Szolgáltatások - 411881-2020

02/09/2020    S170

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése

2020/S 170-411881

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Taszár környezeti kármentesítés

Hivatkozási szám: EKR001035292019
II.1.2)Fő CPV-kód
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kaposvár, Hadkiegészítő Parancsnokság területéről származó szennyezett talaj tisztítása a Taszár repülőtér kijelölt helyszínén

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 239 937 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90510000 Hulladék ártalmatlanítása és kezelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Taszár, 037/1 hrsz-ú területen belül kijelölt helyszín;

HM Védelemgazdasági Hivatal Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 35-37.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kaposvár, Hadkiegészítő Parancsnokság területéről származó szennyezett talaj tisztítása a Taszár repülőtér kijelölt helyszínén a KKD III.Fej. képező Műszaki dok.ban foglaltaknak megfelelően.

Nyertes AT feladata:

— 15 143 tonna „D” kármentesítési célállapot feletti koncentrációval szennyezett talaj szénhidrogén származékokkal szennyezett talaj (veszélyes hulladék, HAK 17 05 03) biológiai kezeléssel történő megtisztítása „D” kármentesítési határérték alá kb. 4 év alatt. (A szennyezett talaj ideiglenes tárolás céljából (veszélyes hulladékként) a kaposvári területről 2018. szeptemberében került átszállításra a Taszár repülőtér területén kialakított szigetelt helyszínre),

— a kezelt hulladék átadása takaróföldnek vagy átminősítését követően töltőanyagnak/egyéb anyagnak,

— a folyamatok monitorozása.

Részletezetten:

— A megvalósításhoz még szükséges hulladékkezelési engedélyek beszerzése és az engedélynek megfelelően a veszélyes hulladékkezelő/ártalmatlanító telephely kialakítása, kivitelezése (a telephely kapacitása: a 15 143 t szennyezett talajra (veszélyes hulladékra, HAK 17 05 03) kell vonatkoznia, amely ideiglenes tárolás céljából (veszélyes hulladékként) a kaposvári területről 2018. szeptemberében került átszállításra a Taszár repülőtér területén kialakított szigetelt helyszínre),

— csapadék- és csurgalékvíz-elvezetés terveinek elkészítése (1 db),

— a vonatkozó zöldhatósági és vízjogi engedélyekben, határozatokban, a kapcsolódó jogszabályokban szereplő előírások maradéktalan betartása,

— organizációs terv (1 db) készítése és egyeztetés a terület kezelőivel, beleértve a munkavédelmi intézkedéseket (munkaterület elkerítése, őrzése), a munkavégzés napi menetét, a zaj- és levegőszennyezés csökkentésére tervezett intézkedéseket,

— az érintett területen deponált szennyezett talaj (veszélyes hulladék, HAK 17 05 03) „D” kármentesítési határérték alá történő tisztítása kb. 4 év alatt,

— a tisztítás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése a vonatkozó, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint, a veszélyes hulladékok forgalmának megfelelő bizonylatolása,

— a kezelt hulladék átadása takaróföldnek vagy átminősítését követően töltőanyagnak/egyéb anyagnak (a hulladékgazdálkodási engedély szerint),

— a depóniák és vízgyűjtő medencék, csatlakozó vezetékrendszer felszámolása,

— kármentesítési záródokumentáció elkészítése (1 db),

— igénybevett területek rekultivációja, levonulás,

— a talajtisztítás megfelelő elvégzésének bizonylatolása (a beszerzendő hulladékgazdálkodási engedély alapján).

Elkészítendő dokumentumok:

a)Hulladékgazdálkodási eng.az üzemi gyűjtőhelyen tárolt veszélyes hulladék kezelésére (1db);

b)A környezetvédelmi hatóság által kiadott, talajtisztítás végrehajtásáról a jogerős jóváhagyó határozat (1 db).

c)Kármentesítési záródok. (a talajtisztítás vonatkozásában, 1 db) a hatósági eljárásnak megfelelő pldszámban. és jogszabályban előírt módon (papír alapú másolat, kötve + digitális adathordozón) kell leszállítani. AK részére további két (2) ezzel azonos (papír) pldt, továbbá egy pldt digitális (CD vagy DVD) adathordozón kell biztosítani.

A feladat végrehajt. során készítendő jelent.:

Nyertes AT a feladat végrehajt. során az alábbi jelent. köteles elkészíteni és megküldeni AK részére

— munkakezdő jelent. (a szerződés szerinti munkakezd. követő 30 napon belül)

— közbenső előrehaladási jelent. (negyedéves gyakorisággal)

— zárójelent.

A fenti jelent. nyertes ATnek kell benyújtani 2 pldányban,1 elektronikus pldányban digit. adathordozón (CD/DVD), magyar nyelven.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M3).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M4).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány többlet szakmai tapasztalata (AF, III.1.3. pont, M5).Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjel 0 hónap legkedvezőbb szintje: 36 hónap. / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-3.3.0-15-2019-00009 azonosítószámú projekt

II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban a kezdés dátumának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadó hivatalnak.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdés dátuma az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 220-539873
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 11-25/VGH/KBT/177/2019-01-1HA
Elnevezés:

Taszár környezeti kármentesítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60615316
Postai cím: Bíró Lajos utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: geohidroterv@geohidroterv.hu
Telefon: +36 12047768
Fax: +36 12047768
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FITOREM Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89596016
Postai cím: Egressy Béni utca 16.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: buliklaszlo86@gmail.com
Telefon: +36 302993962
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 244 697 545.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 239 937 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Laborvizsgálatok, szállítási feladatok egyes munkarészei, földmunkák egyes munkarészei, rekultivációs feladatok egyes

Munkarészei,kezeléshez szükséges anyagok szállítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

GF Taszár Konzorcium

GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Tervezési és Vízgazdálkodási Kft.

Cím: 1089 Budapest, Bíró Lajos utca 51.

Adószám: 10499449-2-42

FITOREM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Cím: 6726 Szeged, Egressy Béni utca 16.

Adószám: 13418531-2-06

Ajánlattevő:

BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. - Ökoproject Eger Környezetvédelmi Szolgáltatási és Kereskedelmi Kft. - KELET-ÚT Építőipari Beruházó és Szállítmányozó Kft. Közös Ajánlattevők

BIOCENTRUM Kft.

Cím: 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.

Adószám: 11753795-2-10

Ökoproject Eger Kft.

Cím: 3300 Eger, Szvorényi u. 10.

Adószám: 12515886-2-10

KELET-ÚT Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út. 14.

Adószám: 11896447-2-15

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2020