There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 41062-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Utrecht: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2022/S 017-041062

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Mirella Drentje
E-mail: ME.Drentje@mindef.nl
Telefoon: +31 623544632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189199
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189199
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Onderhoud Tandheelkundige apparatuur - 2022

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Onderhoud Tandheelkundige apparatuur.

Negometrix

De leidraad en bijlagen kunt u downloaden bij 'Vragenlijsten' onder 'Leidraad en bijlagen'. Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Onderhoud Tandheelkundige apparatuur.

De werkzaamheden die Opdrachtnemer moet verrichten met betrekking tot het Onderhoud van de Tandheelkundige apparatuur die binnen de scope van de Opdracht valt bestaat uit:

Preventief onderhoud

Het in opdracht van Defensie conform planning eenmaal per jaar per Locatie uitvoeren van Preventief onderhoud aan de op de betreffende locatie aanwezige Tandheelkundige apparatuur. Dit betekent dat Opdrachtnemer zolang de Locaties in De West nog niet vernieuwd zijn eenmaal naar Curaçao en eenmaal naar Aruba moet reizen voor het uitvoeren van Preventief onderhoud.

Tweedelijns Correctief onderhoud.

Het in opdracht van Defensie oplossen van Storingen aan de Tandheelkundige apparatuur binnen de overeengekomen Afhandelingstijd. Defensie voert zelf het Eerstelijns Correctief onderhoud uit. Voor de Locaties in De West geldt dat Opdrachtnemer alleen het Tweedelijns Correctief onderhoud uitvoert indien dit gecombineerd kan worden met het Preventief onderhoud op een van de twee Locaties in De West. Indien het niet mogelijk is dit te combineren wordt het Tweedelijns Correctief onderhoud uitgevoerd door Defensie.

Servicedesk-ondersteuning

Het in opdracht van Defensie middels een Servicedesk-ondersteuning bieden aan Defensie bij het uitvoeren van Eerstelijns Correctief onderhoud op alle Locaties en bij het uitvoeren van Tweedelijns Correctief onderhoud in De West indien dit niet uitgevoerd wordt door Opdrachtnemer.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Document- en gegevensbeheersysteem / Weging: 1000
Kwaliteitscriterium - Naam: Afhandelingstijd Tweedelijns Correctief onderhoud / Weging: 13000
Kwaliteitscriterium - Naam: Coordinerende rol Preventief onderhoud / Weging: 1000
Prijs - Weging: nvt
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De duur van de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden te verleningen met de duur van één jaar. Deze optie tot verlenging zal maximaal twee keer worden benut. Een uitgebreiden motivatie van de voorwaarden waaronder deze verlenging op basis van de herzieningsclausule mogelijk is opgenomen in de Aanbestedingsstukken

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijving in het nationale beroeps- en handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

Internationale Sociale Voorwaarden

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De raamovereenkomst heeft een initiele looptijd van vier jaar. De duur van de overeenkomst kan op basis van de herzieningsclausule echter onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd worden met de duur van 1 jaar, van deze optie tot verlening zal maximaal 2x worden benut. Een uitgebreide motivatie is opgenomen in de Aanbestedingsstukken.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/02/2022
Plaatselijke tijd: 10:01
Plaats:

Online opening van de kluis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers worden niet toegelaten bij de opening van de kluis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsstukken

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022