Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 41735-2021

27/01/2021    S18

Magyarország-Budapest: Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos szolgáltatások

2021/S 018-041735

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Kornél Viktor
E-mail: horvath.kornel@dkuzrt.hu
Telefon: +36 301578872
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dkuzrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001298082020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001298082020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

IT szakértői szolgáltatások nyújtása (ITSZ)

Hivatkozási szám: EKR001298082020
II.1.2)Fő CPV-kód
72222000 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával és tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.

Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya szerinti szervezetek részére informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.

Az eljárás tárgya szerinti szakértő típusok listáját 4 féle különböző szakértő képezi.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 33 800 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72221000 Üzleti elemzési tanácsadó szolgáltatások
72222100 Információs rendszer és technológia stratégiai felülvizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások
72222200 Információs rendszer és technológia tervezésével kapcsolatos szolgáltatások
72222300 Információs technológiával kapcsolatos szolgáltatások
72223000 Információs technológia követelményeinek áttekintésével kapcsolatos szolgáltatások
72224100 Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
72225000 Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetek (továbbiakban: érintett szervezet) informatikai rendszereivel kapcsolatosan felmerülő, a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 1. § 3., 6., 8., és 18. pontja szerinti szolgáltatásokra alapuló, szakmai tanácsadással, rendszerszervezéssel kapcsolatos szolgáltatások.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során az informatikai rendszer fogalma alatt a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti információs rendszer fogalmát érti.

A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint:

­- az érintett szervezet megrendelői oldali támogatása az egyes informatikai tárgyú projektek előkészítése és/vagy megvalósítása során

­- megfelelő IT szakmai előkészítés, projekt megvalósítására irányuló beszerzések műszaki paramétereinek/leírásainak meghatározása

­- a megkötendő keretmegállapodás tárgyát képezi minden olyan feladat és eredménytermék, melyek nem a projektet megvalósító vállalkozó felelősségi körébe tartoznak

A keretmegállapodás tárgya szerinti szakértő típusok az alábbiak:

— vezető informatikai szakértő

­- szenior informatikai szakértő

­- junior informatikai szakértő

­- rendszerszervező szakértő

A keretmegállapodás alapján kizárólag az érintett szervezet, mint megrendelő oldalán történő szolgáltatás nyújtására van lehetőség. A keretmegállapodás feltételrendszerével nem összefüggő szakértői tevékenység (pl. szoftverfejlesztés, rendszerüzemeltetés) megrendelésére nincs lehetőség a keretmegállapodás alapján.

A keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, azonban az Európai Unió költségvetéséből származó közvetlen, vagy közvetett finanszírozásból részben vagy egészben megvalósuló közbeszerzések elszámolására nincs lehetőség ezen keretmegállapodásból.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 26 000 000 000 Ft-os keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.

Ajánlatkérő a III.1.3) pont szerinti előírt referencia mértéket, valamint az alkalmassági követelmények szerinti szakemberek számát a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével, a hasonló tárgyú korábbi keretmegállapodás teljesülési adatait is alapul véve, az érintett szervezetek keretmegállapodás tárgya szerinti várható beszerzési igényeinek jelentős számára és értékére, valamint a szakemberek esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak teljesíthetőségére is figyelemmel határozta meg. Ez alapján elmondható, hogy a keretmegállapodás teljesítése során az egy időben teljesítendő egyedi szerződések becsült összértéke nettó 800 000 000 Ft. Egy átlagos egyedi szerződés a korábbi keretmegállapodás tapasztalatai alapján jellemzően legalább 3 féle szakértő típus igénybe vételére vonatkozott.

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.

Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 6. Az alkalmassági követelményeken túl, további vezető informatikai szakértők bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 7. Az alkalmassági követelményeken túl, további szenior informatikai szakértők bemutatása (minimum 0 fő, maximum 2 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 33 800 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban foglaltak szerint rögzített erre vonatkozó döntése alapján a keretmegállapodás 36 hónapos szerződéskötési időszaka annak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:

­ - Szerződéskötési időszak (36 hónap): ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére és teljesítésére, valamint ezen időszak időtartama hosszabbítható meg legfeljebb 12 hónappal

­ - Szerződés teljesítési időszak (22 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség

­ - Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött ajánlattevők közötti - a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 30 %-kal kerül megnövelésre a meghosszabbítás időtartamára.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint kerülhet sor.

2) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3) A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.

4) A keretmegállapodás a keretösszeg - a II.2.7) pont szerinti esetben a II.2.11) pont szerint megnövelt mértékének - erejéig, de legfeljebb annak hatályba lépésétől számított 60 hónapig, adott esetben a felhívás II.2.7) pontja alapján meghatározott időtartamig tart.

