Szolgáltatások - 410026-2022

27/07/2022    S143

Magyarország-Budapest: Szkennelési és számlázási szolgáltatások

2022/S 143-410026

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25456790244
Postai cím: Lajos Utca 103
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simon Csaba
E-mail: csaba.simon@nhkv.hu
Telefon: +36 19996464
Fax: +36 12111419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nhkv.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.ekr.gov.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok

Hivatkozási szám: EKR000612252022
II.1.2)Fő CPV-kód
79999000 Szkennelési és számlázási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés.

Országos hálózaton keresztül Ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok (továbbiakban: csekk) ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása.

A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, elszámolási értesítő létrehozása. Az ajánlatkérő részére, az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása és elszámolási értesítő megadott adatstruktúrában történő továbbítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 910 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79999000 Szkennelési és számlázási szolgáltatások
66172000 Pénzügyi tranzakció-feldolgozási és klíringintézeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok ügyfelektől történő átvétele, feldolgozása.

A bizonylat ellenértékének (készpénz) kezelése, elszámolási értesítő létrehozása. Az ajánlatkérő részére, az átvett összeg megadott bankszámlaszámokra történő átutalása és elszámolási értesítő megadott adatstruktúrában történő továbbítása.

Feladatok:

1. Befogadás

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy országos kiterjesztésű, valamennyi ügyfél számára elérhető készpénzfelvételi iroda hálózaton keresztül az Ajánlatkérők által kibocsátott készpénzbefizetést lehetővé tevőbizonylatokat befogadja, a készpénzt kezeli és az átvett összeget a megadott bankszámlaszámokra átutalja. A készpénzfeldolgozás esetén a felvett bizonylatok összegét legkésőbb T (azaz a befizetéssel érintett tárgynap) +2 munkanapon (értékelési részszempont) belül átutalja az ajánlatkérő számlájára. Vállalja továbbá az utódszámla kezelést is, a megszűnt (bankváltás esetén) számlaszámra kibocsátott bizonylatok összegét, az ajánlatkérő bejelentése alapján, az ajánlatkérő által megadott számlaszámra továbbítja.

2. Adatok átadása

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok feldolgozásából származó információkat hálózaton keresztül számítógépes adatállományban adja át az ajánlatkérőnek.

Az ajánlatkérő bankszámlái javára szóló befizetések feldolgozásából nyert tételes információkat ügyfélkódok szerint összesítve rendezi és az elszámolási összesítő okiratokkal együtt juttatja el.

Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert információkat és elszámolási összesítő okiratokat elektronikus formában kell Ajánlatkérőnek átadni.

3. Rendelkezésre állás

Nyertes ajánlattevőnek a naponkénti feldolgozásból nyert összevont tranzakciós adatállományokat, elszámolási okiratokat az elszámolási napot követő második munkanapon legkésőbb 14.00 óráig, az elektronikus úton kezdeményezett megbízások esetében az elszámolási napot követő munkanapon legkésőbb 14.00 óráig elérhetővé kell tennie az ajánlatkérő részére.

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a letöltetlen adatállományokat a feltöltést követően 30 napig ajánlatkérő részére elérhetővé teszi.

4. Hibakezelés

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy amennyiben az adatszolgáltatás ajánlatkérő felé az adatállományok átadása infrastruktúrai, informatikai rendszer, vagy a távközlési hálózatban fellépő egyéb hiba miatt nem lehetséges, vagy az ajánlatkérő ugyanezen okból kifolyólag az adatállományokat nem tudja letölteni, a le nem töltött adatállományokat szerződésben meghatározott e-mail címen történő értesítése mellett, adathordozóra másolja, és postai úton - tárgynapon - megküldi az ajánlatkérő részére.

5. Elszámolás:

Ajánlattevő a bizonylatok, illetve elektronikusan érkező információk alapján összesített forgalmat tartalmazó okiratokat készít.

Várható mennyiség: 12 700 000 db csekk

A keretszerződés keretösszege: 2 910 000 000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.

A részletes követelményeket a Dokumentáció Műszaki Leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A készpénzfeldolgozás során a felvett bizonylatok összegének 1 munkanapon belül történő átutalása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5) ponthoz: Értékelési szempontok:

Ár értékelési részszempont az alábbiakból tevődik össze és vonatkozásában a súlyszám (90) az alábbiak szerint oszlik meg:

ÁR 1 meghatározása:

Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása ügyintézői közreműködéssel az ajánlattevő csekkátvételi (feldolgozó) pontján (Ft/db) Súlyszám: 75

ÁR 2 meghatározása:

Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása elektronikus megoldással (ajánlattevő által kihelyezett pontokon lévő csekk automatán keresztül, vagy a csekk feldolgozását ügyintézői beavatkozás nélkül biztosító egyéb elektronikus megoldással) (Ft/db) Súlyszám: 15

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 090-247807
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10901232244
Postai cím: Dunavirág Utca 2-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: szabo.tamas@posta.hu
Telefon: +36 307713180
Internetcím: http://www.posta.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 910 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 910 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

készpénzbefizetési bizonylatok feldolgozása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pont 6) alpontja, valamint a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág Utca 2-6.; adószám: 10901232-2-44) ajánlattevő ajánlatának bírálatát az ajánlatok értékelését követően végezte el.

Az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemei:

1. A készpénzfeldolgozás során a felvett bizonylatok összegének 1 munkanapon belül történő átutalása (igen/nem): NEM

2.1 ÁR 1: Készpénzbefizetést lehetővé tevő bizonylat feldolgozása ügyintézői közreműködéssel az ajánlattevő csekkátvételi (feldolgozó) pontján (Ft/db): 209

2.2 ÁR 2: Készpénzbefiz. lehetővé tevő bizonylat feldolgozása elektronikus megoldással (AT által kihelyezett pontokon lévő csekk automatán keresztül, v. a csekk feldolgozását ügyintézői beavatkozás nélkül biztosító egyéb elektronikus megoldással) (Ft/db): 184

Ajánlattevő benyújtott igazolásai, nyilatkozatai alapján Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő az alkalmassági

követelményeknek megfelel, kizáró okok hatálya alatt nem áll, benyújtott ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a jogszabályok előírásainak.

Nyertes ajánlattevő a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág Utca 2-6.; adószám: 10901232-2-44).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2022