Szolgáltatások - 417052-2021

16/08/2021    S157

Magyarország-Budapest: Felelősségbiztosítási szolgáltatások

2021/S 157-417052

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 13834492244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nosza Lajos
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu
Telefon: +36 302681421
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000901422021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000901422021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kárfedezeti felelősségbiztosítás - Tram Train

Hivatkozási szám: EKR000901422021
II.1.2)Fő CPV-kód
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Felelősségbiztosítási szerződés a MÁV-START Zrt. városi vasúti (vasút-villamos) személyszállítási működési engedélyéből eredő kárfedezeti képességének igazolására a 271/2007. (X.19.) számú Kormányrendelet alapján

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66516000 Felelősségbiztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A pénzügyi teljesítés helye: Magyarország, Kockázatviselés területi hatálya: A MÁV Zrt. városi vasúti üzemeltetési területe (131 és 131A vonal), illetve a Szegedi Közlekedési Társaság üz. területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános és katasztrófa vasúti balesetekre vonatkozó felelősségbiztosítási szolgáltatás beszerzése a városi vasúti személyszállítás tevékenység végzéséhez.

A beszerzés célja olyan felelősségbiztosítási szerződés megkötése, mely lehetővé teszi, hogy a MÁV-START Zrt., mint vasúti társaság eleget tegyen a 271/2007. (X.19.) számú Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott, Szeged és Hódmezővásárhely belterületén városi vasúti közlekedési tevékenységet végző, Magyarországon bejegyzett vasúti társaság felelősségi körébe tartozó általános és katasztrófa vasúti baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatosan teljesítendő követelményeknek, valamint a biztosítási összeg erejéig biztosítsa az általános és katasztrófa balesetekből eredő károk megtérítését és sérelemdíj megfizetését is. A beszerzés eredményeként megkötendő felelősségbiztosítási szerződésnek meghatározott feltételek szerint fedezetet kell nyújtania, a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerint a biztosított részére a vasúti balesettel összefüggésben, a felelősségi körébe tartozóan az utasoknak és a harmadik személyeknek, - különösen a személyek életében, testi épségében és egészségében, a poggyászban, a vasúti pályában, a vasúti pálya tartozékaiban, a vasúti üzemi létesítményben, a vasúti járműben, a szállított áruban, a postaküldeményekben, valamint a környezetben - a biztosított által vasúti társasági minőségben, vagy a biztosított tevékenység végzéséhez igénybe vett közreműködő személyek, szervezetek által okozott károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére.

Biztosítási összeg: 400 000 000,- Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak.

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) II. fejezetében található műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Részvételi felhívás M/2. pontban előírt szakember 24 hónap feletti vállalati felelősségbiztosítás kárrendezési területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapban kifejezve (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2022
Befejezés: 31/12/2023
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer szerint értékeli az ajánlatokat. Pontozás: 0-10 között. „Ár" ért. szempont alatt a biztosított tevékenységre vonatkozó, tárgyévre tervezett férőhely kilométer mutatóra vetített „nettó Díjtétel" (‰/év) értendő.

Ajánlatkérő az ár részszempont esetén fordított arányosítás, minőségi kritérium esetén arányosítás két szélsőérték között módszerrel számolja ki a pontszámokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Az igazolás módja:

Az igazolási módokra a 321/2015. (X.30.) K. r. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.

Részvételre jelentkező vonatkozásában:

Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) K. r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés.]

Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében - amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe - a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy - az érintett részek tekintetében - nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

- a Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,

- a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az ajánlattevőknek Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.

Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten az ajánlatban, és az EEKD részeként megtett nyilatkozatokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadóak.

Előzetes igazolás:

Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJ-k figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJ-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P/1.

A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT-nek be kell nyújtania a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlattevőnek az előző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha az ajánlattevő a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást szükséges kérnie az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az RJ-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt(követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az RJ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 102 000 000 Ft-ot, azaz nettó Egyszázkettő millió forintot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK teljes nettó árbevétel alatt a beszámolóban szereplő alábbi két sor összegének értékét érti:

A)/01/a sor; A) Nem életbiztosítási ágnál 01 Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül a) bruttó díj sor értékének és a

B)/01/a sor; B) Életbiztosítási ágnál 01 Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül b) bruttó díj sor értékének összegét érti.

AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által ajánlatában az AK erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében bevonni a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.

Ajánlattevőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész α „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmény előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Kr. (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelmény(ek)nek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A gazdasági szereplő által, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1. Referencia

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz 36 hónapban) szerződésszerűen teljesített vállalati felelősségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (címe és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail-címe és/vagy faxszáma),

- szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal), valamint a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

- a teljesített szolgáltatás mennyiségi adata (biztosítási összeg/biztosítási esemény/biztosítási időszak Ft-ban),

- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. AK az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ebből adódóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a bemutatott referenciák tekintetében (az EEKD szerinti előzetes igazolás és - amennyiben referencia igazolás benyújtása szükséges - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti utólagos igazolás során egyaránt) ki kell derülnie annak, hogy a referenciák mekkora része teljesült az Ajánlatkérő által vizsgált időszakban - azaz az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban).

Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.

M/2. Szakember

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezését, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, aki (amely) a teljesítés során bevonásra kerül.

A szakmai tapasztalatot a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával szükséges igazolni, amely kiterjed a munkáltató megnevezésére, a szakember beosztására, a korábbi szolgáltatások ismertetésére (év/hónap megjelöléssel), az ellátott feladatok (szakmai tapasztalat) rövid bemutatására, feladatellátás kezdetére (év/hónap), végére (év/hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölésére, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember nem az AT alkalmazottja, abban az esetben szükséges feltölteni a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, amely tartalmazza a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db (azaz egy darab), legalább 300 000 000 (azaz Háromszázmillió) Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak limittel bíró vállalati felelősségbiztosítási szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatta részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

M/2.

A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:

1 fő legalább 24 hónapos vállalati felelősségbiztosítás kárrendezési területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az M/1. és M/2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során megadni kért információkat az egyes alkalmassági követelmények tekintetében a Közbeszerzési Dokumentumok I. A) rész 11. pontja tartalmazza.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését teljesítési és/vagy jól teljesítési biztosíték adásához nem köti.

Kötbérek: nem telj.,késedelmes telj.,hibás telj.

A kötbér alapja (a továbbiakban: KA) a szerződésszegéssel érintett biztosítási időszak biztosítási díja.

Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a KA 1%-a, de legfeljebb a KA 30%-a.

Nemteljesítési kötbér: a KA 30%-a.

Hibás teljesítés: a KA 20%-a/alkalom.

Ha a Biztosító a Szerződő és/vagy a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és/vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke: 20 000,- Ft/alkalom.

A Biztosító kötbérfizetésének maximális összege nettó 500 000 Ft/biztosítási időszak.

A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok III. Fejezetében található - tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A Biztosított a további biztosítási időszakra eső díjat féléves részletekben, a díjbekérő (számla) kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül köteles megfizetni. A Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alkalmazandóak.

AK előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme Forint (HUF).

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155 §-a irányadó.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/09/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 01/10/2021
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.

2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezései alkalmazandóak.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó az EKR rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.

5. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően - kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése valamint az 57. § (1) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.

6. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: Ajánlatkérő a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.

7. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bek. és a 41/A. § (5) bek. irányadók. A közös részvételre jelentkezés szabályait a KD A) rész 5. pontja tartalmazza.

8. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jelentkezések bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Helye: https://ekr.gov.hu. Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. rendelet 15. §-a tartalmazza.

9. Az eljárás részvételi szakaszában benyújtandó űrlapok:

- Felolvasólap (az EKR automatikusan kitölti);

- Nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;

- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §];

- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában;

- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (amennyiben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet kerül bevonásra);

- Nyilatkozat üzleti titokról (amennyiben a részvételi jelentkezés üzleti titkot tartalmaz);

- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum.

10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) és 39. § (3)].

11. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgyának jellegéből adódóan részajánlattétel nem lehetséges, a felelősségbiztosítás biztosítástechnikailag nem megbontható szolgáltatás.

12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

13. AK a limitfeltöltés feltételeiről, a felelősségbiztosítási szerződéstervezetről, valamint a műszaki tartalomról kíván tárgyalni. A limitfeltöltés lehetőségének szerződésben való szerepeltetésétől AK, figyelemmel a 271/2007. (X. 19.) Korm. rend. 6. § (4) bekezdésére, eltekinteni nem tud. Ajánlatkérő tájékoztatásul jelzi, hogy adott esetben a Ptk. 6:445. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségével élni kíván. A tárgyalás szabályait a KD tartalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerint fenntartja annak lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. A Kbt. 87. § (1) bekezdésével összhangban Ajánlatkérő a KD-ban rögzítette a műszaki leírás és a szerződéses feltételek azon elemeit (minimumkövetelményeket), amelyekről nem fog tárgyalni.

14. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Amennyiben ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

16. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.

17. AK által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta (Lajstromszám: 00341)

18. A IV.2.6-os pont kapcsán AK az 1 hónap alatt 30 napot ért.

19. A biztosítási időszak alatt Ajánlatkérő 1 évet, azaz 12 hónapot ért.

20. A szerződés hatálybalépésének Ajánlatkérő által tervezett időpontja 2022. január 1. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/09/10 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/08/2021