Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 415545-2021

16/08/2021    S157

Romania-Ștei: Oxygen therapy unit

2021/S 157-415545

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL ORASENESC STEI
National registration number: 5120377
Postal address: Strada: CUZA VODA, nr. 5
Town: STEI
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 415600
Country: Romania
Contact person: Cristina Sabau
E-mail: spitalstei@yahoo.com
Telephone: +40 259333468
Fax: +40 259333468
Internet address(es):
Main address: www.spitalstei.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126209
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Institutii publice
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție instalatie producere oxigen

Reference number: 4
II.1.2)Main CPV code
33157810 Oxygen therapy unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Încheierea unui contract pentru achizitionarea unei instalatii de producere oxigen, in conditiile descrise in prezenta documentatie si caietul de sarcini anexat

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 264 141.11 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

STEI STR CUZA VODA NR 5 SPITALUL ORASENESC STEI

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziție instalatie producere oxigen PRODUS NOU

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

- Achiziționarea produselor se realizează în cadrul proiectului „CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS: 140278, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

II.2.14)Additional information

CONSOLIDAREA CAPACITATII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19”, cod SMIS: 140278, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art. 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1

din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la

solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea

evaluarii ofertelor.

Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor

conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Formular Declarație privind conflictul de interese completat

2.Certificat privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca

ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul social,

sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru ,,pentru care exista obligatii de plata", valabile la momentul prezentării.

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau

a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de

ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident. În cazul în care în ţara de origine sau în

ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu

vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria

răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie

autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe

în acest sens.

7. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functii de decizie în cadrul Autorității Contractante, sunt urmatoarele:

Manager ing. ec.. Aron Cornel Radu, Director Economic Butisca Anca Cristina, ,Director medical Tarta Iulia-Ana-Rozalia, respponsabil achizitii Jrs Sabau Cristina

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care

sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prin bifarea sectiunii de indicatie globala.

Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea

de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Autoritatii Contractante includ, fara a se

limita la:

i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati

competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;

ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit

Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in

clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, și să fie valabile / reale la momentul prezentării..

La solicitarea expresa a Autoritatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 196 din Legea 98/2016, transmisa ca urmare a

finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicarii criteriului de atribuire, Ofertantul

(Operator Economic individual sau Asocierea de operatori economici) aflat pe primul loc va demonstra indeplinirea cerintei prin

prezentarea de documente care sa:

i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;

ii. sa demonstreze ca:

a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

i. exista corespondenta intre obiectul Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului

Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru

Operatorul/Operatorii Economici ofertanti;

ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in

documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/tert sustinator

iii. Corespondenta se determina prin raportarea cel putin la sectiunea din economia nationala, determinata pe principiul

omogenitatii la nivel de Clasificare a activitatilor din economia nationala, cu luarea in considerare a naturii bunurilor livrate.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara in “Livrări de produse similare”Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) dovedeste ca :- a realizat în ultimii 3 ani, în mod corespunzator livrări de produse similare la nivelul a maxim 2 contracte, cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului, cu o valoare totala fără TVA mai mare sau cel putin egala cu : 264141.11 leiPentru scopul prezentei proceduri:1. Prin Produse similare autoritatea contractanta înțelege produse / echipamente din categoria “instalatie producere oxygen” (fără a limita sau restricționa la un anumit tip) și/sau alte tipuri de echipamente similare si/sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului2. perioada de referinta - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculata în sens invers pornind de la data comunicata în anuntulde participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a Ofertei. In cazul in care autoritateacontractanta va decala termenul limita de depunere a ofertei, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara în intervalul de timp nou rezultat3. Prin sintagma livrări de produse “efectuate” se intelege livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursulunei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la furnizarea bunurilor sau procesele-verbale de receptive finala sau procese verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de contract daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:1. obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinireacerintei privind experienta similara beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,2. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul3. locul furnizării produselor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şidacă au fost duse la bun sfârşit;4. valoarea bunurilor/produselor in lei fara TVA

Diplome de studii si calificari profesionale-Atestat ISCIR pentru personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat (RTS) si pentru personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune (RSL IP)

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii-Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru instalatii producere oxigen.-Aviz ANMDM pentru reparare, mentenanta si punere in functiune / instalare pentru dispozitive medicale – instalații pentru fluide medicale-Autorizatie ISICR pentru montare si reparare conducte pentru fluide-Autorizatii ISCIR pentru sudori, conform CR 9 (Brazare)67.Certificat de calificare a operatorului pentru lipire tare conform SR ISO 13585-Certificat de calificare a procedurii de brazare conform SR EN 13134

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate lasolicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizareaevaluarii ofertelor. In ceea ce priveste modalitatea de completare a DUAE, operatorii economici se vor putea limita la a indica globalca indeplinesc cerintele de calificare/selectie.Nota 1: Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractuluiprezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP 2/2017 art 12 alin 5)Nota 2: In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara a furnizat bunuri în calitate de subcontractant încontractul prezentat drept experienţă similară pentru un contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se considerăîndeplinită cu condiţia ca respectivele bunuri să fie confirmate de contractantul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.Nota 3: Pentru contractele exprimate în euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicată de către BancaCentrală Europeană pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_fr.cfm pentru lunadecembrie a anului în care respectivul contract a fost semnat

se va completa DUAE cu informatii referitioare la atestul solicitat de autoritatea contractanta in caietul de sarcini.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentelor pentru a demonstra indeplinirea cerintei.

se va completa DUAE cu informatii referitioare la avizele si autorizatiile solicitate de autoritatea contractanta in caietul de sarcini.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentelor pentru a demonstra indeplinirea cerintei.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Derularea contractului este condiționată de clauza suspensivă privind semnarea contractului de finanțare dintre Achizitor și Autoritatea Finanțatoare: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Ordinul de începere a derulării contractului va fi emis doar în cazul, și după semnarea contractului de finanțare (mai sus menționat), în vederea asigurării disponibilității financiare pentru plata contravalorii contractului

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membri comisiei de evaluare

Dr Deliman Ioan Romulus

Ing Stan Daniel Madalin

Jrs Sabau Cristina Maria

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintata ofertantului ,

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de contestare privind remediile și căile de atac: In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SPITALUL ORASENESC STEI COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE
Postal address: STEI STR CUZA VODA NR 5
Town: STEI
Postal code: 415600
Country: Romania
E-mail: spitalstei@yahoo.com
Telephone: +40 773743284
Fax: +40 259333468
Internet address: www.spitalstei.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2021