Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 413288-2021

13/08/2021    S156

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2021/S 156-413288

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816322021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000816322021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000816322021
II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „2020 - A Nemzeti Összetartozás éve” emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79416000 Public relations szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés a „2020 - A Nemzeti Összetartozás éve” emlékévhez és a KKETTK Közalapítvány tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek, on-line hirdetési és TV, Rádió felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra legfeljebb nettó 700 000 000 HUF keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint.

A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:

a) kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikációs tervezése, üzenetek megfogalmazása,

b) kreatív tervezés,

c) kreatív megvalósítás és gyártás

d) médiatervezés

e) médiafoglalás

Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kampányok és megjelenések igazolása - a feladat jellegétől függően (média vagy kreatív)- legalább az alábbiakban felsorolt eredménytermékek (a továbbiakban: „Eredménytermék”) átadásával:

a) az adott kampány megkezdésekor tévéspot átadása a Megrendelő részére dvd minőségben;

b) óriásplakát, citylight és közterületi médiafelület kreatív vagy média anyagának átadása legalább 300 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is;

c) online bannerek valamennyi méret-mutációjának átadása adserveres és nem adserveres verzióban is, úgy, hogy azok egy következő, akár más kampányban is használhatók legyenek (a nem adserveres verzió leadásáért mutációs díj nem számolható fel);

d) rádió: az elkészült rádióspotok átadása mp3 és waw kiterjesztéssel;

e) sajtó és egyéb kreatívok anyagok: képek, anyagok átadása megrendelőnek 300 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is. Mindezeket a Megrendelő a kampány indulásakor kézhez kapja, és ezeket korlátlanul felhasználhatja.

Nyertes ajánlattevő feladata a fentieken kívül 1 db legalább 3 hónapos időtartamú, kulturális intézmény rendezvényével kapcsolatos tájékoztató médiakampány tervezése és megvalósítása, 1db legalább 3 hónapos, a magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos reklámkampány tervezése és kivitelezése, 1db legalább 3 hónapos médiakampány tervezése és megvalósítása min. 60db különböző regionális, városi lapban és 1db legalábbb 3 hónapos reklámkampány kreatív tervezése.

A szolgáltatás részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

A lehívási kötelezettséggel érintett rész: a keretösszeg 70%-a.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő Google Certificate-tel rendelkező médiatervező és- vásárló szakemberek száma (maximum megajánlás 4 fő) / Súlyszám: 100
Minőségi kritérium - Név: Mintafeladat / Súlyszám: 200
Minőségi kritérium - Név: Kedvezmény mértéke / Súlyszám: 400
Ár - Súlyszám: 600
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban előírtakra.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Igazolási mód: a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint.

A kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat az Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bek.-ben foglaltakat.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben).

A Kbt. 67. § (1) bek. alapján Ajánlattevő - valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát az EKR rendszerben megtalálható űrlapon a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint.

Amennyiben az Ajánlattevő a felhívásban vagy a KD-ben előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bek. szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az Ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bek. szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

AK kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt (közös Ajánlattevőt), alvállakozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).

Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti igazolás benyújtását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 1. §, 5. § (1) bek., 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy a (közös) ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben a (közös) ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre árbevételi adataival, úgy a tevékenységének megkezdése óta eltelt évek alatt közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett a Kr. 19. § (3) bek. alapján egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Közös ajánlattétel esetén a P.1. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A P1. pont alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek. és a Kr. rendelkezései irányadók.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja alkalmasságát azzal, hogy az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ban részletesen feltüntetni, Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1 Alkalmas a (közös) ajánlattevő, ha

az előző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri a nettó 500 000 000 HUF-t és a közbeszerzés tárgyából származó (médiatervezés, vásárlás és/vagy kommunikációs ügynökségi szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben eléri a nettó 375 000 000 HUF-t.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) alapján: M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a Felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatások ismertetése a Kr. 22.§ (1) bek-e szerinti a Kr. 22.§ (2) bekezdés szerinti tartalommal.

Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással vagy ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítást vagy szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét.Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése. M.3. A Kr. 21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések ismertetése. M.4. A Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség ismertetése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas ajánlattevő, ha

M.1.rendelkezik a Felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben min. az alábbi, szerződésszerűen teljesített referenciával:

-1 db legalább 2 hónapos időtartamú, kulturális intézmény rendezvényével kapcsolatos tájékoztató médiakampány tervezésére és megvalósítására vonatkozó referenciával,

- 1db legalább 2 hónapos, a magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos reklámkampányok tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával,

- 1db legalább 2 hónapos médiakampány tervezésére és megvalósítására vonatkozó referenciával, amely min. 40db különböző regionális, városi lapot tartalmazott,

- 1db legalábbb 2 hónapos reklámkampány kreatív tervezési feladatainak elvégzésére vonatkozó referenciával

Ajánlattevő a referencia előírást maximum 4 referenciával igazolhatja.

M.2.rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban meghatározott végzettségű (vagy azzal egyenértékű) és szakmai tapasztalatú szakemberrel:.

M.2.1.legalább 1 fő vezető médiatervező/vásárlószakemberrel, aki felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 éves kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal rendelkezik, és rendelkezik médiatervezési és vásárlási tapasztalattal magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatosan.

