Services - 41550-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Hoogerheide: Brandverzekeringen

2022/S 017-041550

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Woensdrecht
Nationaal identificatienummer: 191687231
Postadres: Huijbergseweg 3
Plaats: Hoogerheide
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4631 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: S. van Loenen
E-mail: s.vanloenen@inkoopwestbrabant.nl
Telefoon: +31 33840453
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.woensdrecht.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering

Referentienummer: SIW008820
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een aanbesteding voor brandverzekering van de gebouwen en inhoud van objecten van de aanbestedende dienst.

De eisen met betrekking tot de dekking van de verzekering staan omschreven in bijlage: Sluitnota Gemeente Woensdrecht.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL411 West-Noord-Brabant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verzekerde bedragen € 84.272.156,00 op gebouwen

(omschreven in aangehecht overzicht)

€ 13.337.999,00 op bedrijfsuitrusting/inventaris

(omschreven in aangehecht overzicht)

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis op opruimingskosten

bovenop het conform de voorwaarden gedekte bedrag

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis met een maximale

uitkeringstermijn van 52 weken, ter dekking van

reconstructiekosten, met betrekking tot de algehele administratieve

organisatie van de verzekeringnemer

€ 1.000.000,00 premier risque bedrag per gebeurtenis met een maximale

uitkeringstermijn van 52 weken, ter dekking van extra kosten, met

betrekking tot door verzekeringnemer geëxploiteerde zaken

€ 100.610.155,00 totaal

Eigen risico € 2.500,00 per gebeurtenis

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Gemeente Woensdrecht sluit een overeenkomst die wordt aangegaan voor een periode van 3,5 jaren, te weten van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2025 met stilzwijgende verlengingsmogelijkheid (door Gemeente Woensdrecht). In de verlengingsperiode heeft u een opzegtermijn van 6 maanden en de Aanbestedende dienst een opzegtermijn van 2 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 151-401573
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Brandverzekering

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MS Amlin Insurance SE
Nationaal identificatienummer: 64815323
Postadres: Van Heuven Goedhartlaan 939
Plaats: AMSTELVEEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1181LD
Land: Nederland
E-mail: robin.visser@msamlin.com
Telefoon: +31 205031723
Internetadres: http://www.msamlin.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Allianz Benelux N.V.
Nationaal identificatienummer: 59395435
Postadres: Coolsingel 120
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3011 AG
Land: Nederland
Telefoon: +31 885771471
Fax: +31 885771199
Internetadres: http://www.allianz.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Veerhaven Assuradeuren B.V.
Nationaal identificatienummer: 24271341
Postadres: Lichtenauerlaan 202 220
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3062ME
Land: Nederland
E-mail: m.van.bekkum@veerhavenassuradeuren.nl
Telefoon: +31 102511297
Internetadres: http://www.veerhavenassuradeuren.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022