Supplies - 408804-2020

01/09/2020    S169

Romania-Gheorgheni: Medical breathing devices

2020/S 169-408804

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spital Municipal Gheorgheni
National registration number: 4367370
Postal address: Str. Lacu Roșu nr. 16
Town: Gheorgheni
NUTS code: RO124 Harghita
Postal code: 535500
Country: Romania
Contact person: Csilla Eman
E-mail: achizitii@spitalgh.ro
Telephone: +40 266364008
Fax: +40 266364071

Internet address(es):

Main address: www.spitalgh.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100102399
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aparat de ventilație mecanică staționar cu accesorii pentru pacienți adulți și pediatrici

Reference number: 2300
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In cadrul procedurii autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze 4 bucati „Aparat de ventilatie mecanica stationar cu accesorii pentru pacienti adulti si pediatrici” in valoare estimativa de 272 000,00 RON fara TVA, 68 000,00 RON fara TVA/bucata.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 272 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Gheorgheni, Bulevardul Lacu Rosu nr. 16.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze 4 bucati „Aparat de ventilatie mecanica stationar cu accesorii pentru pacienti adulti si pediatrici” in valoare estimativa de 272 000,00 RON fara TVA, 68 000,00 RON fara TVA/bucata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanția acordată produselor. Punctajul pentru factorul de evaluare „Garanția acordată produselor”, cu o valoare de 10 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 10 % din totalul criteriului de atribuire / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Durata de livrare. Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata de livrare”, cu o valoare de 25 din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 25 % din totalul criteriului de atribuire / Weighting: 25
Price - Weighting: 65
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

.

Cerinta 1. Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE in SICAP, dupa care il vor depune in SICAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul castigator.

Aceste documente sunt:

— certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare platii impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de primarie (consiliul local) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz, deoarece din certificatele fiscale nu rezulta toate situatiile de neincadrare in art. 164, 165 si 167.

Cerinta 2. Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii respecta legislatia nationala in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca in conformitate cu directivele UE 2014/24 pe tot parcursul executarii contactului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, dupa care il vor depune in SICAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul intai in clasament.

Aceste documente sunt: Formular nr. 4 la sectiunea „Formulare atasate”.

Cerinta 3. Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— manager, ec. Ferenczy Stefan;

— expert contabil, ec. Gencsi Mihaly;

— medic specialist ATI, dr. Tolcser Zsolt;

— medic specialist chirurgie generala, dr. Biro Csaba;

— CFP, ec. Dali Csilla Maria;

— consilier juridic Pollner Eniko;

— sef Birou aprov., ec. Eman Csilla Gabriella;

— referent Lukacs Attila;

— inginer Dali Jeno.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE in SICAP, dupa care il vor depune in SICAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul castigator.

Aceste documente sunt: declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016.

Cerinta 4. Operatorul economic ce depune ofertă trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE in SICAP, dupa care il vor depune in SICAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

(b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul castigator.

Aceste documente sunt: certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului – scanat in format .pdf si semnat electronic.

Nota: in cazul ofertantilor straini, se vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara de resedinta – scanate in format .pdf si semnate electronic.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generala. Operatorul economic trebuie sa faca dovada cifra de afaceri anuala 2018-2019.

Minimum level(s) of standards possibly required:

(a) Ofertantii vor completa cu informatiile aferente situatiei lor fisierul DUAE in SICAP, dupa care il vor depune in SICAP – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica;

(b) Ofertantul castigator va prezenta declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, „bilantul contabil sau extrase de bilant” sau alte documente considerate semnificative.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovedește că a efectuat în mod corespunzător livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv echipamente medicale in ultimii trei ani in valoare de minimum 200 000,00 RON fara TVA.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic va completa si prezenta formularul DUAE din documentatia de atribuire unde va indica: numărul și data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/10/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/10/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

— Dr. Tolcser Zsolt;

— Ec. Ferenczy Stefan;

— Dr. Biro Csaba;

— Ec. Eman Csilla;

— Ing. Dali Jeno, Lukacs Attila.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: pentru oferta in parte, in cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi unitare egale, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2020