Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 415422-2021

Submission deadline has been amended by:  453916-2021
16/08/2021    S157

Romania-Arad: Surgical gloves

2021/S 157-415422

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad
National registration number: 3519879
Postal address: Strada Andreny Karoly, nr. 2-4
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310031
Country: Romania
Contact person: Rista Anita
E-mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telephone: +40 257211233
Fax: +40 257211233
Internet address(es):
Main address: www.scjarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126185
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spital
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitionare manusi examinare latex cu mansete lungi

Reference number: 3519879_2021_PAAPD1179646
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

În cadrul procedurii se vor achiziționa manusi de examinare din latex cu mansete lungi, conform Caietului de sarcini si a Anexei 1 - Centralizatorul de produse atasate.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile

Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari va fi in a-11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 650 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO421 Arad
Main site or place of performance:

SCJU ARAD

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitionare manusi examinare latex cu mansete lungi

În cadrul procedurii se vor achiziționa mănuși examinare latex manșete lungi cu respectarea cerintelor minimale impuse prin Caietul de sarcini, dandu-se astfel curs solicitărilor/necesităților identificate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, ca urmare a declararii pandemiei de COVID 19 pe teritoriul Romaniei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiectul ”Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei Covid-19”, cod SMIS 141199 apartinand Consiliului Judetean Arad, finantat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COV... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

1.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala (inclusiv de catre terti sustinatori si subcontractanti, daca este cazul).

Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59, 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii; Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre operatorii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmatoarele:

- certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv (sau dupa caz documente echivalente pentru operatorii straini), in termen de valabilitate la momentul prezentarii;

- documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa certifice indeplinirea de catre ofertant a obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale (sau acte echivalente pentru operatorii straini), in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice romane, respectiv copie cf. cu originalul si traducere autorizata in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine, in termen de valabilitate la momentul prezentarii;

2.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1. Rista Anita - Economist /Presedinte fara drept de vot Comisie de ev.

2. Duna Flaviu Dinorian - Inginer/Membru Comisie de ev.

3. Patean Marius - Economist-Serviciul Contabilitate/ Membru Comisie de ev.

4. Cotoi Ramona - Economist-Serviciul Contabilitate/ Membru supleant Comisie de ev.

5. Kurunczi Jozsef Daniel - Director Direcția Patrimoniu si Achiziții Publice

6. Fasie Florin - Economist/Membru supleant Comisie de evaluare

7. Flavius Pele - Economist /Membru supleant Comisie de ev.

8. Redis Cosmina - Asistent medical / Membru supleant Comisie de ev.

9. Ionescu Florina Iustina - Manager

10. Lenuta Timis Valeriuta - Director medical

11. Crina Garofita Chirila - Director Financiar Contabil

12. Emilia Otilia Popa - Director ingrijiri medicale/ Membru Comisie de ev.

13. Virciu Simona Cristina - Sef Serviciu Juridic

14. Oana Popa - Consilier Juridic

15. Popescu Patricia - Consilier Juridic

16. Bota Simona Nicoleta - Sef Birou Aprovizionare

17. Efta Dan Cristian - Economist Birou Aprovizionare

18. Serb Codruta Florina - Economist

19. Gale Amelia Adela - Sef Serviciu Contabilitate

20. Popat Iuliana-Maria - Economist-Serviciul Contabilitate

21. Farcut Nicoleta-Claudia - Sef Serviciu Financiar

22. Rosianu Loredana-Ioana - Economist I A – Serviciul Financiar

23. Marina Gabriela-Oana - Economist I A – Serviciul Financiar

24. Vinatu Nicoleta - Economist I A – Serviciul Financiar

25. Cretiu Monica - Economist I A – Serviciul Financiar

26. Misca Georgiana-Emanuela - Economist I A – Serviciul Financiar

27. Costea Gheorghe - Economist/ Birou Administrativ

28. Visa Armida - Inginer / Birou Administrativ

29. Mohorea Motiu Dorin - Sef Serviciu Tehnic

30. Coseri Petru Claudiu - Inginer/Serviciul Tehnic

31. Moscalu Marian - Inginer/ Serviciul Tehnic

32. Pecican Ioan - Inginer/ Serviciul Tehnic

2.) Mod de dovedire:

Se va prezenta ODATA CU DUAE - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, inclusiv subcontractorul si/sau tertul sustinator – Formular nr. 7.

1.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați și obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de ONRC.

1.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii si se va depune in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata) sau in forma electronica prin intermediul serviciului InfoCert (scanate), valabil la momentul prezentarii.

In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate”.

Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.

Ofertantilor clasati pe primele 5 locuri li se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanata).

2.) Cerinta:

Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea).

2.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor, copii dupa original (scanate) si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul, valabile la momentul prezentarii.

3.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe numele ofertantului pentru activitatea comercializare, distributie dispozitive medicale cf art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. nr. 144/2010 si cf. art. 888 din Legea nr. 95/2006 sau document echivalent.

3.) Mod de dovedire:

In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare, urmand ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in ierarhia intermediara, urmare a finalizarii evaluarii ofertelor prezentarea avizului in cauza/documentului echivalent.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii participanti la procedura vor prezenta documente emise de beneficiari, din care sa rezulte perioade de furnizare, beneficiari si care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani au mai furnizat si livrat produse similare (consumabile medicale) cu cele ce fac obiectului procedurii.Mentiuni: 1. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de produse pentru care a fost responsabil în cadrul contractelor.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiOfertantii vor prezenta pentru produsele ofertate documente care sa ateste conformitatea produselor cu cerintele Regulamentului UE 2017/745 sau document echivalent si urmatoarelor certificari: SR EN ISO 13485:2016, SR EN ISO 15223-1:2017, EN 445 (1-3), EN 420, EN 1041, ASTM F1671, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea certificarilor mai sus indicate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinireacerintei de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorilor economici clasati pe primele 5 locuri in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor documentele justificative din care sa rezulte perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la:a). copii ale unor parti relevante ale contractelor;b). recomandari;c). procese-verbale de predare-primire a produselor care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca, au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale;

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorii economii clasati pe primele 5 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare, urmand ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in ierarhia intermediara, urmare a finalizarii evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor care atesta conformitatea produselor cu cerintele indicate mai sus.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii Comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016.

2. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: - Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare,autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

- Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

- Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP.

3. Orice cerinta din caietul de sarcini sau o cerinta din documentatia de atribuire referitoare la prezentarea unor documente din cadrul ofertei va fi interpretata de catre operatorii economici straini ca fiind insotita de mentiunea ”sau documente echivalente”, respectiv acestia vor depune, raportat la cerintele indicate/documentele solicitate de catre autoritatea contractanta, fie exact documentele solicitate, daca acestea se elibereaza in acelasi format ca si in Romania, fie documente echivalente acestora, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

4. Toate cerinte minimale prevazute in Caietele de sarcini vor fi interpretate ca avand mentiunea ”sau echivalentul”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad
Postal address: Str. Andreny Karoly, nr. 2-4
Town: Arad
Postal code: 310037
Country: Romania
E-mail: scjuarad.bap@gmail.com
Telephone: +40 257211233
Fax: +40 257211233
Internet address: www.scjarad.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2021