Supplies - 411485-2021

Submission deadline has been amended by:  523447-2021
13/08/2021    S156

Sweden-Stockholm: Medical consumables

2021/S 156-411485

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Socialstyrelsen
National registration number: 202100-0555
Town: STOCKHOLM
NUTS code: SE110 Stockholms län
Postal code: 10630
Country: Sweden
Contact person: Caroline Paues
E-mail: caroline.paues@adda.se
Internet address(es):
Main address: http://www.socialstyrelsen.se
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxnthdht&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afaxnthdht&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvården

Reference number: 2.7-15648/2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Upphandlingen är uppdelad i två separata anbudsområden:

Anbudsområde 1 - Sterilt förbrukningsmaterial

Anbudsområdet omfattar endast sterilt förbrukningsmaterial, exempelvis sprutor och suturer.

Anbudsområde 2 - Övrigt förbrukningsmaterial

Anbudsområdet omfattar rent, höggradigt rent och övrigt förbrukningsmaterial (ej sterilt). Med övrigt förbrukningsmaterial avses övriga produkter till förstärkningsresursen och beredskapslagret, exempelvis sopsäckar och batterier.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Anbudsområde 1 - Sterilt förbrukningmaterial

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE110 Stockholms län
Main site or place of performance:

Stockholm

II.2.4)Description of the procurement:

Anbudsområdet omfattar endast sterilt förbrukningsmaterial, exempelvis sprutor och suturer

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tilldelningskriterium 1 - Webbutik / Weighting: Mervärde 200000
Quality criterion - Name: Tilldelningskriterium 2 - Kundtjänst / Weighting: Mervärde 100000
Price - Weighting: Se upphandlingdok
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 månader.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: Anbudsområde 2 - Övrigt förbrukningsmaterial
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE110 Stockholms län
Main site or place of performance:

Stockholm

II.2.4)Description of the procurement:

Anbudsområdet omfattar rent, höggradigt rent och övrigt förbrukningsmaterial (ej sterilt). Med

övrigt förbrukningsmaterial avses övriga produkter till förstärkningsresursen och

beredskapslagret, exempelvis sopsäckar och batterier.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tilldelningskriterium 1 - Webbutik / Weighting: Mervärde 200000
Quality criterion - Name: Tilldelningskriterium 2 - Kundtjänst / Weighting: Mervärde 100000
Price - Weighting: Se upphandlingdok
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

24 månader

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Leverantören ska ha stabil ekonomisk och finansiell ställning, så att denne med bibehållen kvalitet

kan fullgöra tjänsterna under hela ramavtalstiden.

Leverantören ska därmed ha:

• lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning.

• en årsomsättning under det senast redovisade hela räkenskapsåret om minst 15 miljoner SEK.

I de fall lägre riskklass erhålls, eller i det fall leverantören inte kan erhålla sådan riskklass, ska

leverantören ändå anses uppfylla detta krav om leverantören, efter begäran från Socialstyrelsen,

lämnat en sådan redovisning som visar att det kan anses klarlagt att leverantören, själv eller genom

åberopande av annans kapacitet, innehar en stabil ekonomisk och finansiell ställning så att denne

med bibehållen kvalitet kan fullgöra tjänsterna under hela ramavtalstiden

Socialstyrelsen kommer att kontrollera detta krav genom inhämtande av uppgift från UC.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Leverantören ska därmed ha:

• lägst riskklass 3 enligt UC AB:s bedömning.

• en årsomsättning under det senast redovisade hela räkenskapsåret om minst 15 miljoner SEK.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Leverantören ska ha erfarenhet av liknande uppdrag, det vill säga uppdrag som till sitt innehåll

motsvarar denna upphandling. Anbudsgivaren ska påvisa detta genom att ange två referensuppdrag per anbudsområde som anbudet omfattar. Samma referensuppdrag kan anges för fler anbudsområden om referensuppdraget uppfyller kraven för respektive område.

Socialstyrelsen kan komma att kontakta referenterna för att verifiera lämnade uppgifter om teknisk

och yrkesmässig kapacitet i enlighet med 15 kap. 11 § LOU. Om Socialstyrelsen inte får svar av

referenterna, trots minst tre försök vid olika tillfällen kan det innebära att leverantören inte uppfyller

kraven på referensuppdrag och går därmed inte vidare i upphandlingen.

Om en referens inte kan eller vill verifiera lämnade uppgifter, kommer leverantören inte kunna

tillgodoräkna sig referensuppdraget.

Anbudsgivaren ska ange två referensuppdrag inom anbudsområde 1.

Referensuppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag.

Inlämnade referensuppdrag ska var för sig uppfylla nedan förutsättningar enligt nedan:

Anbudsområde 1 - Sterilt förbrukningsmaterial ska avse leverans av förbrukningsmaterial (inklusive sterilt förbrukningsmaterial) till sjukvården

till organisation verksam inom offentlig eller privat sektor inom hälso- och sjukvård,

• ska avse ett ramavtal eller ett kontrakt med återkommande beställningar,

ska ha omfattat levererade beställningar för minst 10 000 000 SEK under de tre senaste åren

och

• ska ha utförts med godkänt resultat enligt uppdragsgivaren.

Anbudsgivaren ska ange två referensuppdrag inom anbudsområde 2.

Referensuppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag.

Inlämnade referensuppdrag ska var för sig uppfylla nedan förutsättningar enligt nedan:

ska avse leverans av förbrukningsmaterial (inklusive rent och höggradigt rent

förbrukningsmaterial) till sjukvården till organisation verksam inom offentlig eller privat sektor

inom hälso- och sjukvård,

• ska avse ett ramavtal eller ett kontrakt med återkommande beställningar,

ska ha omfattat levererade beställningar för minst 10 000 000 SEK under de tre senaste åren

och

• ska ha utförts med godkänt resultat enligt uppdragsgivaren.

