Supplies - 417290-2019

05/09/2019    S171    Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Grenaa: Gaseous fuels

2019/S 171-417290

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Norddjurs Kommune
National registration number: 29189986
Postal address: Torvet 3
Town: Grenaa
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 8500
Country: Denmark
Contact person: Camilla Frank
E-mail: cf@norddjurs.dk
Telephone: +45 89593303

Internet address(es):

Main address: http://www.norddjurs.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.1)Name and addresses
Official name: Skive Kommune
National registration number: 29189579
Postal address: Torvegade 10
Town: Skive
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 7800
Country: Denmark
Contact person: Camilla Frank
E-mail: cf@norddjurs.dk
Telephone: +45 89593303

Internet address(es):

Main address: www.skive.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Rebild Kommune
National registration number: 29189463
Postal address: Hobrovej 110
Town: Støvring
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9530
Country: Denmark
Contact person: Camilla Frank
E-mail: cf@norddjurs.dk
Telephone: +45 89593303

Internet address(es):

Main address: www.rebild.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Viborg Kommune
National registration number: 29189846
Postal address: Prinsens Allé 5
Town: Viborg
NUTS code: DK04 Midtjylland
Postal code: 8800
Country: Denmark
Contact person: Camilla Frank
E-mail: cf@norddjurs.dk
Telephone: +45 89593303

Internet address(es):

Main address: www.viborg.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Skanderborg Kommune
National registration number: 29189633
Postal address: Skanderborg Fælled 1
Town: Skanderborg
NUTS code: DK042 Østjylland
Postal code: 8660
Country: Denmark
Contact person: Camilla Frank
E-mail: cf@norddjurs.dk
Telephone: +45 89593303

Internet address(es):

Main address: www.skanderborg.dk

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af flaske- og tankgas til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Main CPV code
09120000 Gaseous fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbud af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 275 300.00 DKK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
09122000 Propane and butane
09122100 Propane gas
09122200 Butane gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Levering af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 103-249130
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud af flaske- og tankgas til JYFI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/08/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kosan Gas a/s
National registration number: 17990977
Postal address: Hasselager Centervej 19-21
Town: Viby J
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 8260
Country: Denmark
E-mail: soeren.frandsen@kosangas.dk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 275 300.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Følgende kommuner har til hensigt at indgå rammeaftaler per aftalens ikrafttræden d. 1.9.2019:

— Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive,

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

— Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg,

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg,

— Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattes

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Ingen oplyst
Town: Ingen oplyst
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2019