5) A felhívás II.2.5) pont szerinti ár értékelési szempont összesített súlyszáma tájékoztató jellegű, a tényleges súlyszámok a következőképpen alakulnak:

1. Vezető informatikai szakértő nettó napidíja -1x8 óra (Ft/nap/fő) Súlyszám: 15

2. Szenior informatikai szakértő nettó napidíja -1x8 óra (Ft/nap/fő) Súlyszám: 25

3. Junior informatikai szakértő nettó napidíja -1x8 óra (Ft/nap/fő) Súlyszám: 23

4. Rendszerszervező szakértő nettó napidíja -1x8 óra (Ft/nap/fő) Súlyszám: 22

5. Kapcsolódó szolgáltatások összesített nettó egységára (Ft) Súlyszám: 5

7) Ajánlatkérő jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmaz az ajánlatok értékelése során. Az értékelési módszerek részletes kifejtését az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

— Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, valamennyi értékelési alszempont tekintetében,

— Az 1-5. szempontok esetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számában közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú mellékletének A.1. pont aa) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést,

— Az 5. szempont tekintetében Ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat kitöltésével,

— A 6-7. szempontok esetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ab) alpontjában rögzített, az arányosításon belül alkalmazott egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést,

— A 6-7. szempontok esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2 főben határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad,

— A 6-7. szempontok esetében Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 0 főben határozza meg az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet,

— Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 6-7. értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakember vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlatkérői felhívást megelőzően már az ajánlatban be kell nyújtani a szakemberek bemutatásáról szóló nyilatkozatot, a szakember végzettséget igazoló okiratát egyszerű másolatban, valamint a szakmai tapasztalatot egyértelműen igazoló, az érintett szakember önéletrajzát a III.1.3) pont M/2.) alpontjában foglaltak szerint.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy központi beszerző szervként az érintett szervezetek beszerzési igényeinek kielégítése céljából szükséges a keretmegállapodás teljes időtartamát 48 hónapnál hosszabban meghatározni, azonban a keretmegállapodás legfeljebb 48 hónapon túli időszaka alatt már új egyedi szerződés megkötésére nincsen lehetőség, ebben az időtartamban kizárólag a már megkötött szerződések teljesítése lehetséges, mely szerződések megfelelő teljesítése és az egyes szerződő felek közötti elszámolás biztosítása érdekében elengedhetetlen a keretmegállapodás biztosította feltételrendszer.

9) A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:

— A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak,

— A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 3/2020-as felhívása szerinti határidőig (2020.06.22. 24:00 óra), és az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.

9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Horváth Kornél Viktor (00745), dr. Kun Dávid (01119)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Ajánlattevő ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. § (1), (2), (3) és (4) valamint a 6. § (1)-(2) bekezdései szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontját.

Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevő - a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében - az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:

A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:

M/1.)

Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

­ - a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,

­ - a szerződést kötő másik fél nevét

­ - a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)

­ - az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint);

­ - továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett feladatokat és azok ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában, kivéve a Kr. 22. § (5) bekezdése szerinti esetet, azaz azt, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével. Ebben az esetben a referencianyilatkozatban/igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:

­ - nyilatkozat arról, hogy a referencianyilatkozat/igazolás a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által teljesített feladatok elkülönítésével

Továbbá

­ - annak %-os aránya, amilyen arányban a nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti esetben a Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a benyújtott referencianyilatkozatban/igazolásban szereplő, a feltüntetett ellenszolgáltatásra vonatkozó adatokat olyan arányban veszi a bírálat során figyelembe, amilyen arányban az nyilatkozatot/igazolást benyújtó az általa elvégzett teljesítés alapján abból részesült.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2.)

Ajánlattevőnek cégszerű nyilatkozat formájában csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatását, akit a teljesítésbe be kíván vonni.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

­ - a szakember nevét,

­ - azt, hogy a szakember mely alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében került bemutatásra

­ - azt, hogy a szakember a teljesítésbe milyen jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási) keretei között kerül bevonásra,

­ - a szakember végzettségének megnevezését.

A nyilatkozattal egyetemben csatolni kell a végzettséget igazoló okiratot egyszerű másolatban.

A fentiek szerinti nyilatkozaton felül be kell nyújtani az adott szakember szakmai önéletrajzát. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hónaptól év, hónapig terjedő bontásban kell feltüntetni olyan részletességgel, hogy abból kétséget kizáróan megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményként előírt szakmai tapasztalat hónapokban megadott mértéke. Az időben párhuzamos gyakorlati idők a bemutatott szakember tapasztalati idejébe csak egyszer számítanak bele. A szakmai önéletrajzban feltüntetett minden naptári hónap egész hónapként kerül figyelembevételre. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember által tett nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9)-(11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a és a 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.)

Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább nettó 600 000 000,- Ft értékben végzett, a szerződés tárgya szerinti informatikai rendszerekkel kapcsolatos folyamat- és/vagy szervezetfejlesztés és/vagy szervezés és/vagy szabályozás és/vagy pénzügyi tervezés és/vagy követelményspecifikálás és/vagy rendszertervezés és/vagy rendszerintegráció és/vagy tesztelés és/vagy oktatás és/vagy migráció és/vagy fenntartás-támogatás körébe tartozó szakértői szolgáltatásra vonatkozó referenciákat.

A referenciakövetelmény több referencia által is igazolható.