Leverantören ska ha ett eget kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst

omfattar nedanstående punkter:

• utförlig beskrivning av rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder

• utförlig beskrivning av rutin för hantering av avvikelser och reklamationer

• utförlig beskrivning av rutin för revision av kvalitetssäkringssystemet.

eller

Inneha certifiering enligt ISO 9001:2015 eller motsvarande standard som ska inkludera de ovan

nämnda punkterna.

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Leverantörens systematiska miljöarbete ska

finnas dokumenterat. Dokumentationen i det systematiska miljöarbetet ska minst innehålla följande:

• en miljöpolicy som är antagen av ledningen och är implementerad bland personalen

• rutiner för att identifiera miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget

• rutiner för att löpande följa uppsatta mål kopplat till de miljöaspekterna

• rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget

rutiner för hantering av avvikelser och rutiner för förbättring av leverantörens miljöprestanda

kopplat till uppdraget

Leverantören ska vid var tid uppfylla kraven för producentansvaret för förpackningar enligt vid var tid

gällande Förordning om producentansvar för förpackningar eller annan tillkommande lagstiftning.

Producentansvaret kan uppfyllas genom att leverantören eller leverantörens underleverantörer i

tidigare led är ansluten till FTI eller motsvarande, eller genom att leverantören har ett eget upprättat

system.

Se krav på bevis i upphandlingsdokumenten.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Leverantören ska ha erfarenhet av liknande uppdrag, det vill säga uppdrag som till sitt innehåll

motsvarar denna upphandling. Anbudsgivaren ska påvisa detta genom att ange två referensuppdrag per anbudsområde som anbudet omfattar. Samma referensuppdrag kan anges för fler anbudsområden om referensuppdraget uppfyller kraven för respektive område.

Socialstyrelsen kan komma att kontakta referenterna för att verifiera lämnade uppgifter om teknisk

och yrkesmässig kapacitet i enlighet med 15 kap. 11 § LOU. Om Socialstyrelsen inte får svar av

referenterna, trots minst tre försök vid olika tillfällen kan det innebära att leverantören inte uppfyller

kraven på referensuppdrag och går därmed inte vidare i upphandlingen.

Om en referens inte kan eller vill verifiera lämnade uppgifter, kommer leverantören inte kunna

tillgodoräkna sig referensuppdraget.

Anbudsgivaren ska ange två referensuppdrag inom anbudsområde 1.

Referensuppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag.

Inlämnade referensuppdrag ska var för sig uppfylla nedan förutsättningar enligt nedan:

Anbudsområde 1 - Sterilt förbrukningsmaterial ska avse leverans av förbrukningsmaterial (inklusive sterilt förbrukningsmaterial) till sjukvården

till organisation verksam inom offentlig eller privat sektor inom hälso- och sjukvård,

• ska avse ett ramavtal eller ett kontrakt med återkommande beställningar,

ska ha omfattat levererade beställningar för minst 10 000 000 SEK under de tre senaste åren

och

• ska ha utförts med godkänt resultat enligt uppdragsgivaren.

Anbudsgivaren ska ange två referensuppdrag inom anbudsområde 2.

Referensuppdragen ska ha utförts under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag.

Inlämnade referensuppdrag ska var för sig uppfylla nedan förutsättningar enligt nedan:

ska avse leverans av förbrukningsmaterial (inklusive rent och höggradigt rent

förbrukningsmaterial) till sjukvården till organisation verksam inom offentlig eller privat sektor

inom hälso- och sjukvård,

• ska avse ett ramavtal eller ett kontrakt med återkommande beställningar,

ska ha omfattat levererade beställningar för minst 10 000 000 SEK under de tre senaste åren

och

• ska ha utförts med godkänt resultat enligt uppdragsgivaren.

Leverantören ska ha ett eget kvalitetssäkringssystem för den egna verksamheten som minst

omfattar nedanstående punkter:

• utförlig beskrivning av rutin för förebyggande och korrigerande åtgärder

• utförlig beskrivning av rutin för hantering av avvikelser och reklamationer

• utförlig beskrivning av rutin för revision av kvalitetssäkringssystemet.

eller

Inneha certifiering enligt ISO 9001:2015 eller motsvarande standard som ska inkludera de ovan

nämnda punkterna.

Leverantören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Leverantörens systematiska miljöarbete ska

finnas dokumenterat. Dokumentationen i det systematiska miljöarbetet ska minst innehålla följande:

• en miljöpolicy som är antagen av ledningen och är implementerad bland personalen

• rutiner för att identifiera miljöaspekter i den verksamhet som omfattas av uppdraget

• rutiner för att löpande följa uppsatta mål kopplat till de miljöaspekterna

• rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget

rutiner för hantering av avvikelser och rutiner för förbättring av leverantörens miljöprestanda

kopplat till uppdraget

Leverantören ska vid var tid uppfylla kraven för producentansvaret för förpackningar enligt vid var tid

gällande Förordning om producentansvar för förpackningar eller annan tillkommande lagstiftning.

Producentansvaret kan uppfyllas genom att leverantören eller leverantörens underleverantörer i

tidigare led är ansluten till FTI eller motsvarande, eller genom att leverantören har ett eget upprättat

system.

Se krav på bevis i upphandlingsdokumenten.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/09/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm
Town: Stockholm
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021