Supplies - 417720-2020

Submission deadline has been amended by:  441987-2020
07/09/2020    S173

Poland-Częstochowa: Disposable gloves

2020/S 173-417720

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
National registration number: DEZ.26.080.2020
Postal address: ul. Bialska 104/118
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Nowak
E-mail: malgorzata.nowak@szpitalparkitka.com.pl
Telephone: +48 343673251
Fax: +48 343673674

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalparkitka.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku niesterylnych i niemedycznych jednorazowego użytku

Reference number: DEZ.26.080.2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku niesterylnych i niemedycznych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na części opisane szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niesterylne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne I

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne II

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

Loco magazyn apteki szpitalnej

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamówienia / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wg wzoru w Załączniku 6 do SIWZ.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

c) zdolności technicznej i zawodowej;

Zamawiający w pkt a, b i c nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, stosownie do zapisów zawartych w art.23 uPzp. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej może wykazać jeden z Wykonawców, który będzie realizował zamówienie.

3. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020, poz.814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.498).;

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania oferty ośw. w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”(..).

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej: – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności (..).

6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego złoży za pośrednictwem platformy zakupowej wymagane dokumenty:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego (..);

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (..);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (..);

d) odpis z właściwego rejestru (..);

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu (...);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia (..);

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków (..).

Cd. – sekcja VI.3.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zasadach określonych we wzorze umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe na rękawice medyczne jednorazowego użytku niesterylne i niemedyczne jednorazowego użytku zostało unieważnione. Obecna kilkukrotna zwyżka cen rynkowych rękawic niesterylnych spowodowała, że wartość netto przekracza wartość progów unijnych. Rękawice medyczne jednorazowego użytku niesterylne i niemedyczne jednorazowego użytku jako środek ochrony indywidualnej stanowią produkt niezbędny w walce z epidemią COVID-19. Rosnąca gwałtownie w ostatnich dniach liczba pacjentów z COVID-19, którzy wymagają leczenia o czym świadczy wzrost krzywej zakażeń oraz spodziewany dalszy jej wzrost były nieprzewidziane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zabezpieczenie personelu medycznego w podstawowy środek ochrony indywidualnej chroniący przed zakażeniem koronawirusem SARS COV-2 umożliwi przyspieszony przebieg postępowania prowadzonego w oparciu o procedurę otwartą z możliwością skrócenia terminów.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2020
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, POLSKA, pawilon D, II piętro, pokój nr 3.29 za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Cd. – sekcja III.1.1

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ:

a) opisy przedmiotu zamówienia np.: prospekty, foldery, karty katalogowe (..);

b) oświadczenie przedmiotowe (..);

c) dokumenty wymagane i opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ (..);

d) oświadczenie Wykonawcy w przypadku oferty równoważnej (..);

e) próbki dla oferowanego asortymentu (..).

8. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie za pośrednictwem platformy zakupowej:

1) formularz ofertowy (..);

2) formularz asortymentowo-cenowy (..);

3) pełnomocnictwo (..);

4) dowód wpłaty wadium (..);

5) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (..).

9. Wykonawca posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 7–11 SIWZ.

10. Treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez Zamawiającego zawarto w rozdz. XXI SIWZ.

11. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana w przypadku składania oferty na całość zamówienia wynosi 40 570,00 PLN, wadium na poszczególne części zamówienia opisane jest w SIWZ – rozdział VIII.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, które można wprowadzać w treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarte w SIWZ, dostępne na platformie zakupowej pod adresem https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. 2018 r. poz. 1092);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/09/2020