Services - 41287-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Eindhoven: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 017-041287

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Zeeland p/a Het NIC B.V.
Nationaal identificatienummer: 131970772
Postadres: Bogert 26
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5612 LZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Barry Verbeek
E-mail: barry.verbeek@hetnic.nl
Telefoon: +31 648193740
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zeeland.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.zeeland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de9068b5140556b62e53d4e2be19501b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/de9068b5140556b62e53d4e2be19501b
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie, beheer en uitbreiden van schoolmobiliteitshubs Zeeland

Referentienummer: 10095/bv
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze opdracht is het realiseren van een deelmobiliteitsnetwerk en daarmee het aanbieden en verbeteren van ‘last mile’ oplossingen voor studenten en leerlingen bij VO, MBO en HBO scholen. Daarnaast het gebruik van deelmobiliteit in Zeeland onder reizigers in het algemeen te stimuleren en te promoten, met als doel een robuust deelmobiliteitsnetwerk neer te zetten en waar mogelijk te doen laten groeien.

Om voorgaande te realiseren zal met één (1) ondernemer een overeenkomst worden gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48420000 Software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer
34144900 Elektrische voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL34 Zeeland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Middelburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is opgedeeld in twee fases.

-Fase 1 betreft het realiseren van 10-14 mobiliteitshubs bij 10-13 schoollocaties met circa 140 deelfietsen, 3 e-bike hubs bij 3 scholen met circa 70 deel e-bikes en circa 2 deelauto bij 1 locatie. Het totaal voor fase 1 is geraamd op € 465.000,--. Fase 1 dient gerealiseerd te zijn na implementatie bij aanvang van het schooljaar d.d. 1 september 2022.

-In fase 2 zal het aantal mobiliteitshubs worden opgehoogd naar 29 bij in totaal ongeveer 28 schoollocaties met circa 290 deelfietsen en naar 4 deelauto’s. Het totaal voor fase 2 is geraamd op € 200.000,--. Fase 2 dient gerealiseerd te zijn per 1 januari 2023 of zoveel eerder als mogelijk.

De totale opdrachtwaarde, gerekend over de looptijd van 26 maanden is € 665.000,-- excl. btw. Dit bedrag geldt tevens als plafondbedrag voor de opdracht. Dat wil zeggen dat een inschrijving op straffe van uitsluiting niet hoger mag zijn dan het vastgestelde plafondbedrag.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sluitende businesscase voor de initiële contracttermijn van 26 maanden / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Sluitende businesscase voor de opvolgende 24 maanden / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Promotieplan (inzet van communicatie en marketinginstrumenten) / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Project- en implementatieplan, inclusief eventuele uitbreiding van deellocaties en inzet vervoersmiddelen / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de dienstverlening / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Toepassen van Social Return op de opdracht / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Voor een eventuele verlenging van de opdracht in het kader monitoring en evaluatie/rapportage over de voortgang en de mate van succes van de mobiliteitshubs, is de vergoeding vastgesteld op maximaal € 60.000,--. Excl. btw. Dit bedrag geldt eveneens als plafondbedrag. Hiervan uitgezonderd is een eventuele meerwerk opdracht of wanneer opdrachtgever gebruik maakt van de optie om aan te sluiten bij de

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs kan helpen om het mobiliteitsnetwerk qua infrastructuur verder uit te breiden. Deze opdracht loopt parallel aan de uitwerking van deze regeling. Deze regeling voorziet in uniforme uitstraling en uitbreiding van hublocaties.

Van inschrijver wordt verwacht dat hij in zijn inschrijving een voorstel opneemt waaruit blijkt dat aansluiten op de landelijke regeling moblilteitshubs mogelijk is, de wijze waarop dit mogelijk is (welke voorwaarden) en welke kosten hier eventueel mee gemoeid zijn.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel,

- Geschiktheidseis inschrijving handelsregister of beroepsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (ervaring inschrijver)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/03/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inhoudelijke vragen omtrent de aanbesteding kunnen uitsluitend via een bericht op TenderNed worden gesteld. Vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen worden ingediend via ‘Vraag en antwoord’ in het dashboard van TenderNed. Voor een verdere toelichting met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen wordt verwezen naar de selectieleidraad paragraaf 2.1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: zie aanbestedingsdocument
Postadres: Kousteensedijk 2
Plaats: Middelburg
Postcode: 4331 JE
Land: Nederland
E-mail: bestuursrecht.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Fax: +31 883610284
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: zie aanbestedingsdocument
Postadres: Abdij 6
Plaats: Middelburg
Postcode: 4331 BK
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@zeeland.nl
Telefoon: +31 118631011
Internetadres: http://www.zeeland.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: zie aanbestedingsdocument
Postadres: Abdij 6
Plaats: Middelburg
Postcode: 4331 BK
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@zeeland.nl
Telefoon: +31 118631011
Internetadres: http://www.zeeland.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022