Supplies - 417290-2019

05/09/2019    S171    - - Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Grenaa: Gaseous fuels

2019/S 171-417290

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Denmark
Contact person: Camilla Frank
Telephone: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://www.norddjurs.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.1)Name and addresses
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Denmark
Contact person: Camilla Frank
Telephone: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: www.skive.dk

I.1)Name and addresses
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 110
Støvring
9530
Denmark
Contact person: Camilla Frank
Telephone: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS code: DK05

Internet address(es):

Main address: www.rebild.dk

I.1)Name and addresses
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Allé 5
Viborg
8800
Denmark
Contact person: Camilla Frank
Telephone: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS code: DK04

Internet address(es):

Main address: www.viborg.dk

I.1)Name and addresses
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Denmark
Contact person: Camilla Frank
Telephone: +45 89593303
E-mail: cf@norddjurs.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: www.skanderborg.dk

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af flaske- og tankgas til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Main CPV code
09120000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbud af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 275 300.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
09122000
09122100
09122200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4)Description of the procurement:

Levering af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 103-249130
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud af flaske- og tankgas til JYFI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Kosan Gas a/s
17990977
Hasselager Centervej 19-21
Viby J
8260
Denmark
E-mail: soeren.frandsen@kosangas.dk
NUTS code: DK0
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 275 300.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Følgende kommuner har til hensigt at indgå rammeaftaler per aftalens ikrafttræden d. 1.9.2019:

— Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive,

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

— Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg,

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg,

— Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattes

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Ingen oplyst
Ingen oplyst
Denmark
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2019