A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.

M/2.)

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges alábbi szakemberekkel:

1. Legalább 1 fő vezető informatikai szakértővel

2. Legalább 1 fő szenior informatikai szakértővel

3. Legalább 1 fő junior informatikai szakértővel

4. Legalább 1 fő rendszerszervező szakértővel

A fenti 1-4. alpontok szerinti alkalmassági minimumkövetelmények esetében a szakemberek között az átfedés nem lehetséges.

Vezető informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 60 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.

Szenior informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 42 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.

Junior informatikai szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel, és legalább 30 hónap informatikai rendszer előkészítésének, és/vagy tervezésének, és/vagy megvalósításának körébe tartozó szakértői tapasztalattal rendelkezik.

Rendszerszervező szakértő: olyan szakember, aki államilag elismert felsőfokú végzettséggel és legalább 18 hónap folyamatszervezési és/vagy rendszerfejlesztési és/vagy szolgáltatásfejlesztési projekt keretében végzett tervezésre és/vagy megvalósításra irányuló vagy informatikai rendszerek elemzésével kapcsolatos szakértői tapasztalattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában 7 500 000,- Ft adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.

A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás X. fejezete tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.

A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2021
Helyi idő: 17:00
Hely:

EKR-ben közzétett felhívásban foglaltak szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

2) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.

3) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.

4) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

5) Ajánlattevőnek az ajánlatában egyebek mellett nyilatkoznia kell:

— arról, hogy a csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá

— a Kbt. 25. §-ában foglaltak fenn nem állásáról, valamint a keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatos összeférhetetlenségi kérdésekkel kapcsolatos rendelkezések tudomásul vételéről

— az ajánlattétel függetlenségéről

— a Kbt. 36. § (1) bekezdésével kapcsolatosan.

6) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

7) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy aláírás mintáját, az ezzel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

9) Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezniük kell a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra (üzletviteli tanácsadás és/vagy vezetési tanácsadás és/vagy követelményspecifikálás és/vagy rendszerszervezés és/vagy szakértői feladatok és/vagy rendszertervezés és bevezetés és/vagy folyamattervezés és/vagy szabályozás és/vagy szervezetfejlesztés) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik az előírt szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal.

10) A keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig az alkalmassági követelmények és/vagy az értékelési szempontok keretei között bemutatott szakembereknek összesen rendelkezniük kell:

— 1 darab CMC vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal, és

— 1 darab IPMA B – Senior projektmenedzser vagy PMP minősítéssel vagy ezekkel egyenértékű tudást igazoló tanúsítvánnyal és

— 1 darab ITIL vagy azzal egyenértékű módszertani tudást igazoló tanúsítvánnyal.

Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítványokkal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A fenti előírásnak megfelel amennyiben egy szakember rendelkezik több, akár egy személyben valamennyi előírt tanúsítvánnyal.

11) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában az alkalmassági követelmények, valamint az értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberek a keretmegállapodás 3. sz. mellékletében kerülnek feltüntetésre. Ezen szakértői listával kapcsolatos részletes előírásokat és a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők kötelezettségeit a keretmegállapodás VIII.1. pontja tartalmazza.

12) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell tennie az alábbi dokumentumok benyújtásával:

— Részletes ártáblázat

— Az egyes értékelési szempontok tekintetében bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozat, önéletrajz, végzettséget igazoló okirat

— Ajánlattevő nyilatkozata az ISO 9001 szabványnak megfelelő (azzal egyenértékű) tanúsítvány kapcsán

— Ajánlattevő nyilatkozata a szakemberekkel kapcsolatos tanúsítványok tekintetében

13) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

14) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésében e) pontját.

15) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

16) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

17) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

18) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni.

19) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 4 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá.

Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) További információk pont folytatása:

20) Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét jelen eljárásban nem biztosítja figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az egyes érintett szervezeti igényekre is figyelemmel oly módon határozta meg a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, hogy az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők körét esetleges további közbeszerzési részek kialakítása érdemben nem bővítené. Ajánlatkérő sem az egyes szakértő típusok, sem pedig a keretmegállapodás teljesítése során ellátandó feladatok tekintetében nem tart lehetségesnek külön közbeszerzési részeket meghatározni tekintettel arra, hogy a piaci szereplők által biztosítandó szolgáltatási portfólióban jellemzően elérhető feladatok képezik jelen eljárás tárgyát.

Ajánlatkérő azon szolgáltatásokat, melyek együttesen fedik le egy átlagos informatikai/szoftverfejlesztési projekt valamennyi releváns szakaszát - ide értve az elkészítést, a tényleges megvalósítást, valamint a projekt megrendelő oldali minőségbiztosítását is - külön-külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen, kizárólag a projekt előkészítésére, valamint a megvalósítás során a megrendelő támogatására irányuló feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására. Az egyes különálló projektszakaszok közötti összeférhetetlenségi és szakmai felelősségi kérdések szabályozását az érintett eljárások keretmegállapodásai tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/01/2021