Services - 410604-2021

12/08/2021    S155

Poland-Warsaw: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 155-410604

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 134-356760)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: Plac Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Reference number: ZP/GP/271/III-41/21
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):

Część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers

Część 2: grupa architektów

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 134-356760

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/08/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 19/08/2021
Local time: 12:00
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 06/11/2021
Read:
Date: 16/11/2021
Section number: IV
Place of text to be modified: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/08/2021
Local time: 12:30
Read:
Date: 19/08/2021
Local time: 12:30
VII.2)Other additional information: