TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 410731-2021

Submission deadline has been amended by:  450774-2021
13/08/2021    S156

Czechia-Ostrava: Construction work for school buildings

2021/S 156-410731

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
National registration number: 00845451
Postal address: náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Town: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 729 29
Country: Czechia
Contact person: Ing. Monika Frydrychová
E-mail: mfrydrychova@moap.ostrava.cz
Telephone: +420 599442983
Internet address(es):
Main address: https://moap.ostrava.cz/cs
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/moap
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/445777
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
National registration number: 00845451
Postal address: náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Town: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 729 29
Country: Czechia
Contact person: Ing. Monika Frydrychová
E-mail: mfrydrychova@moap.ostrava.cz
Telephone: +420 599442983
Internet address(es):
Main address: https://moap.ostrava.cz/cs
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/moap
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/445777
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - stavební část

II.1.2)Main CPV code
45214200 Construction work for school buildings
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborné učebny fyziky ve 2.NP, chemie ve 3.NP a jejich kabinetů vč. skladu chemie, a stavební úpravy v nich, které spočívají v jednoúrovňových bezbariérových podlahách, nových rozvodech elektro a části zdravotechniky a dvou vestavěných skříních. Další úpravy se týkají cvičné kuchyně a přilehlé učebny v 1. PP, které představují nové dispoziční uspořádání, nový bezbariérový vstup, nové podlahy, úpravy rozvodů ZTI a elektro a dodávku a instalaci 3 ks kuchyňských linek (jedna sestava v úpravě pro imobilní). Součásti stavby bude vysázení zeleně solitérními keři zimostrázu a stromy (hrušeň, švestka a jabloň).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 305 828.64 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Ostrava, objekt Základní školy a mateřské školy, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, ul. Ostrčilova čp. 2557/10, pozemky parc. č. 1013/1 a 1013/2, katastrální území Moravská Ostrava

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborné učebny fyziky ve 2.NP, chemie ve 3.NP a jejich kabinetů vč. skladu chemie, a stavební úpravy v nich, které spočívají v jednoúrovňových bezbariérových podlahách, nových rozvodech elektro a části zdravotechniky a dvou vestavěných skříních. Další úpravy se týkají cvičné kuchyně a přilehlé učebny v 1. PP, které představují nové dispoziční uspořádání, nový bezbariérový vstup, nové podlahy, úpravy rozvodů ZTI a elektro a dodávku a instalaci 3 ks kuchyňských linek (jedna sestava v úpravě pro imobilní). Součásti stavby bude vysázení zeleně solitérními keři zimostrázu a stromy (hrušeň, švestka a jabloň).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 305 828.64 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

projekt v rámci 47. výzvy z IROP, název "Ostrčilova - inovace", reg. č. p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004053

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) doklad prokazující živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 10:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek se uskuteční po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zpřístupněním jejich obsahu zadavateli v elektronickém nástroji. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky mohou být podány pouze v elektronické podobě, nemusí zadavatel nabídky otevřít bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž otevírání nabídek je neveřejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021