Works - 417499-2021

17/08/2021    S158

Romania-Arad: Road construction works

2021/S 158-417499

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 135-358136)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ARAD
National registration number: 3519925
Postal address: Strada: Revoluţiei, nr. 75
Town: Arad
NUTS code: RO421 Arad
Postal code: 310025
Country: Romania
Contact person: PETRU STELIAN ADAM
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telephone: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Internet address(es):
Main address: www.primariaarad.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare

Reference number: L1/V2/2021
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, finanţat conform contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, COD SMIS 127811, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic. Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 (20 zile) cu 11 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate este de 154.291.622,08 lei, fără TVA.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 700.209,91 lei,

1.1 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 224.135,74 lei,

1.2 Plantarea de aliniamente de arboriși arbuști pe traseul propus: 476.074,17 lei,

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 344.238,25 lei. (Din care costuri de execuție pentru realizarea instalației de racordare – valoare ATR - componentă TR – 98.435 lei ).

3. Cheltuieli pentru investiția de bază: 151.431.110,29 lei,

Lucrări de modernizare traseu transport public de calatori cu autobuzul: 15.566.945,95 lei,

Lucrări de iluminat drumuri: 1.133.973,99 lei,

Lucrări de canalizare pluvială drumuri 1.985.963,39 lei,

Lucrări sens giratoriu: 471.978,54 lei,

Modernizare și extindere sistem de semnalizare și semaforizare: 8.624.814,95 lei,

Stații încărcare electrică: 1.886.846,55 lei,

Construire și modernizare stații autobuz: 1.409.876,42 lei,

Piste pentru biciclete: 1.634.313,79 lei,

Construire pod hobanat peste râul Mureș: 115.008.090,10,

Centru de comandă: 3.708.306,61 lei,

4. Cheltuieli cu Organizarea de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.666.063,63 lei,

5. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste: 150.000 lei,

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 154.291.622,08 lei

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 135-358136

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat • Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să dovedească experienţa similară prin prezentarea unei liste privind principalele lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 5 ani (se considerã ultimii 5 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor) din care să reiasă că au fost executate lucrări similare: lucrări de construcție/modernizare/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, indiferent de tipul constructiv, în valoare de minim 115.000.000 lei fără TVA. lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puțin 15.000.000 lei fără TVA. Prin infrastructuri de transport rutier sau infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. lucrări în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare și semaforizare/ management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 lei fară TVA. Prin lucrări aferente sistemelor de semnalizare/semaforizare/management de trafic se înțeleg lucrări de modernizare/realizare/ extindere aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. Un operator economic care nu face dovada realizării unor astfel de lucrări în domeniul lucrărilor de transport rutier sau în domeniul lucrărilor de infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puţin 15.000.000 lei, fără TVA, și în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare și semaforizare/management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 lei fară TVA, alături de realizarea de lucrări de construcție/ modernizare/reparație capitală/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, în valoare de cel puțin 115.000.000 lei în cadrul contractelor prezentate este susceptibil de nerealizarea lucrărilor în termenele propuse de către autoritatea contractantă. Dacă ofertantul a avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care să reiasă partea din contract pe care a executat-o, prezentând concret procentul și valoarea lucrărilor executate. Autoritatea contractantă a avut în vedere în primul rând, complexitatea proiectului, considerandu-se ca astfel ofertantul face dovada existentei unor contracte prin care să îi demonstreze acesteia ca este în măsura a face faţă tuturor cerintelor tehnico-financiare si organizatorice, dar care sa asigure totodata participarea unui numar suficient de ridicat de operatori economici la procedura de licitatie, asigurandu-se astfel concurența între operatorii economici, concurență care este in beneficiul exclusiv al autorității contractante - La nivelul DUAE operatorii economici trebuie să precizeze informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: copii ale contractelor, note/procese verbale de recepţie finală/parțială şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. S-au impus aceaste cerinţe ţinând cont de categoria şi specificul lucrărilor şi de complexitatea acestora, astfel încât autoritatea contractantă să fie sigură că ofertantul are experinţă necesară şi poate îndeplini contractul supus achiziţiei. • Informaţii privind asociatii si subcontractantii. Ofertanţii/asociaţii, terţii suşţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE direct în SICAP, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate prin acorduri/angajamente vor fi prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. 2.) Proportia de subcontractare Ofertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. - se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE-ului, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

Read:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să dovedească experienţa similară prin prezentarea unei liste privind principalele lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani (se considerã ultimii 5 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor) prin cumularea valorii mai multor proiecte prezentate ca si experienta similara, din care să reiasă că au fost executate lucrări similare:- lucrări de construcție/modernizare/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, indiferent de tipul constructiv, în valoare de minim 115.000.000 lei fără TVA. - lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puțin 15.000.000 lei fără TVA. Prin infrastructuri de transport rutier sau infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. - lucrari în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare sau lucrari de semaforizare sau lucrari de management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 lei fară TVA. Prin lucrări aferente sistemelor de semnalizare/semaforizare/management de trafic se înțeleg lucrări de modernizare/realizare/extindere aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. Operatorii economici trebuie să facă dovada realizării unor astfel de lucrări în domeniul lucrărilor de transport rutier sau în domeniul lucrărilor de infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puţin 15.000.000 lei, fără TVA, și în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare sau lucrari de semaforizare sau lucrari de management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 lei fară TVA, alături de realizarea de lucrări de construcție/ modernizare/reparație capitală/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, în valoare de cel puțin 115.000.000 lei prin cumularea valorii mai multor proiecte prezentate ca si experienta similara. Dacă ofertantul a avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care să reiasă partea din contract pe care a executat-o, prezentând concret procentul și valoarea lucrărilor executate. Autoritatea contractantă a avut în vedere în primul rând, complexitatea proiectului, considerandu-se ca astfel ofertantul face dovada existentei unor contracte prin care să îi demonstreze acesteia ca este în măsura a face faţă tuturor cerintelor tehnico-financiare si organizatorice, dar care sa asigure totodata participarea unui numar suficient de ridicat de operatori economici la procedura de licitatie, asigurandu-se astfel concurența între operatorii economici, concurență care este in beneficiul exclusiv al autorității contractante - La nivelul DUAE operatorii economici trebuie să precizeze informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: copii ale contractelor, note/procese verbale de recepţie finală/parțială şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. S-au impus aceaste cerinţe ţinând cont de categoria şi specificul lucrărilor şi de complexitatea acestora, astfel încât autoritatea contractantă să fie sigură că ofertantul are experinţă necesară şi poate îndeplini contractul supus achiziţiei. • Informaţii privind asociatii si subcontractantii. Ofertanţii/asociaţii, terţii suşţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE direct în SICAP, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate prin acorduri/angajamente vor fi prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. 2.) Proportia de subcontractare Ofertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. - se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE-ului, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

VII.2)Other additional information:

conform solicitarilor de clarificari.