Supplies - 411434-2021

13/08/2021    S156

Romania-Câmpina: Fish fillets

2021/S 156-411434

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina
National registration number: 2845206
Postal address: Strada: B-dul Carol I, nr. 145
Town: Campina
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 105600
Country: Romania
Contact person: Marian Albert Soare
E-mail: achizitiicampina@gmail.com
Telephone: +40 244336251
Fax: +40 244337121
Internet address(es):
Main address: www.scoalapolitie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126084
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru furnizare crap eviscerat decapitat, file de macrou, cartofi proaspăt curățați, ouă de găină

Reference number: PAAP I a
II.1.2)Main CPV code
15211000 Fish fillets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate, în cazul în care există trei operatori economici declarați admis (îndeplinesc condițiile solicitate conform documentației de atribuire). În cazul în care nu sunt minim 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: 21 luni Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada octombrie 2021-31.12.2021 (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; Notă: Contractul pentru perioada menționată mai sus se va încheia doar în situația în care vor fi prezente în școală toate efectivele de elevi!!!); minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2022-30.04.2022 ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ; - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai -31.12.2022 - pentru (Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) , - minim1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023- 30.04.2023 - ( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 -( Lotul 1- crap eviscerat decapitat, Lotul 2 - file de macrou, Lotul 3 - cartofi proaspăt curățați, Lotul 4 - ouă de găină) ) , cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G.R nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu s-a atins cantitatea maximă a acordului-cadru. Contractele subsecvente vor fi atribuite in baza acordurilor cadru, operatorilor economici declarati castigatori (Clasati pe locul I) in baza criterilui " Pretul cel mai scazut".

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 823 590.50 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

cartofi proaspăt curățați

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15312200 Part-fried potato chips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

cartofi proaspăt curățați

Cantitate min. = 57.830kg

cantitate max. = 320.470kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 281 880.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ouă de găină

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
03142500 Eggs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

ouă de găină

Cantitate min. = 119.100 buc.

cantitate max. = 700.637 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 350 318.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

crap eviscerat decapitat

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

crap eviscerat decapitat

Cantitate min. = 1.436kg

Cantitate max. = 9.236kg

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 230 900.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

II.2)Description
II.2.1)Title:

file de macrou

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO316 Prahova
Main site or place of performance:

Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina

II.2.4)Description of the procurement:

file de macrou

Cantitate min. = 5.472kg.

Cantitate max. = 36.942kg.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 960 492.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adjudecarea se va face pe fiecare lot in parte, la cantitatea maximă a acordului-cadru. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul unui lot.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate a)Ofertantii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, in conditiile art.196 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri (în ordine crescătoare), în clasamentele întocmite la finalizarea evaluarii ofertelor. ACESTE DOCUMENTE POT FI: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 3.documente prin care operatorul economic demonstreaza neincadrarea in art. 164 din din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ACTUL CONSTITUTIV, cazier fiscal al operatorului economic; 4.alte documente edificatoare, după caz. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local conform cerințelor autorității contractante. Aceste documente vor fi prezentate în original sau copie, copie conform cu originalul însotite de traducerea autorizata. Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. b) Evitarea conflictului de interese - Declaratie privind neîncadrarea in prevederile sectiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016. ACEASTA DECLARATIE SE VA PREZENTA ODATA CU DUAE de catre toti operatorii economici participanti. În sensul prevederilor sectiunii a 4-a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tache Vasile – Directorul școlii, Vişan Florina - contabil şef; Vulturariu Marinela - Biroul Financiar; Aldea Iuliana -Maria - Biroul Financiar, Ghena Mircea-Ionuț - consilier juridic, Drăgan Ion - Șef Birou Echipament și Hrănire, Rusu Flavian - of. spec. Birou Echipament și Hrănire, Năstase Gabriel-Vasile - Birou Echipament și Hrănire, Alexe Dragoș - Birou Echipament și Hrănire, Blidaru George Victor – Achiziţii Publice, Hosu Maria -Magdalena– Achiziţii Publice; Soare Marian-Albert - Achiziţii Publice, Luchian Florian - Achiziții Publice; Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de inregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, documentele se vor solicita doar ofertantilor clasati pe primele trei locuri (în ordine crescătoare), în clasamentele întocmite la finalizarea evaluării ofertelor , respectiv certificatul O.N.R.C. sau pentru ofertantii straini documente echivalente emise în tara de rezidenta la finalizarea evaluarii ofertelor în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr.98/2016, coroborat cu art. 65 din HG nr.395/2016.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, daca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE, de către operatorii economici participanţi si separat de către ofertant ascoiciat, subcontractant, tert sustinator cu informaţii aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanţilor străini documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă. La solicitarea autoritatii contractante, documentele relevante urmează a fi prezentate, doar de catre operatorul economic clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate în limba română a documentelor solicitate. Atenționări speciale: 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente (după caz): angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Proportia de subcontractarePartea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze conform art. 179 lit. k din Lg. 98/2016 privind achizitiile publice ( dupa caz).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, toti ofertantii vor prezenta contractul de subcontractare. DUAE prezentat de subcontractant va include toate informatii prviind neincadrarea in situatiile de execludere mentionate la articolele 164, 165 si 167. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate operatorilor economici clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentele întocmite după finalizarea evaluării ofertelor, cat si subcontractantului/lor(dupa caz). Operatorii economici straini vor prezenta documentele respective sau documente echivalente emise in tara de rezidenta, insotite de traducere autoritazata a acestora in limba romana.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Acordul cadru se va incheia cu 3 operatori economici, clasati in ordinea pretului cel mai scazut ofertat ( in cazul in care exista 3 operatori economici declarati admis si care indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care, nu sunt 3(trei) operatori economici calificati, Acordul Cadru se va incheia cu 2(doi) operatori economici calificati, dupa caz, 1(unul). Autortitatea contractanta va semna Acordul Cadrul, doar cu operatorii economici clasati pe locurile I, II si III. În cazul în care se constată că doua sau mai multe oferte clasate pe oricare dintre locurile "I, II sau III" si care au fost declarate admisibile, au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SICAP în vederea încărcării electronice a noilor prețuri si departajarii acestora. NOTA!!! În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria culpă , autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare, numai în cazul în care: - deși acordul cadru este încheiat cu alți doi operatori economici, nici aceștia , la rândul lor nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective Operatorul/operatorii economic/economici în culpă va/vor suferi consecințele legale pentru neîndeplinirea obligației în sarcina sa/lor, respectiv emiterea unui document constatator negativ prin care va fi înștiințată Agenția Națională de Achiziții Publice pentru introducerea acestuia/acestora în baza de date cu operatorii economici care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale și limitarea participării acestora la procedurile de atribuire ulterioare. Documentul constatator emis de către autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, în termen de 60 de zile de la data emiterii, în conformitate cu prevederile art. 166 alin.(5) din H.G.R. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, operatorul economic va fi exclus de la procedurile de atribuire organizate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 167 alin.(1) lit. g , coroborat cu prevederile alin.(8) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform legii nr.101/2016, privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a cotractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021