M.2.2.legalább 1 fő vezetőstratégiai tervezővel, aki felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és

legalább 3 éves kommunikációs stratégia készítési vagy kommunikációs kampányok kidolgozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik, és rendelkezik stratégiai tervezési tevékenységben szerzett tapasztalattal, mely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos és rendelkezik stratégia tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal amely kulturális intézmény rendezvényével kapcsolatos.

M.2.3.legalább 1 fő vezető grafikus szakemberrel, aki felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és rendelkezik grafikai tervezési szakmai tapasztalattal, amely magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos esemény kommunikációjával kapcsolatos és rendelkezik grafikai tervezési szakmai tapasztalattal amely kulturális intézmény rendezvényével kapcsolatos.

M.2.4.legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.

M.3. rendelkezik érvényes, a)az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, médiatervezési, médiavásárlási és integrált kommunikációs kampányok tervezésére, kivitelezésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal és b) ISO/IEC 27001 szabványnak megfelelő, a jelen közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtásához szükséges (információvédelmi irányítási rendszerre érvényes) minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal

M.4. rendelkezik az alábbi eszközökkel, technikai felszereltséggel: AGB Nielsen Arianna+nézettségi adatok, TNS Hoffman Special Power közterületi tervező és optimalizáló (szoftver és adatbázis), TNS Hoffman Choices (NOK adatbázis), TNS Hoffman TGI DTK közönségmérés, Gemius (Online közönségmérési adatok elemzésére szolgáló szoftver és adatbázis) és TNS Hoffman Choices (rádióhallgatottsági adatbázis) vagy ezzel egyenértékű szoftverekkel.

A M.1.-M.4. pont szerinti megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. irányadók. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolja alkalmasságát azzal, hogy az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD-ban részletesen feltüntetni, Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is, majd a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezet szerint igazolják alkalmasságukat. Közös ajánlattétel esetén az M.1-M.4. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a szerződéstervezetekben meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő a kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

Egyebekben a szerződések teljesítésével kapcsolatos feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/09/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/09/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (3)-(4) és (6) bekezdésében és az e-KR rendeletben foglaltak irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

2. AK a közbesz. elj.-t a NEKSZT Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában.

3.Kiegészítő tájékoztatás: Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) I. Kbt. 56. § (1) bek. szerint.

4.Hiánypótlás: KD I. Általános információk 11. pontja szerint.

5.Közös ajánlattétel: KD I. Általános információk 3.8 pontja szerint.

6.Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok: felolvasólap Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti összes adattal; EEKD nyilatkozat, a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges válasz esetén is); nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint; AT nyilatkozata Kbt. 67. § (4) bek. szerint; nyilatkozat változásbejegyzésről.

AT köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással ellátva. Ajánlatkérő az ártáblázatot szakmai ajánlatnak minősíti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-re.

Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlttevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (aláírási címpéldányát/ aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az Ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat.

7. Az ajánlatok ért. szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelésekor az adható pontszám alsó/felső határa minden rész- és alszempont esetében: 1-100 pont.

Az értékelés módszere: I. (1.6.) részszempont : fordított arányosítás; II. (7.28.) részszempont: egyenes arányosítás.; III. (29.)és IV.(30.)részszempont: pontozás

8. A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

9.Minősített ajánlattevők jegyzéke: Ajánlatkérő felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők P.1. és M.1.-M.4. pontok szerinti alkalmassági követelményeket...

10.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (Ft) kell megadni. A nem magyar forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában Ajánlatkérő a KD I. Általános információk 17. pontja szerint jár el.

11.Ajánlatkérő előírja, egyúttal fenntartja a jogot a Kbt 98. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítására.

12. Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkeznie kell 100 000 000 HUF/év és 20 000 000 HUF/káresemény értékű, kommunikációs és kapcsolódó tevékenységek ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

13.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14.Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ szerinti ajánlati biztosítékot ír elő. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft. Fizetési számlára történő befizetés esetében a Megrendelő 10032000-00282558-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya

15. Irányadó jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend., valamint a Ptk. előírásai.

16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, továbbá a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Zágoniné Dabi Annamária..(lajstromszám:00325 )

18. Ár Értékelési részszempontok: Ár:1.Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) ssz:120, 2.Film- és rádióreklám gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) ssz:100, 3.Marketing és dekorációs elemek gyártása vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) ssz:40, 4.Online ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF) ssz:120, 5.PR ügynökségi feladatok vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF)ssz:110, 6.Szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, HUF)ssz:110, Minőség kedvezmény értékelési szempontok:7.Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:20, 8.Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:15, 9.Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:28, 10.Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:24, 11.Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:28, 12. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:24,13.Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:25, 14.Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:20, 15.Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:25, 16.Médiavásárlás(online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:20, 17.Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:25, 18.Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:20, 19.Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:28, 20.Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:28, folytatás a VI.4.3. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (3) bekezdése szerint.

VI.3. pont folytatása:

21.Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:15, 22.Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:10, 23.Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:15, 24.Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:10, 25.Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:5, 26.Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:5, 27.Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:5, 28.Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) ssz:5

22. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem teszi kötelezővé a nyertes ajánlattevő számára gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35. § (9) bek.) azonban közös ajánlattételre a Kbt. alapján lehetőség van.

23. Ajánlatkérő a 29. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint minimum 1 fő Google Certificate-tel rendelkező médiatervező-vásárló szakember megajánlást ír elő.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/08/2021