Services - 416754-2018

25/09/2018    S184

Czech Republic-Prague: Other sources of energy supplies and distribution

2018/S 184-416754

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Městská část Praha 2
National registration number: 00063461
Postal address: Náměstí Míru 20/600
Town: Praha 2
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 120 39
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Barbora Skalle
E-mail: skalle@tenderpoint.cz
Telephone: +420 606835848
Internet address(es):
Main address: http://www.praha2.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/UMCP2
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Energetické služby a dodávky

II.1.2)Main CPV code
65400000 Other sources of energy supplies and distribution
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové dohody. Předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. předmětem plnění jednotlivých realizačních smluv, bude zajištění správy a komplexní a řádné zajištění výroby tepelné energie pomocí soustavy na výrobu a rozvod teplé vody a zásobování teplem pomocí soustavy ve vnitřních prostorách budov. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 184 000 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50531200 Gas appliance maintenance services
50531100 Repair and maintenance services of boilers
71314000 Energy and related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ01 Praha
Main site or place of performance:

Místem plnění bude Praha.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové dohody. Předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. předmětem plnění jednotlivých realizačních smluv, bude zajištění správy a komplexní a řádné zajištění výroby tepelné energie pomocí soustavy na výrobu a rozvod teplé vody a zásobování teplem pomocí soustavy ve vnitřních prostorách budov. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 009-016133
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Energetické služby a dodávky

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Komterm Čechy, s.r.o.
National registration number: 28510011
Postal address: Bělehradská 55/15
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
Telephone: +420 234133111
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 184 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 157 766 731.10 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Title:

Energetické služby a dodávky

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Veolia Energie ČR, a.s.
National registration number: 45193410
Postal address: 28. října 3337/7
Town: Ostrava – Moravská Ostrava
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 702 00
Country: Czechia
E-mail: info@veoliaenergie.cz
Telephone: +420 596609111
Internet address: https://www.vecr.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 184 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 178 826 108.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
National registration number: 63072599
Postal address: U Plynárny 500
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 000
Country: Czechia
E-mail: info@promes.cz
Internet address: www.promes.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 184 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 164 845 221.73 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o uzavření jedné smlouvy s více dodavateli dle paragrafu xxxxx.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2018