Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 408492-2017

Normál nézet megjelenítése

14/10/2017    S198

România-Bucuresti: Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

2017/S 198-408492

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Adresă: B-dul Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050706
Țară: România
În atenția: Adela Steliana Ralea
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 372111555
Fax: +40 372111445

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.mdrap.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ(tehnico-financiar) si a contestayiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Conform caietului de sarcini: Bucuresti si sediul Secretariatului Comun - Oradea.

Cod NUTS RO321 Bucureşti

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 273 140 și 1 170 640 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se vor încheia un numar estimativ de minim 1 si maxim 4 contracte subsecvente.
Valoarea minima estimata a acordului-cadru: 273 140 RON fara TVA (325 036,60 RON cu TVA).
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru: 1 170 640 RON fara TVA (1 393 061,60 RON cu TVA).
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru:100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru:426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul-cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) ), maxim-între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate (evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) ).
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitionarea serviciilor de consultanta si asistenta în evaluarea proiectelor propuse spre finantare pentru Autoritatea de Mangement a Programului interreg V-A România-Ungaria- servicii de evaluare a propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) si a contestatiilor primite dupa evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) pentru CF1 si respectiv CF2/CF.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatea minima estimata a acordului-cadru: 100 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
18 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate minima estimata: 118 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru: 426 cereri de finantare evaluate (CF1/CF2/CF);
80 contestatii la cererile de finantare evaluate (CF1/CF2/CF).
Total cantitate maxima estimata: 506 cereri de finantare si contestatii la cereri de finantare evaluate.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa îl atribuie în acordul cadru apartine contractului subsecvent nr. 3, cu o valoare minima estimata de 65 680 RON fara TVA (78 159,20 RON cu TVA) si o valoare maxima de 492 220 RON fara TVA (585 741,80 RON cu TVA).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: contractul subsecvent nr. 3:minim 29 cereri de finantare si contestatii - maxim 212 cereri de finantare si contestatii;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 2 (Apel 3 restrâns) si a Cererilor de Finantare (Apel 3 deschis) = între 8 si 43 propuneri de proiecte evaluate;
Evaluare din punct de vedere calitativ (tehnico-financiar) în cadrul Apelului 3 a Cererilor de Finantare faza 1 (Apel 3 restrâns) si a contestatiilor la Cererile de Finantare (Apel 3 restrâns si deschis) = între 21 si 169 propuneri de proiecte evaluate.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 273 140 și 1 170 640 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare este în cuantum de: 4 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de participare: depunerea la casierie în numerar, depunerea virament bancar/ instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de buna executie este în cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului, conform prevederilor art. 40 alin. (1-3) din HG 395/2016: depunerea la casierie în sumerar, daca valoarea este mai mica de 5 000 RON, virament bancar un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se va constitui în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii fiecarui contract subsecvent, conform art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi egala cu durata contractului subsecvent la care se adauga 2 luni.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de Asistenta Tehnica aferent Programului Interreg V-A România-Ungaria.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si si Formularul pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta o data cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedura, sunt urmatoarele:
I. 1.Sevil Shhaideh – viceprim-ministru, ministru;
2. Plumb Rovana – ministru delegat;
3. Caraman Sirma – secretar de Stat;
4. Chirila Virgil Alin – secretar de Stat;
5. Gâdea Adrian Ionut – secretar de Stat;
6. Rosca Ciprian- Lucian – secretar de Stat;
7. Toader Mihaela Virginia – secretar de Stat;
8. Tudose Nicolae – secretar de Stat;
9. Paxino Octav-Dan – secretar de Stat;
10. Gheorghiu Anghel – subsecretar de Stat;
11.Stoica Marcel-Alexandru – subsecretar de Stat;
12.Udroiu Adriana Mihaela – subsecretar de Stat;
13.Stoian Ionela – secretar general;
14.Coporan Iuliana –Camelia – secretar general adjunct;
15.Dinca Mihaela – secretar general adjunct;
16.Rusnac Melania- director general, Directia Generala Management Financiar, Resurse umane si Administrativ;
17.Voinea Mihaela – director general, Directia Generala Achizitii;
II. 1.Hertzog Iulia Stela, director, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
2. Mantog Ioana Cristina, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Bulgaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
3. Cristea Oana Veronica, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Serbia, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
4. Popescu Daniela Antoaneta,sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management pentru cooperarea Romania, Ucraina, Moldova, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
5. Bobârnac Laura Liliana, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Bazinul Marii Negre, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
6. Panaite Racovita Jalova Roxana-Valeria, sef serviciu, Serviciul Autoritatea de management Romania-Ungaria, Directia AM programe cooperare teritoriala europeana, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
7. Enache Marieta, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli ENI, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
8. Coman George, sef serviciu, Serviciul verificare cheltuieli FEDR si IPA, Directia control prim nivel, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
9. Racovita Jalova Voinea Maria-Magdalena, sef serviciu, Serviciul autoritati nationale pentru programe europene, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
10.Muresan Irina Oana, sef serviciu, Serviciul autorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
11.Calotita Alexandra Gina, sef serviciu, Serviciul monitorizare proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
12.Radu Maria Cristina, sef serviciu, Serviciul plati si contabilitate proiecte, Directia generala cooperare teritoriala europeana;
13.Radutiu Mihai, sef serviciu, Serviciul constatare nereguli si antifrauda, Directia generala cooperare teritoriala europeana.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator sa fie reale/actuale la data prezentarii.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens. (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). In cazul in care oferta va fi depusa in asociere/ avand tert sustinator/ avand subcontractant, o data cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament,din partea tertului, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare

1. Pretul ofertei. Pondere 40

2. Oferta tehnica – 60 puncte. Pondere 60

IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 7.11.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e):
VI.3)Informații suplimentare

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se va face accesand link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Directia Generala Juridica, Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene
Adresă: B-dul Libertatii nr. 16, latura Nord, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050741
Țară: România
E-mail: adela.ralea@mdrap.ro
Telefon: +40 3721111437

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.10.2017