Services - 41209-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Meppel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 017-041209

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Meppel
Nationaal identificatienummer: 39462060
Postadres: Grote Oever 26
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7941 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: bbn adviseurs
E-mail: j.mussche@meppel.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meppel.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/00d4fe23e2db8154bf7b4d0afa04ab01
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend via de vragenmodule van Tenderned worden ingediend
Postadres: Grote Oever 26
Plaats: Meppel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7941 BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop
E-mail: j.mussche@meppel.nl
Telefoon: +31 646857024
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meppel.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/00d4fe23e2db8154bf7b4d0afa04ab01
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen dienen online via de inschrijvingsmodule van TenderNed te worden ingediend
Postadres: Grote Oever 26
Plaats: Meppel
Postcode: 7941BJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop
Telefoon: +31 646857024
E-mail: j.mussche@meppel.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meppel.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schouwburg Ogterop Architect

Referentienummer: 2101019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schouwburg Ogterop vervult een belangrijke culturele rol in Meppel en omgeving. De schouwburg is ontstaan uit een in 1868 gebouwd “Stationskoffijhuis” met hotel. In 1886 werd het hotel uitgebreid met een schouwburgzaal in “Weense stijl”. In 1970 is het oude schouwburggebouw gesloopt en vervangen door een nieuwe schouwburg, waarbij de karakteristieke Grote Zaal behouden bleef. In 1976 breidde Ogterop uit met theaterrestaurant Het Schellinkje en een kleine zaal, de Engelenbak.

Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen, er is achterstallig onderhoud en er zijn ernstige knelpunten op het gebied van veiligheid, functionaliteit, logistiek en theatertechniek. Een duurzaam en toekomstbestendig perspectief is voor Schouwburg Ogterop alleen mogelijk als de accommodatie up-to-date is. Hiertoe dienen de knelpunten te worden opgelost en dient een vernieuwde, duurzame huisvesting te worden gerealiseerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meppel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Totale omvang van ca. 4.000 m2 bvo

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste prijs-kwaliteitverhouding / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 09/06/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 21/03/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Fax: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022