személyek részére, a nyilvános forgalmú épületek akadálymentesítésének javítását célzó módszerek kutatása és kidolgozása),
— a bolognai folyamat szerinti mesterfokú vagy azzal egyenértékű építőmérnöki vagy építész diplomával kell rendelkeznie,
— legalább 5 éves tapasztalattal kell rendelkeznie mérnökök, építészek és egyéb, e szerződés területének szakértői alkotta multidiszciplináris csapat vezetőjeként,
* a mérnök vagy építész projektmenedzser-helyettesnek:
— legalább 8 éves tapasztalattal kell rendelkeznie a „mérnök vagy építész projektmenedzser” számára előírthoz hasonló területeken és témákban,
— a bolognai folyamat szerinti mesterfokú vagy azzal egyenértékű építőmérnöki vagy építész diplomával kell rendelkeznie;
* a kommunikációs szakértőnek:
— legalább 10 éves tapasztalattal kell rendelkeznie kommunikációs technikák és útmutatók, kézikönyvek és brosúrák megszövegezése, valamint kommunikációs eszközök kidolgozása terén,
— ismernie kell minden modern kommunikációs eszközt és a különböző fogyatékosságokhoz alkalmazott formátumot, például a Braille-írást és minden elektronikus formátumot,
— a bolognai folyamat szerinti mesterfokú vagy azzal egyenértékű kommunikációs diplomával kell rendelkeznie,
— legalább 2 olyan projekttel kapcsolatos tapasztalatot kell igazolnia, amelyek a pályázati dokumentációban meghatározott jellemzőkkel rendelkeznek, és amelyek hasonló összetettségű dokumentumok megszövegezésével kapcsolatosak voltak,
— kommunikációs szakértők, műszaki szakemberek és/vagy tudósok alkotta multidiszciplináris csapat vezetőjeként szerzett, legalább 5 éves tapasztalattal kell rendelkeznie.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ár. Súlyszám 55

2. Minőség. Súlyszám 45

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.2.2015
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.2.2015
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.2.2015

Hely:

Európai Parlament, Konrad Adenauer épület, plateau de Kirchberg, rue Alcide de Gasperi, 2929 Luxembourg, LUXEMBURG (találkozó az épület recepciójánál).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlattevőnként csak 1 képviselő vehet részt a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció elektronikus változata letölthető közvetlenül az Európai Unió Hivatalos Lapjának (az I.1. pontban említett) e-Tendering platformjáról.
Megjegyzés: a IV.3.4. pont – „Pályázatok és jelentkezések beérkezési határideje” a pályázatbenyújtási határidő (a pályázati dokumentáció értelmében).
Megjegyzés: a pályázati dokumentáció feltételeinek megfelelően 3 kötelező helyszíni szemlére fog sor kerülni. A megjelenés elmulasztása esetén a pályázatokat nem veszik figyelembe.
A pályázattal kapcsolatosan további információkat igénylő pályázóktól érkezett írásbeli kérdésekre adott válaszokat az I.1. pontban szereplő e-Tendering platformon teszik közzé a pályázati dokumentációban megadott időpontban, így a válaszokat nem küldik meg egyénileg.
Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot arra, hogy a költségvetési rendelet alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetőségével éljen annak érdekében, hogy a nyertes ajánlattevőt hasonló szolgáltatások és munkák ismételt teljesítéséből álló új szolgáltatásokkal és munkálatokkal bízza meg. Ennek feltétele az, hogy az előbbi munkálatok és szolgáltatások a szóban forgó pályázat szerinti alapprojekttel összhangban legyenek.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a fellebbezéseket 2 hónapon belül kell benyújtani az Európai Unió Bíróságának Törvényszékéhez (a címet lásd fent). Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi a fellebbezési határidő felfüggesztését.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.11.2014